PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

@30 ส.ค. 62 10:12
ทีมงานผู้ประสานงานภาค ได้จัดอบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

@1 มี.ค. 62 13:38
ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ โ ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาความร่ว

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

@1 มี.ค. 62 13:17

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ

  นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ

  ผู้เข้าอบรม 100 คน@17 ม.ค. 63 19:43
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  การประชุม 8 มกราคม 63 ผู้เข้าร่วมประชุม 40 คน เป็นพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ กระบวนการ 1. ฝึกปฏิบัติการใช้เว็บไซต์ในการ ทำแผนกองทุน ประเด็นกิจกรรมทางกาย พัฒนาโครงการ และติดตามโครงการ 2. แนะนำระบบ ZOOM 3. ถอดบทเรียนสัมภาษณ์พี่เลี้ยง และพื้นที่ตัวอย่าง อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา 4. แนะนำกิจกรรมทางกาย ผ่านสื่อวีดีโอ และแนะนำกรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกาย การพัฒนาศักยภาพในการ Coaching + เขต 6 อยากเอาทั้ง 8 จังหวัดมาร่วมกันมีกิจกรรมทางกาย โปรเจ๊กนี้จะสอดคล้องกับที่เราทำ Coaching 1. กองทุนมีทีมพี่เลี้ยงให้คำแนะนำได้ 2. พี่เลี้ยงอยู่กับบริบทในพื้นที่เป็นหลัก เพราะคนในพื้นที่รู้ปัญหาในพื้นที่ 3. การติดตามประเมินผลจากโปรแกรม การกำหนดพื้นที่นำร่อง 3 พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่นำร่องกองทุนขนาดใหญ่ ได้แก สมุทรปราการ ชลบุรี สระแก้ว การสรุป 1. ทีมงานสุดท้ายมาเจอด้วยกันสรุปถอดบทเรียน 2. ใช้จากการประชุมคณะกรรมการกองทุน การดำเนินงาน 1. ใช้คู่มือการดำเนินงานระบบสร้างเสริมสุขภาพ บอกที่มาที่ไป หน้าที่บาทบาทการตั้งอนุกรรมการทั้งหมด มี เรื่อง 1. กองทุนตำบลฯ 2. มีตัวอย่างโครงการ หลักเกณฑ์สนับสนุน / การเก็บรักษาเงิน / การจัดทำบัญชี ช่วงบ่าย แบ่งกลุ่มเรียนรู้การใช้เว็บไซต์ในการทำแผนกิจกรรมทางกาย พัฒนาโครงการ และติดตามประเมินผลโครงการบันทึกข้อมูลในพื้นที่@13 ม.ค. 63 16:28
 • อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย

  ได้ข้อมูลที่ต้องการ@11 ม.ค. 63 21:13
 • อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย

  อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย

  ทำให้มีผู้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น และนักเรียนมีสื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น@11 ม.ค. 63 21:05

More Info