PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการกระโดดเชือก เล่นฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องลึก จังหวัดอุตรดิตถ์

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการกระโดดเชือก เล่นฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องลึก จังหวัดอุตรดิตถ์
ภายใต้องค์กร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-น.03
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ศิริศักดิ์ คำด้วง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 089-5626027
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
พื้นที่ดำเนินการ รร.บ้านร้องลึก ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 32,000.00
2 1 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
60.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬาจะทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจสดชื่นดังคำกล่าวที่ว่า “จิตใจที่งดงามย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”(Soundmind insoundbody)แสดงว่าร่างกายกับจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกถ้าร่างกายแข็งแรงจิตใจก็จะเบิกบานหรือในทางกับกันถ้ามีจิตใจที่เข้มแข็งจะเกิดพลังหรือกำลังใจทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นกีฬากระโดดเชือกเป็นกีฬาพื้นเมืองที่เล่นสืบเนื่องกันมาแต่โบราณเป็นกีฬาที่เล่นกันโดยทั่วไปแทบทุกจังหวัด และยังเป็นที่นิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายในภาคต่างๆด้วย ในสมัยก่อนชาวบ้านในภาคกลางนิยมเล่นกระโดดเชือกแข่งขันกันในงานนักขัตฤกษ์และงานรื่นเริงต่างๆ นอกจากนี้ยังนิยมเล่นกันเป็นการออกกำลังกายในเวลาว่างอีกด้วย ในสมัยโบราณกีฬากระโดดเชือกมีการเล่นอยู่ 2 วิธี คือ กระโดดเชือกเดี่ยวและกระโดดเชือกหมู่ ในปัจจุบันมีการเล่นกระโดดเชือกพลิกแพลงท่าต่างๆ และวิธีกระโดดหลากหลายแบบเพิ่มขึ้น แต่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายนัก ปัจจุบันกีฬากระโดดเชือกยังเป็นที่นิยมเล่นทั่วไปทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ผู้ใหญ่มักเล่นกระโดดเชือกเพื่อเป็นการออกกำลังกาย ส่วนเด็กเล่นเป็นการสนุกสนาน มักนิยมเล่นแข่งขันกันในงานนักขัตฤกเทคโนลียีเข้ามามีบทบาทมากในการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน จึงเป็นสาเหตุให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมทำให้โอกาสในการดูแลส่งเสริมสุขภาพน้อยลงมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยเพิ่มขี้น และกิจกรรมทางกายอีกประเภทหนึ่งที่กำลังนิยม คือฮูลาฮูป เป็นของเล่นของคนยุคเบบี้บูมที่สร้างกระแสไปทั่วโลกเมื่อทศวรรษ 1950 เป็นอุปกรณ์สำหรับการฟิตซ้อมร่างกาย ฮูปเป็นของเล่นโบราณที่วิวัฒนาการมาจากเถาองุ่นแห้งในยุคอียิปต์โบราณ และถูกพรรณนาไว้เป็นรูปภาพบนแจกันในเอเธนส์ในช่วงศตวรรษที่ 5 ปัจจุบันกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง เพราะเป็นกิจกรรมที่เล่นง่ายเล่นได้ทุกเพศทุกวัย มีกลุ่มผู้รักสุขภาพตั้งกลุ่มเล่นฮูลาฮูปตามสวนสาธารณะ ชุมชน โรงเรียน อาจจะเพิ่มความสนุกสนานด้วยการเล่นประกอบเพลงจังหวะสนุกๆ ที่กำลังเป็นที่นิยม ซึ่ง สถานศึกษาในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการสอนเพิ่มขึ้น นักเรียนโรงเรียนบ้านร้องลึกมีกิจกรรมทางกายลดน้อยลงเพราะในช่วงเวลาว่างนักเรียนจะสนใจใช้เทคโนโลยีเพิ่มขี้น โรงเรียนบ้านร้องลึกจึงเห็นความสำคัญ ในการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้เพียงพอกับช่วงวัยของนักเรียน ซึ่งทางโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมทางกาย 2 ประเภท คือ การเล่นฮูลาฮุปและกระโดดเชือกซึ่่งเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่เล่นง่าย ที่ไม่ใช้อุปกรณ์มาก ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หากปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอจะช่วยพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะสมรรถภาพทางด้านระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจอย่างเห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม จึงได้รณรงค์ส่งเสริมกิจกรรมทั้งสองประภทอย่างจริงจัง ในกลุ่มนักเรียนและประชาชนคนทั่วไปรวมทั้งผู้ปกครอง เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี ในปัจจุบันสังคมโลกให้ความสนใจ และความสำคัญต่อการออกกำลังกายมากและยอมรับกันแล้วว่าการเล่นฮูลาฮูปและกระโดดเชือกได้พัฒนาเป็นกีฬา ที่มีรูปแบบการเล่นหลากหลาย มีวิธีการเล่น ทักษะ เทคนิค กติกามากมาย มีท่ากระโดดที่พลิกแพลง ซับซ้อน มีสีสันของความสวยงาม น่าตื่นตาตื่นใจ สนุกสนาน และท้าทายความสามารถ ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีสุขภาพที่ดี และสนับสนุนเยาวชนอายุ ให้สร้างสุขนิสัยในการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสุขภาพของหัวใจเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการออกกำลังกาย

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี

นักเรียนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

60.00 80.00
2 สนับสนุนเยาวชนอายุ ให้สร้างสุขนิสัยในการออกกำลังกาย

 

60.00 80.00
3 ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการออกกำลังกาย

 

60.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 172
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 122 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 50 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 900 40,000.00 7 40,000.00
1 ส.ค. 62 ประชุมชี้แจงโครงการ 172 2,700.00 2,700.00
7 ส.ค. 62 ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะครู 20 1,200.00 1,200.00
10 - 17 ส.ค. 62 อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกายฝึกทักษะกิจกรรมทางกายเพิ่มเติมให้เหมาะกับนักเรียน 20 11,500.00 11,500.00
19 - 23 ส.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 172 6,800.00 6,800.00
23 ส.ค. 62 - 29 พ.ย. 62 ห่วง เชือกเพื่อสุขภาพ 172 9,800.00 9,800.00
4 - 8 พ.ย. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 172 0.00 0.00
1 - 16 ธ.ค. 62 สรุปกิจกรรมห่วงเชือกเพื่อสุขภาพ 172 8,000.00 8,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนักเรียนมีสุขภาพที่ดี และสนับสนุนเยาวชนอายุ ให้สร้างสุขนิสัยในการออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนมีอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสุขภาพของหัวใจเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้รับรู้และเห็นความสำคัญในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพด้วยวิธีการออกกำลังกาย

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 15:09 น.