PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

@30 ส.ค. 62 10:12
ทีมงานผู้ประสานงานภาค ได้จัดอบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

@1 มี.ค. 62 13:38
ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ โ ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาความร่ว

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

@1 มี.ค. 62 13:17

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413

ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

@1 มี.ค. 62 12:28
ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซสกาประชุมเป้ฯความร่วมมือในการบูรการกลไกการทำงานด้านสุขภาวะของชุมชน ซึ่งมีหน่วยงาน สธ. สปสช. สสส.

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school.

  นักเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 สูงกว่า ครั้งที่ 1@11 ธ.ค. 62 11:58
 • โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school.

  เพื่อทำให้นักเรียนมีจิตใจได้ผ่อนคลายความตึงเครียด จิตใจผ่องใส เกิดความสงบเยือกเย็น เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียน@11 ธ.ค. 62 11:51
 • โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school.

  นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดความเครียด ความวิตกกังวล ช่วยการนอนหลับให้ดีขึ้น และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์@11 ธ.ค. 62 11:49
 • โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school.

  นักเรียนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี  และนักเรียนสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วแม่นยำ และช่วยทำให้ระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมีการเคลื่อนไหว แข็งแรง คงทน และทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง@11 ธ.ค. 62 11:47

More Info