โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้โครงการ แผนกลุ่มวัย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพ
1 สงขลากีฬาริมหาด 0.00 1
2 เล่นแบบบ้านๆ 60,500.00 1
3 เล่นแบบบ้านๆ 500.00 1
4 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 28,200.00 1
5 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 0.00 1
6 test PA project 0.00 1
7 ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 0.00 1
8 พัฒนาเครือข่ายภาคตะวันตก 0.00 1
9 กระบี่กระบอง 0.00 1
10 test 6,000.00 1
11 Test 0.00 1
12 test 3,000.00 1
13 tst 0.00 1
14 รำวงย้อนยุค 0.00 2
15 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 5,500.00 1
16 รำวงย้อนยุค 0.00 1
17 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 0.00 1
18 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 0.00 1
19 กระบี่กระบอง 0.00 1
20 รำวงย้อนยุค 0.00 1
21 รำวงย้อนยุค 0.00 1
22 รำวงย้อนยุค 0.00 1
23 เล่นแบบบ้านๆ 0.00 1
24 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 2,000.00 1
25 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 6,000.00 1
26 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 1
27 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 1
28 มหกรรมคนรักสุขภาพ: ชวนเพื่อนรัก มารักษ์สุขภาพ 70,600.00 1
29 test 0.00 1
30 test 0.00 1
31 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กประถมวัย 0.00 1
32 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน 48,900.00 1
33 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 1,150.00 1
34 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 3,500.00 1
35 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1
36 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 1,000.00 1
37 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 0.00 1
38 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 0.00 1
39 รำวงย้อนยุค 0.00 1
40 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 1,000.00 1
41 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 5,000.00 1
42 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 40,000.00 1
43 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 1
44 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 0.00 1
45 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 0.00 1
46 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5,000.00 1
47 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 30,000.00 1
48 พัฒนาศักยภาพ 100,000.00 1
49 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1
50 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 0.00 1
51 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 1
52 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 0.00 1
53 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 0.00 1
54 รำวงย้อนยุค 0.00 1
55 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1
56 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 10,000.00 1
57 test 4,250.00 1
58 กิจกรรมทางกายมนุษย์ล้อ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0.00 1
59 ก้าว...ที่ต้องไปต่อ 6,800.00 1
60 TEST 21-23.3.19 HSMI (รอลบ) 3,000.00 1
61 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88,500.00 1
62 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 22,000.00 1
63 aaaaaaaaa 0.00 1
64 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 0.00 1
65 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยัยกายสบายชีวี 0.00 1
66 ................................................................. 2,000.00 1
67 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 0.00 1
68 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สาระวิชาของสพฐเขต 0.00 1
69 โครงการสร้างสุขสุขภาพด้วยเวชศาสตร์การกีฬา 0.00 1
70 สุขภาพดีเร่มที่โรงเรียน 0.00 1
71 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 0.00 1
72 โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 0.00 1
73 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 0.00 1
74 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 0.00 1
75 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในโรงเรียน 0.00 1
76 (ทดลอง) : โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 0.00 1
77 รำวงย้อนยุคสร้างความสุขให้ชาวชุมชนบ้านใหม่เสาสูง 0.00 1
78 โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 7,200.00 1
79 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
80 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ 11,800.00 1
81 (ตัวอย่าง) โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 38,700.00 1
82 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 33,100.00 2
83 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 37,200.00 2
84 พัฒนาเครือข่ายอีสาน 0.00 1
85 สุขกายสบายชีวา 5,000.00 1
86 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ) 14,100.00 1
87 จัดกิจกรรสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตาราง 9 ช่องประยุกต์ และไลค์แดนซ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 30,000.00 2
88 โครงการพัฒนาสมรรถภาพ นักเรียนของเรา 30,500.00 1
89 ลดพุงลดอ้วน 0.00 1
90 แอโรบิกหรรษา (รอลบ) 37,850.00 1
91 ปั่นลดพุง 0.00 1
92 โครงการส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง 1,000.00 1
93 ทดสอบ 1,000.00 1
94 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนยามเช้า (Brian gym) 16,000.00 1
95 danceเพื่อสุขภาพ 0.00 1
96 กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา 0.00 1
97 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 8,100.00 1
98 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพทางกายและใจ 2,965.00 1
99 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 35,000.00 1
100 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพนักเรียน โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 33,500.00 1
101 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 0.00 1
102 ลดพุง ลดโรค 20,130.00 1
103 เด็กไทยสุขภาพดี 24,100.00 1
104 ลดพุงลดอ้วน 0.00 1
105 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 8,873,000.00 10
106 การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างสติปัญญา โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร 11,000.00 1
107 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 1,500.00 1
108 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 9,000.00 1
109 หนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุขด้วยยางยืด 3,000.00 1
110 3 รำทำรุ่งลดพุ่งสูงเพิ่ม 6,000.00 1
111 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 30,000.00 2
112 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม 30,000.00 2
113 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ) 10,000.00 1
114 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง 32,000.00 1
115 ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาในโรงเรียน 30,000.00 1
116 โครงการกระชับสัดส่วนร่างกายและปรับบุคลิกภาพ 0.00 1
117 โครงการกระชับสัดส่วนร่างกายและปรับบุคลิกภาพ 29,400.00 1
118 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 0.00 1
119 โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพโรงเรียนค้อเขียวพิทยาภูมิ 0.00 1
120 ม่วนชื่นโฮแซวเล่นแนววิถีเด็กไทยโคกงาม 30,000.00 1
121 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านโคก1 0.00 1
122 ปั่นเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 4,000.00 1
123 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข 0.00 1
124 ขยับกายท้ายสัปดาห์ 0.00 1
125 โครงการออกกำลังกาย เล่นกีฬาพัฒนาสุขภาพกายใจดีชีวีมีสุข 30,000.00 1
126 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุขโรงเรียนบ้านหนองกะปาด 0.00 1
127 ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายโรงเรียนสนามบินกิจกรรมทางกายหน้าเสาธง 0.00 1
128 โครงการจัดกิจกรรม Activeplayในโรงเรียนบ้านโคก 1 23,200.00 1
129 โครงการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถม จังหวัดขอนแก่น 4,000.00 1
130 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 38,940.00 2
131 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไร้พุงลดอ้วน 70,500.00 1
132 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 11,525.00 1
133 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่ตป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 0.00 1
134 เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ "โคกกลางมินิมาราธอน 2019" 0.00 1
135 ขยับกายขยายสมองโรงเรียนสนามบินด้วยกิจกรรมทางกายหน้าเสาธง 0.00 1
136 เครื่่องเสียงเคลื่อนที่ 0.00 1
137 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 0.00 1
138 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 42,500.00 2
139 เพิ่มการเล่นของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 25,100.00 1
140 โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ไร้โรคา 35,460.00 2
141 กระโดดยาง สร้างสุข โรงเรียนบ้านหนอ่งเจ็ดบาท 11,500.00 1
142 สุขภาพดีด้วยแอโรบิคและกีฬา โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 2,100.00 1
143 สุขภาพดีตามวิถีไทย 42,300.00 2
144 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน 40,000.00 2
145 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 3,400.00 1
146 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ 40,000.00 2
147 เพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ หมู่ 4 ตำเบาเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 2,000.00 1
148 ออกกำลังถูกต้อง ป้องกันโรค 0.00 1
149 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 50,400.00 2
150 โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง 40,000.00 2
151 สุขภาพดีทำได้ทุกวัน 45,250.00 1
152 ออกกำลังถูกต้อง ป้องกันโรคโรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา 4,800.00 1
153 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 0.00 1
154 ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการรำมโนราห์ โดยโรงเรียนอนุบาลพรอุดม 0.00 1
155 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 40,000.00 2
156 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4,760.00 1
157 บ้านแหลมยางนาสดชื่น แจ่มใส ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย 3,700.00 1
158 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญาพัฒนาสุขภาพ 1,620.00 1
159 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 0.00 1
160 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 0.00 1
161 โครงการเดิน เต้น เล่น ทำงาน โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 0.00 1
162 รำวงย้อนยุดสร้างความสุขให้ช่าวชุมชนบ้านใหม่เสาสุง 0.00 1
163 โครงการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 1,200.00 2
164 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 0.00 1
165 โครงการการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 1
166 ความฝันแห่งอนาคต 0.00 1
167 โครงการกีฬาในชุมชน 0.00 1
168 โครงการฟุตบอลสร้างสุขภาพและความรักสามัคคีให้กับชุมชนบ้านชี 0.00 1
169 พัฒนาความฝันสู่การเดินหน้าอนาคต 0.00 1
170 test อ่างทอง 0.00 1
171 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 0.00 1
172 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 0.00 1
173 โครงการ E-Sport 0.00 1
174 ศิลปะการต่อสู่ประกอบจังหวะ คีตะมวยไทย 0.00 1
175 โครงการบาสเกตบอลเพื่อเด็กๆ 0.00 1
176 เปตองเพื่อพัฒนาสุขภาพแก่เยาวชน 0.00 1
177 โครงการ E-Sport 0.00 1
178 ปลูกผักทำสวน 0.00 1
179 นวดฝ่าเท้า 0.00 1
180 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 0.00 1
181 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 40,000.00 2
182 ทำนาได้เงิน 0.00 1
183 เปตองพัฒนาสุขภาพเยาวชน 0.00 1
184 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 40,000.00 1
185 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง 45,000.00 2
186 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท 40,000.00 2
187 Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข สุขภาพแข็งแรง 40,000.00 2
188 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 40,000.00 2
189 โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ไร้โรคา 0.00 1
190 สุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 7,200.00 1
191 บันไดมวย 0.00 1
192 ส่งเสริมสุขภาพทางกาย 1,400.00 1
193 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx 1,800.00 5
194 พัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียน 7,000.00 1
195 โครงการฝึกยุทธลีลามวยไทย 0.00 1
196 โครงการการออกกำลังกายหนองสองห้องในรูปแบบโยคะ 30,000.00 1
197 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวัฒนธรรมโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 38,630.00 2
198 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 4,000.00 1
199 เขาวังออกกำลังทุกวันพุธ 12,000.00 1
200 สุขภาพดี ชีวีสุขสัน 0.00 1
201 พัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล 0.00 1
202 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยใช้จักรยาน 10,500.00 1
203 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 1,000.00 1
204 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์อ.เมืองจ.ราชบุรีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน 0.00 1
205 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 1
206 โครงการอนามัยดี ช.ษ. 1,800.00 1
207 โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกาย(แอโรบิค) 2,500.00 1
208 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 4,000.00 1
209 โครงการพัฒนาดัชนีมวลกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1,500.00 1
210 ขยับกาย สบายชีวี 38,400.00 2
211 นวดฝ่าเท้า 6,000.00 1
212 โครงการพัฒนาหลักสูตรฟุตซอลระดับมัธยม1-3 2,400.00 1
213 โครงการส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชรบุรี 0.00 1
214 ฟุตบอล 0.00 1
215 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมํธยม 0.00 1
216 สุขภาพดีที่บ้านพุตะเคียน 4,800.00 1
217 กิจกรรมออกกำลังการด้วยการเดิน วิ่ง 4,750.00 1
218 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 40,000.00 2
219 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ฯ 0.00 1
220 กิจกรรมออกกำลังกาย 0.00 1
221 กิจกรรมออกกำลังกาย 12,000.00 1
222 วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 0.00 1
223 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายของนักเรียน 0.00 1
224 ประถมศึกษา 0.00 1
225 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง 0.00 1
226 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0.00 1
227 โครงการ 0.00 1
228 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance 53,300.00 2
229 m 0.00 1
230 คลองบางกะสี โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 6,000.00 1
231 สวนสนุก สุขหรรษา ช่วยชีวาพาสุขใจ 0.00 1
232 กิจกรรมทางกาย สร้างสุข โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ (รอลบ) 1,980.00 1
233 การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 0.00 1
234 กีฬาพาสนุก 0.00 1
235 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
236 ส.ว.ธ สดใสไร้พุง 0.00 1
237 โครงการ Zone No Fat (เขตปลอดอ้วน) 39,625.00 2
238 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 0.00 1
239 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนวัดสลุดด้วยกิจกรรมลูกเสือ 2,040.00 1
240 แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย 20,000.00 1
241 ลานกิจกรรม Active play good health 1,600.00 1
242 APAL รร.วัดบางพลีใหญ่ใน 0.00 1
243 สนามกายขยายพลัง 3,000.00 1
244 กิจกรรมกายสุข ใจสุข อารมณ์ดี 0.00 1
245 พัฒนาศักยภาพสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 0.00 1
246 การละเล่นพื้นบ้าน 0.00 1
247 โครงการส่งเสิรมสุขภาพดีศรีคอลาด 0.00 1
248 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) 100.00 1
249 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ 0.00 1
250 ส่งเสริมสุขภาพทางกายพัฒนาสู่การเรียนรู้ 0.00 1
251 กิจกรรมทางกายสร้างสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 8,450.00 1
252 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปการแสดงโขน 0.00 1
253 Play and Learn style Watdan 0.00 1
254 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 0.00 1
255 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 500.00 1
256 สวนสนุกสุขสันต์ 0.00 1
257 โครงการจัดกิจกรรมทางกาย ผ่านทักษะชีวิต 4 ประการ 0.00 1
258 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 0.00 1
259 ิกิจกรรมทางกาย สูตรคูณประกอบท่าทาง โรงเรียนคลองบางกะอี่ 0.00 1
260 เด็กไทยสุขภาพดี 0.00 1
261 เรียน 0.00 1
262 โครงการส่งเสริมกีฬา 0.00 1
263 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 0.00 1
264 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 0.00 1
265 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านร้องลึก 875.00 1
266 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกาย 2,040.00 1
267 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา 2,300.00 10
268 โครงการสุขภาพวัยใส 1,580.00 1
269 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1,610.00 1
270 ฟุตบอลห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนบ้านสันติธรรม 2,200.00 1
271 กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนแม่กาห้วยเคียน 0.00 1
272 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 1,280.00 1
273 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก 300.00 1
274 กิจกรรมทางกาย ลดพุง แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา 30,770.00 1
275 ส่งเสริมกิจกรรม Active Play โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 0.00 1
276 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 0.00 1
277 กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเด็กประถม 0.00 1
278 ปั่นจักรยาน 0.00 1
279 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 0.00 1
280 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางการเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้รมัธยมศึกษาปีที่3 0.00 1
281 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 0.00 1
282 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
283 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
284 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
285 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
286 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
287 ออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด 0.00 1

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยและผ้สูงอายุด้วยกิจกรรมแอร์โรบิคในน้ำ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
2 เล่นแบบบ้านๆ 500.00 2 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
3 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 28,200.00 22 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
4 ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
5 test 6,000.00 23 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
6 test 3,000.00 23 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
7 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 5,500.00 กำลังดำเนินโครงการ
8 เล่นแบบบ้านๆ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
9 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 2,000.00 16 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
10 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 6,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
11 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
12 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน 48,900.00 2 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
13 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 1,150.00 1 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
14 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 7,500.00 23 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
15 ลีลาศพาเพลิน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
16 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 5,000.00 22 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
17 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 40,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
18 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
19 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
20 ลีลาศพาเพลิน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
21 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 30,000.00 17 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
22 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1 ก.พ. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
23 TEST 21-23.3.19 HSMI (รอลบ) 2,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
24 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88,500.00 1 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
25 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 22,000.00 1 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
26 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
27 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยัยกายสบายชีวี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
28 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
29 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
30 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ 11,800.00 1 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
31 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ) 14,100.00 6 เม.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
32 แอโรบิกหรรษา (รอลบ) 37,850.00 3 มิ.ย. 2562 ยุติโครงการ
33 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 8,873,000.00 1 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
34 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ) 10,000.00 1 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
35 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 3,400.00 15 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
36 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx 1,800.00 กำลังดำเนินโครงการ
37 กิจกรรมทางกาย สร้างสุข โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ (รอลบ) 1,980.00 1 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
38 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา 2,300.00 5 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sutthiphong sutthiphong เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 09:12 น.