PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายชื่อโครงการ ปี 2562 (จำนวน 89 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
กิจกรรมพี่เลี้ยง
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
ต.
?
ป.
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 61-001
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong test ติดตามโครงการPAตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงครามนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
6 - - #1
2 ???
(โครงการ)ปี 2562
sutthiphong โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
- - -
3 61-น.14
(โครงการ)ปี 2562
wiratpengson เหยียบบำบัดกายา ด้วยการเหยียบกะลา และหินมนโรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
6 1 - 2 ก.ย. 62 13:21
4 61-กทม.0
(โครงการ)ปี 2562
narubase โครงการเด็กไทยไร้พุง โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหมจังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 - -
5 61-ตอน.1
(โครงการ)ปี 2562
KKU_ฐานิตา บ้านง่อนฯสกลนคร สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทันโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
6 - -
6 61-กทม.0
(โครงการ)ปี 2562
paotatija ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัมสายไหม ตำบลสายไหม อำเภอบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
7 61-ตอน.1
(โครงการ)ปี 2562
introng กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์)อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
7 - -
8 61-ตอน.1
(โครงการ)ปี 2562
introng ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล)อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 - -
9 61-ต.05
(โครงการ)ปี 2562
วีระศรี อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทยตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
9 2 - 7 ก.ย. 62 14:24
10 61-ตอน.1
(โครงการ)ปี 2562
introng โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น)โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
11 61-ก.11
(โครงการ)ปี 2562
kita1049 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
12 61-ต.08
(โครงการ)ปี 2562
ธิดารัตน์ ขยับกาย สไตล์ น.บ.ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรังโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 1 - 7 ก.ย. 62 13:45
13 61-น.10
(โครงการ)ปี 2562
AROYA YOOYANGKET โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
7 2 - 10 ก.ย. 62 15:02
14 61-ตอน.0
(โครงการ)ปี 2562
kkU_ปรินา สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือมตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 - -
15 61-น.01
(โครงการ)ปี 2562
banmaischool ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบโรงเรียนบ้านใหม่ ม.7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
7 1 - 2 ก.ย. 62 13:11
16 61-ตต.04
(โครงการ)ปี 2562
อรทัย   คุ้มครอง โครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ โรงเรียนวัดม่วงงามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนวัดม่วงงาม ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
6 - - #1
17 61-ต.09
(โครงการ)ปี 2562
บ้านปากเสียว การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียวตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 2 - 7 ก.ย. 62 13:49
18 61-ตต.07
(โครงการ)ปี 2562
Fedutsk โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 - - #1
19 61-กทม.0
(โครงการ)ปี 2562
กนกวรรณ โกนาคม กิจกรรมทางกาย เพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
11 - -
20 61-น.11
(โครงการ)ปี 2562
วีรเชษฐ์ จินวงศ์ โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษมโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
6 1 - 2 ก.ย. 62 14:11
21 61-น.07
(โครงการ)ปี 2562
รัตติยาพร ฟูแสง ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
7 - -
22 61-น.05
(โครงการ)ปี 2562
Mesa กิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยาโรงเรียนไชยะวิทยา ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
7 2 - #1 4 ก.ย. 62 13:29
23 61-น.06
(โครงการ)ปี 2562
suksamran ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรโรงเรียนบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตรโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
7 - -
24 61-น.12
(โครงการ)ปี 2562
จุรีลักษณ์ สุวรรณวงษ์ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วงตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
6 - -
25 61-น.02
(โครงการ)ปี 2562
thanawan1234 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนบ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 - -
26 61-น.08
(โครงการ)ปี 2562
มิรันตี พูลทวี การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ)โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
7 1 - 2 ก.ย. 62 13:11
27 61-น.09
(โครงการ)ปี 2562
ธนัชพร  วันเพ็ง พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 - -
28 ???
(โครงการ)ปี 2562
AROYA YOOYANGKET กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลาโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 1 - 13 พ.ค. 62 16:08
29 61-น.13
(โครงการ)ปี 2562
Khanittha ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1"โรงเรียนวัดดอกไม้ ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
7 - -
30 61-น.03
(โครงการ)ปี 2562
thanyaporn โครงการห่วง เชือก เพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องลึก จังหวัดอุตรดิตถ์รร.บ้านร้องลึก ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
7 - -
31 61-น.04
(โครงการ)ปี 2562
Rattana Thanuchon ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1โรงเรียนบ้านปางวุ้น ม.7 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
9 2 - 2 ก.ย. 62 14:04
32 61-กทม.0
(โครงการ)ปี 2562
พัชริ จันทะเสน ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกระบวนการเล่น โรงเรียนคลองบางกะอี่ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
8 - -
33 61-กทม.0
(โครงการ)ปี 2562
พัชรีย์   ชุมแสน สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี)ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 1 - 14 ก.ย. 62 13:24
34 61-กทม.0
(โครงการ)ปี 2562
ศุขสรรณ์ โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึกตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
35 61-กทม.0
(โครงการ)ปี 2562
สุรวุฒิ รอดสุด โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school.ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
36 61-ก.05
(โครงการ)ปี 2562
kannika_th ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Danceโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 - -
37 61-ก.01
(โครงการ)ปี 2562
Tiasung ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่าโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 1 - 30 ส.ค. 62 13:57
38 61-ตต.03
(โครงการ)ปี 2562
ชนชนก ว่องไว ขยับกาย สบายชีวีตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาครโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 - -
39 002
(โครงการ)ปี 2562
วิมล รอดสุกา โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 - -
40 61-ตต.08
(โครงการ)ปี 2562
นางนที  คงประพันธ์ โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรีตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 - -
41 61-ตต.05
(โครงการ)ปี 2562
นัฐพล   อ่วมกระทุ่ม โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุงโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
7 - -
42 ???
(โครงการ)ปี 2562
วิรัช มีศรี การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxxโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
43 61-ตต.10
(โครงการ)ปี 2562
ชาตรี ม่วงนาค ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
7 - - #1 #1
44 61-ต.01
(โครงการ)ปี 2562
leamyangna บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำโรงเรียนบ้านแหลมยางนา ม.4 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพรโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
6 1 - 7 ก.ย. 62 13:41
45 61-ก.09
(โครงการ)ปี 2562
pattama โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
46 61-ก.10
(โครงการ)ปี 2562
kampholbangrow โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลาโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 - -
47 61-ต.03
(โครงการ)ปี 2562
บ้านหนองปลา Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลาตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
11 2 - 9 ก.ย. 62 14:16
48 61-ก.02
(โครงการ)ปี 2562
Tiasung กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาทบ้านบางจิก อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาทโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 - -
49 61-ก.08
(โครงการ)ปี 2562
siriphot_s เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทองโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 - -
50 61-ก.07
(โครงการ)ปี 2562
achara โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 1 - 30 ส.ค. 62 14:00
51 61-ก.04
(โครงการ)ปี 2562
nongluck กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยานวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
1 - -
52 61-ก.06
(โครงการ)ปี 2562
Tiasung ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 - -
53 61-ต.02
(โครงการ)ปี 2562
โสภิดา ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตกตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพรโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 1 - 7 ก.ย. 62 13:41
54 ???
(โครงการ)ปี 2562
นาตยา เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยาโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 - - #1
55 61-ต.04
(โครงการ)ปี 2562
ธัญเรศ โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลินตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรังโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
7 6 - 16 ก.ย. 62 17:00
56 61-ต.07
(โครงการ)ปี 2562
เจนจิรา ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 1 - 7 ก.ย. 62 13:43
57 61-ต.06
(โครงการ)ปี 2562
Somchit ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุงโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
6 - -
58 61-ตอน.0
(โครงการ)ปี 2562
kkuสมหมาย การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาดตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหารโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 1 - 16 ส.ค. 62 11:04
59 61-ตอน.1
(โครงการ)ปี 2562
kku_สุภาวินี ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น)ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
11 - -
60 61-ตอน.0
(โครงการ)ปี 2562
nongklongKK1 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลองตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 1 - 16 ส.ค. 62 11:09
61 61-ตอน.0
(โครงการ)ปี 2562
kku_อัศวิน ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลางตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 - -
62 61-ตอน.0
(โครงการ)ปี 2562
KKU_ศราวุธ โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น)คึมชาด ตำบลคืมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่นโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 - -
63 61-ตอน.0
(โครงการ)ปี 2562
kku_ขนิตา จันปุ่ม โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืดตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหารโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 - -
64 61-ตอน.1
(โครงการ)ปี 2562
kku_ธานี โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียวโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 - - #1
65 61-ตอน.0
(โครงการ)ปี 2562
kku_somporn2509 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
66 61-ตอน.1
(โครงการ)ปี 2562
kku_sampun โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learningโรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหารโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 1 - 16 ส.ค. 62 11:48
67 61-ตอน.0
(โครงการ)ปี 2562
kku_ningiuthai กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่นตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่นโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
4 - -
68 61-02070
(โครงการ)ปี 2562
orapin ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชนโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
8 - -
69 61-ตอ.01
(โครงการ)ปี 2562
Patcharawadee โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2)ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้วโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 1 - 14 ก.ย. 62 13:03
70 62-001
(โครงการ)ปี 2562
sutthiphong โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)ชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
1 - -
71 ???
(โครงการ)ปี 2562
hsmix (ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
6 1 - 5 เม.ย. 62 10:20
72 ???
(โครงการ)ปี 2562
ladawan ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกายโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
73 ???
(โครงการ)ปี 2562
worawit โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
74 62-02429
(โครงการ)ปี 2562
rchenchi โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 2 - #1 #1#2 22 มี.ค. 62 14:39
75 ???
(โครงการ)ปี 2562
Naruepon โครงการ TAKE 10 ในวิชาคณิตศาสตร์โครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
2 1 - 14 ก.ย. 62 13:24
76 ???
(โครงการ)ปี 2562
ladawan โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้าพาเพลินโครงการขับเคลื่อนมาตรฐานการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการวิ่ง (ตามแผน)
1 - -
77 011
(โครงการ)ปี 2562
introng โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
5 5 - #1 #1 22 มี.ค. 62 14:59
78 ???
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นโครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
37 31 - 7 ก.ย. 62 09:15
79 22222
(โครงการ)ปี 2562
nopparut2019 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
80 ???
(โครงการ)ปี 2562
chaleaw ลีลาศพาเพลินโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
81 ???
(โครงการ)ปี 2562
worawit ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 3 - 22 ม.ค. 62 15:27
82 ???
(โครงการ)ปี 2562
nopparut2019 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
83 ???
(โครงการ)ปี 2562
nopparut2019 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
84 ???
(โครงการ)ปี 2562
rchenchi โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1จังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - - #1
85 111
(โครงการ)ปี 2562
Test User ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัยโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
3 1 - #1 22 ม.ค. 62 14:18
86 ???
(โครงการ)ปี 2562
orapin กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มีโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 - -
87 ???
(โครงการ)ปี 2562
worawit โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต”โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
- - -
88 ???
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรักจังหวัดกรุงเทพมหานครโครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
2 1 - 22 ม.ค. 62 14:29
89 563
(โครงการ)ปี 2562
Yuttipong Kaewtong นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
1 1 - #1 15 ม.ค. 62 18:35
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ
ต. แบบบันทึกการติดตามสนับสนุนโครงการ
ป. คือ แบบประเมินคุณค่าโครงการ

รวมทั้งสิ้น 89 โครงการ