PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้โครงการ แผนกลุ่มวัย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพ
1 สงขลากีฬาริมหาด 0.00 1
2 เล่นแบบบ้านๆ 500.00 1
3 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 28,200.00 1
4 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 0.00 1
5 test PA project 0.00 1
6 ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 0.00 1
7 test 6,000.00 1
8 test 3,000.00 1
9 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 5,500.00 1
10 โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) 35,000.00 3
11 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 0.00 1
12 กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) 35,000.00 3
13 ขยับกาย 0.00 1
14 เล่นแบบบ้านๆ 0.00 1
15 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 2,000.00 1
16 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 6,000.00 1
17 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 1
18 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 1
19 มหกรรมคนรักสุขภาพ: ชวนเพื่อนรัก มารักษ์สุขภาพ 70,600.00 1
20 test 0.00 1
21 test 0.00 1
22 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กประถมวัย 0.00 1
23 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน 48,900.00 1
24 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 1,150.00 1
25 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 3,500.00 1
26 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1
27 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 1,000.00 1
28 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 0.00 1
29 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 0.00 1
30 รำวงย้อนยุค 0.00 1
31 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 1,000.00 1
32 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 5,000.00 1
33 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 40,000.00 1
34 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 1
35 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 0.00 1
36 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 0.00 1
37 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5,000.00 1
38 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 30,000.00 1
39 พัฒนาศักยภาพ 100,000.00 1
40 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1
41 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 0.00 1
42 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 1
43 ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) 35,000.00 3
44 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 0.00 1
45 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1
46 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 10,000.00 1
47 test 4,250.00 1
48 กิจกรรมทางกายมนุษย์ล้อ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0.00 1
49 ก้าว...ที่ต้องไปต่อ 6,800.00 1
50 TEST 21-23.3.19 HSMI (รอลบ) 3,000.00 1
51 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88,500.00 1
52 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 22,000.00 1
53 aaaaaaaaa 0.00 1
54 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 0.00 1
55 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยัยกายสบายชีวี 0.00 1
56 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 0.00 1
57 โครงการสร้างสุขสุขภาพด้วยเวชศาสตร์การกีฬา 0.00 1
58 สุขภาพดีเร่มที่โรงเรียน 0.00 1
59 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 0.00 1
60 โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 0.00 1
61 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 0.00 1
62 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 0.00 1
63 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในโรงเรียน 0.00 1
64 (ทดลอง) : โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 0.00 1
65 รำวงย้อนยุคสร้างความสุขให้ชาวชุมชนบ้านใหม่เสาสูง 0.00 1
66 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 40,000.00 5
67 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
68 (ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ 11,800.00 1
69 (ตัวอย่าง) โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 38,700.00 1
70 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 32,400.00 3
71 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 37,200.00 2
72 พัฒนาเครือข่ายอีสาน 0.00 1
73 สุขกายสบายชีวา 5,000.00 1
74 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ) 14,100.00 1
75 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 30,000.00 3
76 โครงการพัฒนาสมรรถภาพ นักเรียนของเรา 30,500.00 1
77 ลดพุงลดอ้วน 0.00 1
78 แอโรบิกหรรษา (รอลบ) 37,850.00 1
79 ปั่นลดพุง 0.00 1
80 โครงการส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง 1,000.00 1
81 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนยามเช้า (Brian gym) 16,000.00 1
82 danceเพื่อสุขภาพ 0.00 1
83 กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา 0.00 1
84 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 8,100.00 1
85 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพทางกายและใจ 2,965.00 1
86 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 35,000.00 3
87 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพนักเรียน โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 33,500.00 1
88 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 0.00 1
89 ลดพุง ลดโรค 20,130.00 1
90 เด็กไทยสุขภาพดี 24,100.00 1
91 ลดพุงลดอ้วน 0.00 1
92 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 8,873,000.00 10
93 การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างสติปัญญา โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร 11,000.00 1
94 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 30,000.00 3
95 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 9,000.00 1
96 หนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุขด้วยยางยืด 3,000.00 1
97 3 รำทำรุ่งลดพุ่งสูงเพิ่ม 6,000.00 1
98 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 30,000.00 3
99 โครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) 30,000.00 3
100 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ) 10,000.00 1
101 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง 32,000.00 3
102 ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาในโรงเรียน 30,000.00 1
103 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) 33,380.00 3
104 การฝึกประสาทสัมพันธ์ (Coordination) ที่มีต่อทักษะทางกลไก โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 0.00 1
105 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 0.00 1
106 โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพโรงเรียนค้อเขียวพิทยาภูมิ 0.00 1
107 ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) 34,800.00 3
108 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านโคก1 0.00 1
109 ปั่นเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 4,000.00 1
110 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข 0.00 1
111 ขยับกายท้ายสัปดาห์ 0.00 1
112 โครงการออกกำลังกาย เล่นกีฬาพัฒนาสุขภาพกายใจดีชีวีมีสุข 30,000.00 1
113 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุขโรงเรียนบ้านหนองกะปาด 0.00 1
114 ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายโรงเรียนสนามบินกิจกรรมทางกายหน้าเสาธง 0.00 1
115 โครงการจัดกิจกรรม Activeplayในโรงเรียนบ้านโคก 1 23,200.00 1
116 โครงการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถม จังหวัดขอนแก่น 4,000.00 1
117 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 38,940.00 3
118 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไร้พุงลดอ้วน 70,500.00 1
119 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 11,525.00 1
120 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่ตป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 0.00 1
121 เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ "โคกกลางมินิมาราธอน 2019" 0.00 1
122 ขยับกายขยายสมองโรงเรียนสนามบินด้วยกิจกรรมทางกาย 0.00 1
123 เครื่่องเสียงเคลื่อนที่ 0.00 1
124 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 0.00 1
125 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 42,500.00 2
126 เพิ่มการเล่นของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 25,100.00 1
127 บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ 73,330.00 2
128 ต.ภ.สุขภาพดีด้วยการออกกกำลังกาย 39,700.00 2
129 อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย 0.00 1
130 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน 40,000.00 2
131 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 3,400.00 1
132 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ 40,000.00 5
133 เพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ หมู่ 4 ตำเบาเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 2,000.00 1
134 ออกกำลังถูกต้อง ป้องกันโรค 0.00 1
135 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 50,400.00 3
136 โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง 39,900.00 2
137 สุขภาพดีทำได้ทุกวัน 45,250.00 1
138 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 0.00 1
139 ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการรำมโนราห์ โดยโรงเรียนอนุบาลพรอุดม 0.00 1
140 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 40,000.00 2
141 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ 31,300.00 5
142 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4,760.00 1
143 บ้านแหลมยางนาสดชื่น แจ่มใส ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย 3,700.00 1
144 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญาพัฒนาสุขภาพ 1,620.00 1
145 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 0.00 1
146 โครงการออกกำลัง เดินเต้น เล่นกีฬา โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 0.00 1
147 รำวงย้อนยุดสร้างความสุขให้ช่าวชุมชนบ้านใหม่เสาสุง 0.00 1
148 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 0.00 1
149 โครงการการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 1
150 ความฝันแห่งอนาคต 0.00 1
151 โครงการกีฬาในชุมชน 0.00 1
152 โครงการฟุตบอลสร้างสุขภาพและความรักสามัคคีให้กับชุมชนบ้านชี 0.00 1
153 พัฒนาความฝันสู่การเดินหน้าอนาคต 0.00 1
154 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 0.00 1
155 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 0.00 1
156 โครงการ E-Sport 0.00 1
157 ศิลปะการต่อสู่ประกอบจังหวะ คีตะมวยไทย 0.00 1
158 โครงการบาสเกตบอลเพื่อเด็กๆ 0.00 1
159 เปตองเพื่อพัฒนาสุขภาพแก่เยาวชน 0.00 1
160 โครงการ E-Sport 0.00 1
161 ปลูกผักทำสวน 0.00 1
162 นวดฝ่าเท้า 0.00 1
163 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 0.00 1
164 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 40,000.00 2
165 ทำนาได้เงิน 0.00 1
166 เปตองพัฒนาสุขภาพเยาวชนกีฬาเปตองเป็นกีฬาที่่สามารถเล่นได้ในทุกเพศและทุกวัย ไม่มีความซับซ้อนในเรื่องของกฎกติกา แต่เป็นกีฬาที่สามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นกีฬาที่่เล่นได้ในพื้นที่ท่ีไม่มากนักและมีความเพลิดเพลินในเกมการเล่นในเวลาที 0.00 1
167 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 40,000.00 1
168 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง 45,000.00 2
169 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท 40,000.00 3
170 Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข สุขภาพแข็งแรง 40,000.00 2
171 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 40,000.00 5
172 โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ไร้โรคา 0.00 1
173 สุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 7,200.00 1
174 บันไดมวย 0.00 1
175 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 5,800.00 2
176 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx 1,800.00 1
177 โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง 30,000.00 2
178 โครงการฝึกยุทธลีลามวยไทย 0.00 1
179 โครงการการออกกำลังกายหนองสองห้องในรูปแบบโยคะ 30,000.00 1
180 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 4,000.00 1
181 เขาวังออกกำลังทุกวันพุธ 12,000.00 1
182 สุขภาพดี ชีวีสุขสัน 0.00 1
183 พัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล 0.00 1
184 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยใช้จักรยาน 10,500.00 1
185 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1,000.00 1
186 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี 0.00 3
187 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 1
188 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30,000.00 5
189 โครงการอบรมผู้นำด้านการออกกำลังกายแอโรบิค 2,500.00 1
190 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 4,000.00 1
191 โครงการพัฒนาดัชนีมวลกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1,500.00 1
192 ขยับกาย สบายชีวี 29,900.00 3
193 นวดฝ่าเท้า 6,000.00 1
194 โครงการพัฒนาหลักสูตรฟุตซอลระดับมัธยม1-3 2,400.00 1
195 โครงการส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชรบุรี 0.00 1
196 ฟุตบอล 0.00 1
197 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมํธยม 0.00 1
198 สุขภาพดีที่บ้านพุตะเคียน 4,800.00 1
199 กิจกรรมออกกำลังการด้วยการเดิน วิ่ง 4,750.00 1
200 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 40,000.00 3
201 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ฯ 0.00 1
202 กิจกรรมออกกำลังกาย 0.00 1
203 กิจกรรมออกกำลังกาย 12,000.00 1
204 วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 0.00 1
205 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายของนักเรียน 0.00 1
206 ประถมศึกษา 0.00 1
207 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง 0.00 1
208 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0.00 1
209 โครงการ 0.00 1
210 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance 43,650.00 2
211 m 0.00 1
212 คลองบางกะสี โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 6,000.00 1
213 สวนสนุก สุขหรรษา ช่วยชีวาพาสุขใจ 0.00 1
214 กิจกรรมทางกาย สร้างสุข โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ (รอลบ) 1,980.00 1
215 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 0.00 3
216 กีฬาพาสนุก 0.00 1
217 ยางยืดเพื่อสุขภาพ 8,650.00 5
218 ส.ว.ธ สดใสไร้พุง 0.00 1
219 โครงการ Zone No Fat (เขตปลอดอ้วน) 39,625.00 3
220 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 0.00 1
221 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนวัดสลุดด้วยกิจกรรมลูกเสือ 2,040.00 1
222 แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย 20,000.00 1
223 ลานกิจกรรม Active play good health 1,600.00 1
224 APAL รร.วัดบางพลีใหญ่ใน 0.00 1
225 สนามกายขยายพลัง 3,000.00 1
226 กิจกรรมกายสุข ใจสุข อารมณ์ดี 0.00 1
227 พัฒนาศักยภาพสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 0.00 1
228 การละเล่นพื้นบ้าน 0.00 1
229 โครงการส่งเสิรมสุขภาพดีศรีคอลาด 0.00 1
230 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) 100.00 1
231 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ 0.00 1
232 ส่งเสริมสุขภาพทางกายพัฒนาสู่การเรียนรู้ 0.00 1
233 กิจกรรมทางกายสร้างสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 8,450.00 1
234 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปการแสดงโขน 0.00 1
235 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 0.00 1
236 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 500.00 1
237 สวนสนุกสุขสันต์ 0.00 1
238 โครงการจัดกิจกรรมทางกาย ผ่านทักษะชีวิต 4 ประการ 0.00 1
239 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 0.00 1
240 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกระบวนการเล่น 39,650.00 2
241 เด็กไทยสุขภาพดี 0.00 1
242 เรียน 0.00 1
243 โครงการส่งเสริมกีฬา 0.00 1
244 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 0.00 1
245 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 0.00 1
246 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกาย 2,040.00 1
247 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา 2,300.00 3
248 พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 1,580.00 3
249 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 40,000.00 2
250 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 33,460.00 2
251 กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนแม่กาห้วยเคียน 0.00 1
252 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 1,280.00 3
253 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 40,000.00 3
254 กิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา 40,300.00 3
255 ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 40,000.00 5
256 กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเด็กประถม 0.00 1
257 ปั่นจักรยาน 0.00 1
258 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 40,000.00 3
259 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางการเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้รมัธยมศึกษาปีที่3 0.00 1
260 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 0.00 1
261 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
262 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
263 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
264 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
265 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
266 ออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด 0.00 1
267 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 40,000.00 5
268 การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพ 40,000.00 1
269 โครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ โรงเรียนวัดม่วงงามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี 67,900.00 2
270 สุขภาพดี ชีวีสดใส 0.00 1
271 สุขภาพดี ชีวิสดใส 0.00 3
272 สุขภาพดี ชีวิสดใส 50,000.00 5
273 โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 39,960.00 5
274 ขยับกาย สไตล์ น.บ. 40,000.00 5
275 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 3
276 สนุกเล่นกระทบไม้ ร่ายรำกระแทกเท้า รู้เท่า เร่งทำ สูงทัน 0.00 3
277 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกาย โรงเรียนวัดลำพระยา 0.00 1
278 กีฬาพื่นบ้าน พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 0.00 1
279 PA SMD KKU. 0.00 1

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยและผ้สูงอายุด้วยกิจกรรมแอร์โรบิคในน้ำ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
2 เล่นแบบบ้านๆ 500.00 2 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
3 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 28,200.00 22 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
4 ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
5 test 6,000.00 23 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
6 test 3,000.00 23 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
7 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 5,500.00 กำลังดำเนินโครงการ
8 เล่นแบบบ้านๆ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
9 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 2,000.00 16 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 6,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
11 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน 48,900.00 2 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
13 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 1,150.00 1 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
14 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 7,500.00 23 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
15 ลีลาศพาเพลิน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
16 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 5,000.00 22 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
17 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 40,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
18 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
19 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
20 ลีลาศพาเพลิน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
21 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 30,000.00 17 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
22 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
23 TEST 21-23.3.19 HSMI (รอลบ) 2,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
24 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88,500.00 1 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
25 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 22,000.00 1 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
26 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
27 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยัยกายสบายชีวี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
28 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
29 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
30 (ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ 11,800.00 1 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
31 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ) 14,100.00 6 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
32 แอโรบิกหรรษา (รอลบ) 37,850.00 3 มิ.ย. 2562 ยุติโครงการ
33 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 8,873,000.00 1 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
34 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ) 10,000.00 1 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
35 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 3,400.00 15 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
36 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx 1,800.00 กำลังดำเนินโครงการ
37 กิจกรรมทางกาย สร้างสุข โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ (รอลบ) 1,980.00 1 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
38 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา 2,300.00 5 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sutthiphong sutthiphong เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 09:12 น.