PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

การประชุมสรุปถอดบทเรียน โครงการส่งเสริมนวัตกรรมฯ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จ.สมุทรสงคราม

@24 ก.พ. 63 11:16
การประชุมสรุปถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมนวัตกรรม การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563ณ บ้านทิพย์สวนทอง (อัมพวา) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

อบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

@30 ส.ค. 62 10:12
ทีมงานผู้ประสานงานภาค ได้จัดอบรมการรายงาน/ติดตาม โครงการ สำหรับผู้รับทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ.ห้องประชุม โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

@1 มี.ค. 62 13:38
ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ โ ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาความร่ว

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  ทีมพี่เลี้ยงได้วางแผนลงพื้นที่ หลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย โดยลงพื้นที่เป้าหมายสำคัญในการติดตามประเมินผลก่อน โดยปรับแผนถ้าพื้นที่ใดไม่สะดวกนัดประชุมในพื้นที่ได้ ให้ใช้ระบบ zoom เป็นการประชุมแทน โดยตั้งเป้าหมายในการทำแผน ปี 63 และ ปี 64 รวมทั้งการพัฒนาโครงการและติดตามให้ได้ตามเป้าหมายต่อไป@19 พ.ค. 63 17:29
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  ทางทีมวิชาการ สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลฯ ทั้ง 12 เขต ทั่วประเทศ ประชุมแลกเปลี่ยนการทำแผนและพัฒนาโครงการจัดการโควิด โดยการทำแผนและพัฒนาโครงการ แบ่งเป็น 3 ระยะ 1. ระยะก่อนเกิดการระบาด - เตรียมตัว - ป้องกัน 2. ระยะเกิดการระบาด - แก้ปัญหา/ระบบอาหาร เศรษฐกิจ การรักษาพยาบาล 3. ระยะหลังการระบาด - ฟื้นฟู - จัดการผลกระทบ ปัจจัยกำหนดสุขภาพในการจัดการโควิด 1. คน (ปัจเจก) - ความรู้/ทักษะ/ปฏิบัติ - ความเชื่อ/ศรัทธา 2. สภาพแวดล้อม - วัฒนธรรมการบริโภค/อาหาร - วัฒนธรรมศาสนา - เศรษฐกิจชุมชน/ครัวเรือน - กายภาพ / สร้างกติกาชุมชน ข้อตกลง 3. กลไกระบบ - ระบบอาสาสมัคร - กลุ่ม ชมรม สมาคม - ท้องถิ่น / รัฐ / ประชาชน@18 พ.ค. 63 15:48
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  การจัดการ Covid 19 แบ่งเป็น 3 ระยะ 1. ก่อน : ป้องกัน 2. ขณะระบาด : รักษา /ข้อมูล/ประชาสัมพันธ์ 3. หลัง : ฟื้นฟู / สุขภาวะทางจิต  / เศรษฐกิจ วิธีการสำคัญ 1. ความรู้ ความเข้าใจ 2. พฤติกรรมสุขภาพ 3. สภาพแวดล้อม 4. กลไกอาสาสมัคร@15 พ.ค. 63 12:51
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  ได้แผนการดำเนินงาน ในการทำแผน พัฒนาโครงการ และวางระบบติดตามประเมินผล กำหนดกลุ่มเป้าหมายใหญ่ โดยมีอำเภอจำนวน 3 อำเภอ , กองทุนขนาดใหญ่ 1 แห่ง และ รพสต. 1 แห่ง@15 พ.ค. 63 12:41

More Info