PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง 61-น.09
รหัสโครงการ 61-น.09
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 3 มิถุนายน 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ่าสิบเอก พันธ์ศักดิ์ สุขทั่ง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ละติจูด-ลองจิจูด 16.714017,99.903954
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 32,000.00
2 16 ต.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 เด็กร้อยละ 85 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน
70.00
2 เด็กร้อยละ 85 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
70.00
3 เด็กร้อยละ 85 มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
70.00
4 เด็กร้อยละ 85 สามารถถหลีกเลี่ยงต่อสุขภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด
70.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขนิสัยการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์สมดุล และมีคุณภาพ มุงเน้นให้เน้นให้นักเรียน เกิดการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการฝึกฝนตนเองตามกฎ ระเบียบ และได้รับประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยตรงตามความถนัด ความสนใจ แสดงออกได้ตามศักยภาพ และสามารถพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี มีความมั่นใจในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจึงมีความสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

0.00 80.00
2 เพื่อให้เด็กมีทักษะการพัฒนาร่่างกายไปตามวัย

 

80.00
3 เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

 

80.00
4 เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

 

80.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 40
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 40 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 พ.ค. 62 กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 0.00 0.00 10,000.00
20 พ.ค. 62 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 0.00 0.00 10,000.00
3 มิ.ย. 62 - 21 พ.ค. 63 กิจกรรมหนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 40.00 0.00 -
10 มิ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาหนูน้อย 0.00 0.00 12,400.00
17 - 19 มิ.ย. 62 ประชุมชี้แจงโครงการ 40.00 1,580.00 -
1 ก.ค. 62 - 18 มิ.ย. 63 กิจกรรมนันทนาการและโภชนาการดีมีสุข 40.00 0.00 -
1 ก.ค. 62 หนูน้อยวัยใสใส่ใจสุขภาพ 0.00 0.00
23 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 63 กิจกรรมกีฬาหนูน้อย 40.00 0.00 -
รวม 120 1,580.00 4 32,400.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ธนัชพร  วันเพ็ง ธนัชพร วันเพ็ง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 15:09 น.