PA Thailand (Physical Activity Thailand)

Great Idea

ชื่อแนวคิดโครงการเสนอโดยเมื่อ
1 เดินวิ่งรอบเมืองสงขลา สมบัติ มากมี 19 ก.พ. 2561
2 โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 16 พ.ค. 2560
 

Incoming Idea

ชื่อแนวคิดโครงการเสนอโดยเมื่อ
1 เดินวิ่งรอบเมืองสงขลา สมบัติ มากมี 19 ก.พ. 2561
2 โครงการพัฒนาข้อเสนอและการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศไทย สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 16 พ.ค. 2560