PA Thailand (Physical Activity Thailand)

Topic List

42 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|
Submitted by Yuttipong Kaewtong on 26 เม.ย. 67 16:17

บันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนึงถึงความปลอดภัย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอหัวต

Submitted by Yuttipong Kaewtong on 26 เม.ย. 67 15:43

บันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่คำนึงถึงความปลอดภัย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) กับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) และเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ อำเภอเขื

Submitted by Yuttipong Kaewtong on 27 มี.ค. 67 08:43

ตรัง//สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายจังหวัดตรัง ประชุมการทำแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ตามโครงการยกระดับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและพัฒนาพื้นที่สุขภาวะส่งเสริมกิจกรรมทางกาย&nb

Submitted by Yuttipong Kaewtong on 25 มี.ค. 67 14:57

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายท้องถิ่นอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีและอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ รวม 20 แห่ง ประชุมเชิงปฏิบัติการเก็บข้อมูลก

Submitted by Yuttipong Kaewtong on 26 ธ.ค. 65 17:06

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) และเทศบาลเมืองป่าตอง เปิดพื้นที่ทดลอง CityLab Patong โแล เล่น รักษ์ เลโ ณ ลานโลมา หาดป่าตอ

Submitted by Yuttipong Kaewtong on 24 ก.พ. 63 11:16

การประชุมสรุปถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563ณ บ้านทิพย์สวนทอง (อัมพวา) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 8 ม.ค. 63 11:17

Submitted by สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 30 ส.ค. 62 10:12

ทีมงานผู้ประสานงานภาค ได้จัดอบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

Submitted by Yuttipong Kaewtong on 1 มี.ค. 62 13:38

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ โ ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาความร่ว

Submitted by Yuttipong Kaewtong on 1 มี.ค. 62 13:17

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413

42 items(1/5) 2 3 4 5 Next » Last »|