PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายชื่อโครงการ 68 โครงการ

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่งบประมาณวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2561 61-01710 โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 0.00 1 ส.ค. 2561 31 พ.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 13 ก.พ. 2562
2562 011 011 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 88,500.00 1 มี.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 มี.ค. 2562
2562 62-02429 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 22,000.00 1 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 มี.ค. 2562
2562 61-ตอ.01 ุ61-ตอ.01 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 30 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 16 เม.ย. 2562
2562 61-02070 61-00-1844 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 8,873,000.00 1 ก.ย. 2561 31 ม.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 18 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 61-00-1844 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 30,000.00 16 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.1 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 35,000.00 19 ก.ย. 2562 19 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 61-ตอน.02 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 35,000.00 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.1 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 16 พ.ค. 2562 10 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 61-ตอน.07 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 30,000.00 13 มิ.ย. 2562 14 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 35,000.00 10 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 35,000.00 16 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.1 ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 34,800.00 16 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ตอน.0 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 35,000.00 1 ส.ค. 2562 10 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 19 เม.ย. 2562
2562 61-ต.06 ุ61-ต.06 ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 15 ก.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 61-ต.07 61-ต.07 ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 61-ต.04 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 3,400.00 15 พ.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 61-ต.02 ุ61-ต.02 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 2 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 เม.ย. 2562
2562 61-ก.06 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 เม.ย. 2562
2562 61-ก.04 กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย 40,000.00 20 มิ.ย. 2562 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 เม.ย. 2562
2562 61-ก.07 61-ก.07 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 เม.ย. 2562
2562 61-ก.08 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 24 ก.ค. 2562 21 ต.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 เม.ย. 2562
2562 61-ก.02 61-ก.02 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 32,000.00 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 เม.ย. 2562
2562 61-ต.03 61-ต.03 Zumba ประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 20 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 เม.ย. 2562
2562 61-ก.10 61-ก.10 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 เม.ย. 2562
2562 61-ก.09 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 3 มิ.ย. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 1 พ.ค. 2562
2562 61-ต.01 บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 2 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 61-ตต.10 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 30,000.00 1 ส.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 61-ตต.05 61-ตต.05 โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 61-ตต.08 ุ61-ตค.08 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 002 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 31 ม.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 61-ตต.03 61-ตต.03 ขยับกาย สบายชีวี กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 29,900.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 2 พ.ค. 2562
2562 61-ก.01 61-ก.01 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 4 พ.ค. 2562
2562 61-ก.05 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 43,650.00 15 ก.ค. 2562 6 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 5 พ.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.0 โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 20 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 พ.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.0 โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึก กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ก.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 พ.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.06 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 32,000.00 19 พ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 พ.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.02 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกระบวนการเล่น โรงเรียนคลองบางกะอี่ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 39,650.00 1 มิ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 11 พ.ค. 2562
2562 61-น.04 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 24 พ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.03 โครงการกระโดดเชือก เล่นฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องลึก จังหวัดอุตรดิตถ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.13 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ก.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.09 61-น.09 พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 3 มิ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.08 61-น.08 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.02 ุ61-น.02 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.12 61-น.12 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 34,850.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.06 61-น.06 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 2 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.05 กิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.07 ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-น.11 61-00-1844 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 พ.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.04 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 17 พ.ค. 2562
2562 61-ตต.07 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ค. 2562
2562 61-ต.09 การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 27 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 พ.ค. 2562
2562 61-ตต.04 โครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ โรงเรียนวัดม่วงงามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 22 พ.ค. 2562
2562 61-น.01 สสส.นวก.14 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 31,300.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 23 พ.ค. 2562
2562 61-ตอน.0 สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 32,300.00 16 พ.ค. 2562 31 มี.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 23 พ.ค. 2562
2562 61-น.10 61-น.10 โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 39,960.00 5 มิ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 27 พ.ค. 2562
2562 61-ต.08 ขยับกาย สไตล์ น.บ. กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 พ.ค. 2562
2562 61-ก.11 61-ก.11 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 28 พ.ค. 2562
2562 61-ตอน.1 โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 20 ก.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 13 มิ.ย. 2562
2562 61-ต.05 61-ต.05 อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 46,495.00 1 ก.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 21 มิ.ย. 2562
2562 61-ตอน.1 ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 35,000.00 1 ก.ค. 2562 30 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 มิ.ย. 2562
2562 61-ตอน.1 กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 35,000.00 1 ก.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 24 มิ.ย. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.05 ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 1 ก.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 8 ก.ค. 2562
2562 61-ตอน.1 สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน กรุงเทพมหานคร สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย 40,000.00 15 ส.ค. 2562 15 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 9 ก.ค. 2562
2562 61-กทม.0 61-กทม.0 โครงการเด็กไทยไร้พุง โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 38,400.00 30 ส.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ 29 ก.ค. 2562
2562 61-น.14 61-00-1844 เหยียบบำบัดกายา ด้วยการเหยียบกะลา และหินมน กรุงเทพมหานคร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 40,000.00 19 ส.ค. 2562 31 ม.ค. 2563 กำลังดำเนินโครงการ 14 ส.ค. 2562
จำนวน 68 โครงการ 2 องค์กร 11,397,205.00