PA Thailand (Physical Activity Thailand)

แผนงาน Physical Activity(แผนงาน ปี 2561)
ขยับกาย สไตล์ น.บ. (กิจกรรม 6/7)(โครงการ ปี 2562)
ขยับกาย สบายชีวี (กิจกรรม 0/4)(โครงการ ปี 2562)
คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ (กิจกรรม 0/2)(โครงการ ปี 2562)
โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ (กิจกรรม 0/1)(โครงการ ปี 2562)
อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย (กิจกรรม 9/9)(โครงการ ปี 2562)
แผนงานบริหาร(แผนงาน ปี 2561)