PA Thailand (Physical Activity Thailand)

หมายเหตุ : ข้อมูลที่นำมาแสดงด้านล่างเป็นข้อมูลจำลองเพื่อทดสอบการนำเสนอเท่านั้น

จำนวนโครงการ/งบประมาณแต่ละปี

วัยเด็ก-วัยเรียน 10 10000
วัยทำงาน 14 50000
ผู้สูงอายุ 7 8000
กลุ่มเฉพาะ 5 12000
อื่นๆ 4 3000

แผนภูมิแสดงการสนับสนุนงบประมาณตามแผนงาน

ประเภทที่ 1 10000
ประเภทที่ 2 25000
ประเภทที่ 3 8000
ประเภทที่ 4 9000
ประเภทที่ 5 2000

ช่วงวัย

การจัดการความรู้และนวัตกรรมการสร้างพื้นที่สุขภาวะต้นแบบการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการพัฒนาระบบการพัฒนาขีดความสามารถของคน องค์กร และเครือข่าย
วับเด็ก-วัยเรียน
Amount

Amount

Amount

Amount
วัยทำงาน
Amount

Amount

Amount

Amount
ผู้สูงอายุ
Amount

Amount

Amount

Amount
กลุ่มเฉพาะ
Amount

Amount

Amount

Amount
อื่นๆ
Amount

Amount

Amount

Amount

Setting

การจัดการความรู้และนวัตกรรมการสร้างพื้นที่สุขภาวะต้นแบบการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการพัฒนาระบบการพัฒนาขีดความสามารถของคน องค์กร และเครือข่าย
บ้าน
Amount

Amount

Amount

Amount
โรงเรียน
Amount

Amount

Amount

Amount
องค์กร
Amount

Amount

Amount

Amount
ชุมชน
Amount

Amount

Amount

Amount

เครือข่าย

การจัดการความรู้และนวัตกรรมการสร้างพื้นที่สุขภาวะต้นแบบการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและการพัฒนาระบบการพัฒนาขีดความสามารถของคน องค์กร และเครือข่าย
เดินวิ่ง
Amount

Amount

Amount

Amount
จักรยาน
Amount

Amount

Amount

Amount
กีฬา
Amount

Amount

Amount

Amount
??
Amount

Amount

Amount

Amount

Amount = จำนวนองค์กร/จำนวนโครงการ/งบประมาณ/กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม