PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

@March,01 2019 13.38
ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ โ ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาความร่ว

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

@March,01 2019 13.17

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413

ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

@March,01 2019 12.28
ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซสกาประชุมเป้ฯความร่วมมือในการบูรการกลไกการทำงานด้านสุขภาวะของชุมชน ซึ่งมีหน่วยงาน สธ. สปสช. สสส.

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกาย

@March,01 2019 12.13
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกายเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 310 ณ สสส.การประชุมครั้งนี้เพื่อเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกาย

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning

  ผลผลิต (Output) 1.ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรมทางกายของผู้เรียน ได้ร้อยละ100 2.นักเรียนมีทักษะในกิจกรรมทางกายแอโรบิกมวยไทย ได้ร้อยละ90 ผลลัพธ์ (Outcome) 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดัน 2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งผลดีต่อพัฒนาการทางด้านสมองทำให้มีความจำ และสมาธิที่ดีต่อผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน@16 ส.ค. 62 11:48
 • โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง

  โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง

  คณะทำงานมีความเข้าใจในโครงการ@16 ส.ค. 62 11:09
 • การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด

  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกะปาด จำนวน ๙ คน@16 ส.ค. 62 11:04
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกาย ประเด็นแลกเปลี่ยน 1. PA เป็นปัจจัย 1 ใน 4 ของปัจจัยหลักในการลดโรค NCDs ไม่อยากให้มอง PA เฉพาะการลด NCDs มองว่า PA เป็นปัจจัยหนึ่งที่ตอบ NCDs และ PA มีประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกเยอะ เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น ตอนนี้โจทย์ PA มีดังนี้ A: PA เพิ่มขึ้น สามารถศึกษาแนวทางเศรษฐศาสตร์อย่างไร และสามารถนำไปลดภาษีได้อย่างไร B: ถ้าจะสนับสนุนให้ทุนเครือข่าย กลุ่มองค์กรต่างๆ การให้ทุนจะพิจารณาโครงการคุณภาพ การปรับคุณภาพโครงการ มีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่ ตัวชี้วัดแผนกิจกรรมทางกาย ได้แก่ 1) สุขภาพดี / PA เพิ่ม / โรคอ้วนลดลง 2) กลุ่มคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 3) มีพื้นที่สร้างสรรค์ 4) นโยบายขับเคลื่อน สสส.เป็นงานสาธารณะสุขภาพ เช่น PA พื้นที่สุขภาวะลงงบไปปรับปรุง เป็นงานการประเมินความคุ้มค่าทางสังคม งานที่จับต้องวัดผลไม่ได้ เราพยายามวัดผลในเชิงมูลค่า เชิงคุณค่า ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ อยากให้ทางอาจารย์ออกแบบโมเดลการประเมินความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์กลางๆ สังเคราะห์ออกมาแล้วตอบโจทย์เป้าหมายโลก เป้าหมายแผนชาติ แผนกิจกรรทางกาย สสส. การประเมินผล วิธีการจะพัฒนาข้อเสนอโครงการจะประเมินผลระดับโครงการ นัดประชุมครั้งต่อไป ชื่อประชุม PA ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413@04 ก.ค. 62 17:30

More Info