โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้โครงการ แผนกลุ่มวัย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพ
1 สงขลากีฬาริมหาด 0.00 1
2 เล่นแบบบ้านๆ 0.00 1
3 เล่นแบบบ้านๆ 500.00 1
4 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 28,200.00 1
5 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 0.00 1
6 test PA project 0.00 1
7 ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 0.00 1
8 พัฒนาเครือข่ายภาคตะวันตก 0.00 1
9 กระบี่กระบอง 0.00 1
10 test 6,000.00 1
11 Test 0.00 1
12 test 3,000.00 1
13 tst 0.00 1
14 รำวงย้อนยุค 0.00 1
15 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 5,500.00 1
16 รำวงย้อนยุค 0.00 1
17 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 0.00 1
18 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 0.00 1
19 กระบี่กระบอง 0.00 1
20 รำวงย้อนยุค 0.00 1
21 รำวงย้อนยุค 0.00 1
22 รำวงย้อนยุค 0.00 1
23 เล่นแบบบ้านๆ 0.00 1
24 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 2,000.00 1
25 สสส 4,200.00 10
26 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 6,000.00 1
27 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 1
28 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 1
29 มหกรรมคนรักสุขภาพ: ชวนเพื่อนรัก มารักษ์สุขภาพ 62,400.00 1
30 test 0.00 1
31 test 0.00 1
32 test 0.00 1
33 test 0.00 1
34 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กประถมวัย 0.00 1
35 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน 48,900.00 1
36 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 1,150.00 1
37 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 3,500.00 1
38 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1
39 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 1,000.00 1
40 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 0.00 1
41 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 0.00 1
42 รำวงย้อนยุค 0.00 1
43 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 1,000.00 1
44 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 5,000.00 1
45 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 0.00 1
46 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 1
47 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 0.00 1
48 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 0.00 1
49 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5,000.00 1
50 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 30,000.00 1
51 พัฒนาศักยภาพ 100,000.00 1
52 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1
53 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 0.00 1
54 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 1
55 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 0.00 1
56 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 0.00 1
57 รำวงย้อนยุค 0.00 1
58 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1
59 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 10,000.00 1
60 test 0.00 1
61 กิจกรรมทางกายมนุษย์ล้อ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0.00 1
62 ก้าว...ที่ต้องไปต่อ 6,800.00 1

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 เล่นแบบบ้านๆ 500.00 2 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
2 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 28,200.00 22 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
3 test 6,000.00 23 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
4 test 3,000.00 23 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
5 เล่นแบบบ้านๆ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
6 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 2,000.00 16 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 6,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
8 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน 48,900.00 2 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
9 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 1,150.00 1 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
10 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 7,500.00 23 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
11 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 5,000.00 22 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
12 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
13 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
14 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 30,000.00 17 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
15 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sutthiphong sutthiphong เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 09:12 น.