PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายงานรายชื่อโครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2561 แผนกลุ่มวัย กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 แผนทุนอุปถัมภ์กีฬา กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 โครงการกีฬาภูมิปัญญาไทย(รอเปลี่ยนชื่อ) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 แผนงานบริหาร กำลังดำเนินโครงการ 11 ส.ค. 2560
2561 แผนพื้นที่สุขภาวะ กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 โครงการจักรยาน(รอเปลี่ยนชื่อ) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 แผนงาน Physical Activity 1 ม.ค. 2560 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 26 มี.ค. 2560
2561 59-02962 (test) โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย 1 ต.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 กำลังดำเนินโครงการ 16 พ.ค. 2560
2561 โครงการว่ายน้ำ(รอเปลี่ยนชื่อ) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กำลังดำเนินโครงการ 14 ก.ย. 2560
2561 เล่นแบบบ้านๆ กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 123/12 333/62 test กระบี่ 1 พ.ย. 2561 20 ก.พ. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 3 ก.ย. 2561
2561 เล่นแบบบ้านๆ ขอนแก่น 2 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 61-001 61-001 ขอนแก่น เสียงแคนดอกคูณ ครั้งที่ 3 ขอนแก่น 8 เม.ย. 2561 30 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 ทดสอบโครงการ 1 จันทบุรี กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2561
2561 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ ชลบุรี 1 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ ชลบุรี 22 มี.ค. 2561 30 ต.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ ชลบุรี กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพนาวิกโยธิน มาราธอน ชลบุรี กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 บ้านนาสูงวัย กายใจแกร่ง นครนายก กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยและผ้สูงอายุด้วยกิจกรรมแอร์โรบิคในน้ำ ราชบุรี กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2561 เดินวิ่งรอบเมืองเก่าสงขลา สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 19 ก.พ. 2561
2561 test สงขลา 23 มี.ค. 2561 18 ก.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 test สงขลา 23 มี.ค. 2561 30 เม.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2561 ทดสอบโครงการ 2 สงขลา 1 มี.ค. 2561 31 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2561
2561 เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PA สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2562 โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป) กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2561
2562 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น กำลังดำเนินโครงการ 13 ก.พ. 2562
2562 61-01710 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 1 ส.ค. 2561 31 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 13 ก.พ. 2562
2562 โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน) กำลังดำเนินโครงการ 12 ส.ค. 2560
2562 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 22222 02222 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ กระบี่ 17 มิ.ย. 2562 30 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี กระบี่ กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2562
2562 563 424 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 กรุงเทพมหานคร 1 ม.ค. 2562 23 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 15 ม.ค. 2562
2562 61-02070 61-00-1844 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน กรุงเทพมหานคร 1 ก.ย. 2561 31 ม.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 เม.ย. 2562
2562 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 22 ม.ค. 2562 30 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 (ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ กรุงเทพมหานคร 1 มิ.ย. 2562 31 ก.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 เม.ย. 2562
2562 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก กรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินโครงการ 19 ม.ค. 2562
2562 62-02429 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร 1 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2562
2562 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ) ขอนแก่น 12 พ.ค. 2562 27 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 011 011 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 มี.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 มี.ค. 2562
2562 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน ขอนแก่น 2 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 โครงการ TAKE 10 ในวิชาคณิตศาสตร์ ชลบุรี กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2562
2562 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ) ชลบุรี 6 เม.ย. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 5 เม.ย. 2562
2562 00 แอโรบิกหรรษา (รอลบ) ชลบุรี 3 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 ยุติโครงการ 5 เม.ย. 2562
2562 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี เชียงใหม่ 1 ม.ค. 2562 31 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน ตรัง 1 มิ.ย. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 มี.ค. 2562
2562 ccc โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก นครปฐม กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 ลีลาศพาเพลิน นครศรีธรรมราช 1 ก.พ. 2562 31 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 ลีลาศพาเพลิน นครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 ลีลาศพาเพลิน นครศรีธรรมราช กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา นครศรีธรรมราช 15 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย พัทลุง กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2562
2562 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา พิษณุโลก 5 มิ.ย. 2562 5 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ ราชบุรี กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 1234 0-000 00 TEST 21-23.3.19 HSMI (รอลบ) สงขลา จังหวัดสงขลา 18 มี.ค. 2562 22 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 18 มี.ค. 2562
2562 111 11 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย สงขลา 23 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 กิจกรรมทางกาย สร้างสุข โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ (รอลบ) สมุทรปราการ 1 มิ.ย. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 พ.ค. 2562
2562 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต สิงห์บุรี กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562
2562 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี อ่างทอง กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2562
2562 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยัยกายสบายชีวี อ่างทอง กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2562
2562 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” อ่างทอง กำลังดำเนินโครงการ 22 ม.ค. 2562