PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้โครงการ นวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

พัฒนาโครงการ

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพ
1 สงขลากีฬาริมหาด 0.00 1
2 เล่นแบบบ้านๆ 500.00 1
3 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 28,200.00 1
4 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 0.00 1
5 test PA project 0.00 1
6 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 0.00 1
7 test 6,000.00 1
8 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 5,500.00 1
9 โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) 40,000.00 10
10 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 0.00 1
11 กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) 35,000.00 10
12 ขยับกาย 0.00 1
13 ศิลปะวัฒนธรรมมวยไทย...เยาวชนไทยเข้มแข็ง 40,000.00 3
14 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 2,000.00 1
15 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 6,000.00 1
16 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 1
17 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 1
18 มหกรรมคนรักสุขภาพ: ชวนเพื่อนรัก มารักษ์สุขภาพ 70,600.00 1
19 test 0.00 1
20 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กประถมวัย 0.00 1
21 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 1,150.00 1
22 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 3,500.00 1
23 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 1,000.00 1
24 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 0.00 1
25 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 0.00 1
26 รำวงย้อนยุค 0.00 1
27 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 1,000.00 1
28 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 5,000.00 1
29 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 40,000.00 3
30 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 1
31 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 0.00 1
32 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 0.00 1
33 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5,000.00 1
34 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 30,000.00 1
35 พัฒนาศักยภาพ 100,000.00 1
36 ลีลาศพาเพลิน 0.00 1
37 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 0.00 1
38 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 1
39 ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) 35,000.00 5
40 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 0.00 1
41 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 10,000.00 1
42 test 4,250.00 1
43 กิจกรรมทางกายมนุษย์ล้อ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0.00 1
44 ก้าว...ที่ต้องไปต่อ 6,800.00 1
45 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88,500.00 1
46 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 22,000.00 1
47 aaaaaaaaa 0.00 1
48 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 0.00 1
49 โครงการสร้างสุขสุขภาพด้วยเวชศาสตร์การกีฬา 0.00 1
50 สุขภาพดีเร่มที่โรงเรียน 0.00 1
51 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 0.00 1
52 โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 0.00 1
53 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 0.00 1
54 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 0.00 1
55 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในโรงเรียน 0.00 1
56 (ทดลอง) : โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 0.00 1
57 รำวงย้อนยุคสร้างความสุขให้ชาวชุมชนบ้านใหม่เสาสูง 0.00 1
58 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 40,000.00 10
59 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
60 (ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ 11,800.00 1
61 (ตัวอย่าง) โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 38,700.00 1
62 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 15,000.00 10
63 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 37,200.00 10
64 พัฒนาเครือข่ายอีสาน 0.00 1
65 สุขกายสบายชีวา 5,000.00 1
66 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ 35,000.00 10
67 โครงการพัฒนาสมรรถภาพ นักเรียนของเรา 30,500.00 1
68 ลดพุงลดอ้วน 0.00 1
69 ปั่นลดพุง 0.00 1
70 โครงการส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง 1,000.00 1
71 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนยามเช้า (Brian gym) 16,000.00 1
72 danceเพื่อสุขภาพ 0.00 1
73 กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา 0.00 1
74 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพทางกายและใจ 2,965.00 1
75 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 35,000.00 10
76 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพนักเรียน โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 33,500.00 1
77 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 0.00 1
78 ลดพุง ลดโรค 20,130.00 1
79 เด็กไทยสุขภาพดี 24,100.00 1
80 ลดพุงลดอ้วน 0.00 1
81 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 8,873,000.00 10
82 การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างสติปัญญา โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร 11,000.00 1
83 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 35,000.00 10
84 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 9,000.00 1
85 หนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุขด้วยยางยืด 3,000.00 1
86 กิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพ 35,000.00 3
87 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 35,000.00 10
88 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) 30,000.00 10
89 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง 35,000.00 10
90 ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาในโรงเรียน 30,000.00 1
91 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง 35,000.00 10
92 ตระกร้อหรรษา 40,000.00 3
93 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 0.00 1
94 โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพโรงเรียนค้อเขียวพิทยาภูมิ 0.00 1
95 ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) 34,800.00 10
96 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านโคก1 0.00 1
97 ปั่นเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 4,000.00 1
98 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข 0.00 1
99 ขยับกายท้ายสัปดาห์ 0.00 1
100 โครงการออกกำลังกาย เล่นกีฬาพัฒนาสุขภาพกายใจดีชีวีมีสุข 30,000.00 1
101 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุขโรงเรียนบ้านหนองกะปาด 0.00 1
102 ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายโรงเรียนสนามบินกิจกรรมทางกายหน้าเสาธง 0.00 1
103 โครงการจัดกิจกรรม Activeplayในโรงเรียนบ้านโคก 1 23,200.00 1
104 โครงการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถม จังหวัดขอนแก่น 4,000.00 1
105 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 35,000.00 10
106 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไร้พุงลดอ้วน 70,500.00 1
107 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 11,525.00 1
108 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่ตป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 0.00 1
109 เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ "โคกกลางมินิมาราธอน 2019" 0.00 1
110 ขยับกายขยายสมองโรงเรียนสนามบินด้วยกิจกรรมทางกาย 0.00 1
111 เครื่่องเสียงเคลื่อนที่ 0.00 1
112 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 0.00 1
113 ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง 42,500.00 10
114 เพิ่มการเล่นของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 25,100.00 1
115 บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ 73,330.00 10
116 ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ 24,130.00 10
117 อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย 46,495.00 10
118 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน 33,000.00 10
119 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 3,400.00 1
120 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ 40,000.00 10
121 เพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ หมู่ 4 ตำเบาเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 2,000.00 1
122 ออกกำลังถูกต้อง ป้องกันโรค 0.00 1
123 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 40,000.00 10
124 โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง 39,900.00 2
125 สุขภาพดีทำได้ทุกวัน 45,250.00 1
126 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 0.00 1
127 ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการรำมโนราห์ โดยโรงเรียนอนุบาลพรอุดม 0.00 1
128 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 40,000.00 10
129 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ 31,300.00 10
130 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 4,760.00 1
131 บ้านแหลมยางนาสดชื่น แจ่มใส ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย 3,700.00 1
132 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญาพัฒนาสุขภาพ 1,620.00 1
133 โครงการเด็กไทยไร้พุง โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม 38,400.00 10
134 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 0.00 1
135 โครงการออกกำลัง เดินเต้น เล่นกีฬา โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 0.00 1
136 รำวงย้อนยุดสร้างความสุขให้ช่าวชุมชนบ้านใหม่เสาสุง 0.00 1
137 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 0.00 1
138 โครงการการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสุขภาพ 40,000.00 3
139 ความฝันแห่งอนาคต 0.00 1
140 โครงการกีฬาในชุมชน 0.00 1
141 โครงการฟุตบอลสร้างสุขภาพและความรักสามัคคีให้กับชุมชนบ้านชี 0.00 1
142 พัฒนาความฝันสู่การเดินหน้าอนาคต 0.00 1
143 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 0.00 1
144 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 0.00 1
145 โครงการ E-Sport 0.00 1
146 ศิลปะการต่อสู่ประกอบจังหวะ คีตะมวยไทย 0.00 1
147 โครงการบาสเกตบอลเพื่อเด็กๆ 0.00 1
148 โครงการ E-Sport 0.00 1
149 ปลูกผักทำสวน 0.00 1
150 นวดฝ่าเท้า 0.00 1
151 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 0.00 1
152 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 40,000.00 10
153 ทำนาได้เงิน 0.00 1
154 เปตองพัฒนาสุขภาพเยาวชน 40,000.00 3
155 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 40,000.00 1
156 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง 40,000.00 10
157 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท 40,000.00 10
158 Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา 40,000.00 10
159 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 40,000.00 10
160 โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ไร้โรคา 0.00 1
161 สุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 7,200.00 1
162 บันไดมวย 0.00 1
163 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 31,100.00 10
164 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx 1,800.00 1
165 โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง 30,000.00 10
166 โครงการฝึกยุทธลีลามวยไทย 0.00 1
167 โครงการการออกกำลังกายหนองสองห้องในรูปแบบโยคะ 30,000.00 1
168 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 4,000.00 1
169 เขาวังออกกำลังทุกวันพุธ 12,000.00 1
170 สุขภาพดี ชีวีสุขสัน 0.00 1
171 พัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล 0.00 1
172 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยใช้จักรยาน 10,500.00 1
173 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โรงเรียนอนุบาลปากท่อ 1,000.00 1
174 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี 40,000.00 10
175 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 0.00 1
176 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 30,000.00 10
177 โครงการอบรมผู้นำด้านการออกกำลังกายแอโรบิค 2,500.00 1
178 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 4,000.00 1
179 โครงการพัฒนาดัชนีมวลกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1,500.00 1
180 ขยับกาย สบายชีวี 29,900.00 10
181 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพ 0.00 1
182 นวดฝ่าเท้า 6,000.00 1
183 โครงการพัฒนาหลักสูตรฟุตซอลระดับมัธยม1-3 2,400.00 1
184 โครงการส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชรบุรี 0.00 1
185 ฟุตบอล 0.00 1
186 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมํธยม 0.00 1
187 สุขภาพดีที่บ้านพุตะเคียน 4,800.00 1
188 กิจกรรมออกกำลังการด้วยการเดิน วิ่ง 4,750.00 1
189 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 40,000.00 10
190 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ฯ 0.00 1
191 กิจกรรมออกกำลังกาย 0.00 1
192 กิจกรรมออกกำลังกาย 12,000.00 1
193 วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 0.00 1
194 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายของนักเรียน 0.00 1
195 ประถมศึกษา 0.00 1
196 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง 0.00 1
197 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0.00 1
198 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance 43,650.00 10
199 ขยันเล่น สร้างสุข 0.00 1
200 คลองบางกะสี โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 6,000.00 1
201 สวนสนุก สุขหรรษา ช่วยชีวาพาสุขใจ 0.00 1
202 โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. 40,000.00 2
203 กีฬาพาสนุก 0.00 3
204 ยางยืดเพื่อสุขภาพ 8,650.00 5
205 ส.ว.ธ สดใสไร้พุง 0.00 1
206 โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึก 40,000.00 2
207 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 0.00 1
208 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนวัดสลุดด้วยกิจกรรมลูกเสือ 2,040.00 1
209 แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย 20,000.00 1
210 ลานกิจกรรม Active play good health 1,600.00 1
211 APAL รร.วัดบางพลีใหญ่ใน 0.00 1
212 สนามกายขยายพลัง 3,000.00 1
213 กิจกรรมกายสุข ใจสุข อารมณ์ดี 0.00 1
214 พัฒนาศักยภาพสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 0.00 1
215 การละเล่นพื้นบ้าน 0.00 1
216 โครงการส่งเสิรมสุขภาพดีศรีคอลาด 0.00 1
217 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) 30,550.00 10
218 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ 0.00 1
219 ส่งเสริมสุขภาพทางกายพัฒนาสู่การเรียนรู้ 0.00 1
220 กิจกรรมทางกายสร้างสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 8,450.00 1
221 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปการแสดงโขน 0.00 1
222 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 0.00 1
223 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 500.00 1
224 สวนสนุกสุขสันต์ 0.00 1
225 โครงการจัดกิจกรรมทางกาย ผ่านทักษะชีวิต 4 ประการ 0.00 1
226 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 0.00 1
227 เด็กไทยสุขภาพดี 0.00 1
228 เรียน 0.00 1
229 โครงการส่งเสริมกีฬา 0.00 1
230 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 0.00 1
231 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 0.00 1
232 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" 40,000.00 10
233 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา 2,300.00 3
234 พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 1,580.00 10
235 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 40,000.00 10
236 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 29,400.00 10
237 กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนแม่กาห้วยเคียน 0.00 1
238 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 34,850.00 10
239 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 40,000.00 10
240 ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 40,000.00 10
241 กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเด็กประถม 0.00 1
242 ปั่นจักรยาน 0.00 1
243 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 40,000.00 10
244 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางการเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้รมัธยมศึกษาปีที่3 0.00 1
245 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 0.00 1
246 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
247 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
248 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
249 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
250 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 0.00 1
251 ออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด 0.00 1
252 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 40,000.00 10
253 การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 37,630.00 10
254 สุขภาพดี ชีวีสดใส 0.00 1
255 สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม 50,000.00 10
256 โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 39,960.00 10
257 ขยับกาย สไตล์ น.บ. 40,000.00 10
258 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ 40,000.00 10
259 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกาย โรงเรียนวัดลำพระยา 0.00 1
260 กีฬาพื่นบ้าน พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 0.00 1
261 PA SMD KKU. 0.00 1
262 ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม 35,000.00 10
263 การละเล่นเด็กไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 0.00 1
264 กระโดดเชือกเพื่อสุขภาพ 0.00 1
265 ศิลปะ 0.00 1
266 เปตองพัฒนาสุขภาพเยาวชน 0.00 1
267 ทดสอบ 0.00 1
268 โครงการวัยเรียนวัยใส ใส่ใจสุขภาพ โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ 0.00 1

โครงการย่อย

ชื่อโครงการงบประมาณวันที่อนุมัติสถานภาพโครงการ
1 ส่งเสริมการออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยและผ้สูงอายุด้วยกิจกรรมแอร์โรบิคในน้ำ 35,000.00 16 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
2 เล่นแบบบ้านๆ 500.00 2 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
3 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 28,200.00 22 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
4 test 6,000.00 23 มี.ค. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
5 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 5,500.00 กำลังดำเนินโครงการ
6 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 2,000.00 16 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
7 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 6,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
8 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
9 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 1,150.00 1 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
10 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 7,500.00 23 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
11 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 5,000.00 22 ม.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
12 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 40,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
13 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
14 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 5,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
15 ลีลาศพาเพลิน 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
16 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 30,000.00 17 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
17 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 88,500.00 1 มี.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
18 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 22,000.00 1 ก.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
19 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
20 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 0.00 กำลังดำเนินโครงการ
21 (ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ 11,800.00 1 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
22 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 40,000.00 19 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
23 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 8,873,000.00 1 ก.ย. 2561 กำลังดำเนินโครงการ
24 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 15,000.00 1 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
25 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 35,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
26 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ 35,000.00 1 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
27 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 40,000.00 16 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
28 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
29 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) 30,000.00 13 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
30 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง 35,000.00 กำลังดำเนินโครงการ
31 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง 35,000.00 16 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
32 ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) 34,800.00 16 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
33 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 35,000.00 16 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
34 ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
35 ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ 40,000.00 15 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
36 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน 40,000.00 2 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
37 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 3,400.00 15 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
38 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
39 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
40 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
41 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง 40,000.00 24 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
42 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท 32,000.00 1 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
43 Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
44 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
45 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 40,000.00 3 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
46 บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ 40,000.00 2 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
47 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
48 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx 1,800.00 กำลังดำเนินโครงการ
49 โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
50 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
51 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
52 ขยับกาย สบายชีวี 29,900.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
53 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
54 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance 43,650.00 15 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
55 โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. 40,000.00 19 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
56 โครงการ แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย โรงเรียนคลองหลุมลึก 40,000.00 19 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
57 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) 32,000.00 19 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
58 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 40,000.00 24 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
59 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "โรงเรียนวัดดอกไม้ ใส่ใจสุขภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1" 40,000.00 1 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
60 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา 2,300.00 5 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
61 พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
62 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
63 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 40,000.00 22 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
64 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 34,850.00 3 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
65 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 40,000.00 19 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
66 ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 40,000.00 3 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
67 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
68 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 40,000.00 1 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
69 การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
70 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ 31,300.00 4 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
71 สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม 35,000.00 16 พ.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
72 โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 39,960.00 5 มิ.ย. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
73 ขยับกาย สไตล์ น.บ. 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
74 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ 40,000.00 19 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
75 โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) 40,000.00 20 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
76 อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย 46,495.00 8 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
77 ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) 35,000.00 1 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
78 กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) 35,000.00 1 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
79 ออกกำลังกายดี กินผักผลไม้ได้ 400 กรัม 40,000.00 1 ก.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ
80 โครงการเด็กไทยไร้พุง โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สำนักงานเขตสายไหม 38,400.00 19 ส.ค. 2562 กำลังดำเนินโครงการ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย sutthiphong sutthiphong เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 09:12 น.