PA Thailand (Physical Activity Thailand)

Topic List

38 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|
โดย Yuttipong Kaewtong on 26 ธ.ค. 65 17:06

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย สถาบันนโยบายสาธารณะ ศูนย์สร้างเสริมสุขภาวะเมือง (Healthy Space Forum) และเทศบาลเมืองป่าตอง เปิดพื้นที่ทดลอง CityLab Patong โแล เล่น รักษ์ เลโ ณ ลานโลมา หาดป่าตอ

โดย Yuttipong Kaewtong on 24 ก.พ. 63 11:16

การประชุมสรุปถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563ณ บ้านทิพย์สวนทอง (อัมพวา) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

โดย สุทธิพงษ์ อุสาหะพงษ์สิน on 30 ส.ค. 62 10:12

ทีมงานผู้ประสานงานภาค ได้จัดอบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

โดย Yuttipong Kaewtong on 1 มี.ค. 62 13:38

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ โ ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาความร่ว

โดย Yuttipong Kaewtong on 1 มี.ค. 62 13:17

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413

โดย Yuttipong Kaewtong on 1 มี.ค. 62 12:28

ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซสกาประชุมเป้ฯความร่วมมือในการบูรการกลไกการทำงานด้านสุขภาวะของชุมชน ซึ่งมีหน่วยงาน สธ. สปสช. สสส.

โดย Yuttipong Kaewtong on 1 มี.ค. 62 12:13

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกายเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 310 ณ สสส.การประชุมครั้งนี้เพื่อเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกาย

โดย Yuttipong Kaewtong on 1 มี.ค. 62 12:02

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเพื่อพัฒนาศักยภาพโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (เปิดรับทั่วไป)วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 เวลา 09.00 โ 16.00 น.ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 7 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครมีกิจกรรมดังนี้- ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประ

โดย Yuttipong Kaewtong on 1 มี.ค. 62 11:53

ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินงานโครงการกองทุนตำบลฯ วันที่ 8 มกราคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีตัวแทนพี่เลี้ยงทั้ง 12 เขต เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อออกแบบแนวทางการทำงานต่อไป

38 items(1/4) 2 3 4 Next » Last »|