โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)

โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยกิจกรรมบันทึกวันที่เริ่มติดตาม
1 test 2 1 22 มี.ค. 2561
2 test 2 22 มี.ค. 2561
3 TEST 21-23.3.19 HSMI (รอลบ) 2 1 18 มี.ค. 2562
4 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx 1 2 พ.ค. 2562
5 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 1 22 ม.ค. 2562
6 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 1 13 พ.ค. 2562
7 กิจกรรมทางกาย สร้างสุข โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ (รอลบ) 1 11 พ.ค. 2562
8 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 1 3 22 ม.ค. 2562
9 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 22 ม.ค. 2562
10 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2 2 22 มี.ค. 2562
11 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 1 22 ม.ค. 2562
12 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 5 21 มี.ค. 2562
13 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 2 1 19 ม.ค. 2562
14 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 22 ม.ค. 2562
15 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 1 22 ม.ค. 2562
16 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 1 22 มี.ค. 2561
17 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 1 22 ม.ค. 2562
18 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
19 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
20 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยัยกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
21 ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 22 มี.ค. 2561
22 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 1 22 มี.ค. 2561
23 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 1 1 15 ม.ค. 2562
24 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 3 1 22 ม.ค. 2562
25 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 2 27 เม.ย. 2562
26 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ 6 1 2 เม.ย. 2562
27 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ) 4 1 5 เม.ย. 2562
28 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 22 มี.ค. 2562
29 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
30 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
31 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
32 เล่นแบบบ้านๆ 1 22 มี.ค. 2561
33 เล่นแบบบ้านๆ 22 มี.ค. 2561
34 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน 2 22 ม.ค. 2562
35 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ) 3 1 19 เม.ย. 2562
36 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 8 18 เม.ย. 2562
37 แอโรบิกหรรษา (รอลบ) 4 5 เม.ย. 2562

พัฒนาโครงการ

ชื่อพัฒนาโครงการวันที่เริ่มพัฒนา
38 สงขลากีฬาริมหาด 22 มี.ค. 2561
39 เล่นแบบบ้านๆ 22 มี.ค. 2561
40 เล่นแบบบ้านๆ 22 มี.ค. 2561
41 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 22 มี.ค. 2561
42 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 22 มี.ค. 2561
43 test PA project 22 มี.ค. 2561
44 ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 22 มี.ค. 2561
45 พัฒนาเครือข่ายภาคตะวันตก 22 มี.ค. 2561
46 กระบี่กระบอง 22 มี.ค. 2561
47 test 22 มี.ค. 2561
48 Test 22 มี.ค. 2561
49 test 22 มี.ค. 2561
50 tst 22 มี.ค. 2561
51 รำวงย้อนยุค 22 มี.ค. 2561
52 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 22 มี.ค. 2561
53 รำวงย้อนยุค 22 มี.ค. 2561
54 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 22 มี.ค. 2561
55 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 22 มี.ค. 2561
56 กระบี่กระบอง 22 มี.ค. 2561
57 รำวงย้อนยุค 22 มี.ค. 2561
58 รำวงย้อนยุค 22 มี.ค. 2561
59 รำวงย้อนยุค 22 มี.ค. 2561
60 เล่นแบบบ้านๆ 22 มี.ค. 2561
61 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 15 ม.ค. 2562
62 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 19 ม.ค. 2562
63 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 22 ม.ค. 2562
64 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 22 ม.ค. 2562
65 มหกรรมคนรักสุขภาพ: ชวนเพื่อนรัก มารักษ์สุขภาพ 22 ม.ค. 2562
66 test 22 ม.ค. 2562
67 test 22 ม.ค. 2562
68 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กประถมวัย 22 ม.ค. 2562
69 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน 22 ม.ค. 2562
70 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 22 ม.ค. 2562
71 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 22 ม.ค. 2562
72 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
73 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 22 ม.ค. 2562
74 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 22 ม.ค. 2562
75 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 ม.ค. 2562
76 รำวงย้อนยุค 22 ม.ค. 2562
77 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 22 ม.ค. 2562
78 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 22 ม.ค. 2562
79 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 22 ม.ค. 2562
80 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 22 ม.ค. 2562
81 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 22 ม.ค. 2562
82 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 22 ม.ค. 2562
83 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 22 ม.ค. 2562
84 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 22 ม.ค. 2562
85 พัฒนาศักยภาพ 22 ม.ค. 2562
86 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
87 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 22 ม.ค. 2562
88 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 22 ม.ค. 2562
89 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 22 ม.ค. 2562
90 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 ม.ค. 2562
91 รำวงย้อนยุค 22 ม.ค. 2562
92 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
93 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 22 ม.ค. 2562
94 test 22 ม.ค. 2562
95 กิจกรรมทางกายมนุษย์ล้อ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 22 ม.ค. 2562
96 ก้าว...ที่ต้องไปต่อ 25 ม.ค. 2562
97 TEST 21-23.3.19 HSMI (รอลบ) 18 มี.ค. 2562
98 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 มี.ค. 2562
99 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 22 มี.ค. 2562
100 aaaaaaaaa 23 มี.ค. 2562
101 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
102 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยัยกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
103 ................................................................. 22 มี.ค. 2562
104 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
105 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สาระวิชาของสพฐเขต 22 มี.ค. 2562
106 โครงการสร้างสุขสุขภาพด้วยเวชศาสตร์การกีฬา 22 มี.ค. 2562
107 สุขภาพดีเร่มที่โรงเรียน 22 มี.ค. 2562
108 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 22 มี.ค. 2562
109 โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 22 มี.ค. 2562
110 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 23 มี.ค. 2562
111 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 23 มี.ค. 2562
112 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในโรงเรียน 23 มี.ค. 2562
113 (ทดลอง) : โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 23 มี.ค. 2562
114 รำวงย้อนยุคสร้างความสุขให้ชาวชุมชนบ้านใหม่เสาสูง 26 มี.ค. 2562
115 โครงการพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 13 พ.ค. 2562
116 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
117 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ 2 เม.ย. 2562
118 (ตัวอย่าง) โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 พ.ค. 2562
119 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
120 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 16 เม.ย. 2562
121 พัฒนาเครือข่ายอีสาน 17 เม.ย. 2562
122 สุขกายสบายชีวา 5 เม.ย. 2562
123 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ) 5 เม.ย. 2562
124 จัดกิจกรรสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยตาราง 9 ช่องประยุกต์ และไลค์แดนซ์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ 19 เม.ย. 2562
125 โครงการพัฒนาสมรรถภาพ นักเรียนของเรา 5 เม.ย. 2562
126 ลดพุงลดอ้วน 5 เม.ย. 2562
127 แอโรบิกหรรษา (รอลบ) 5 เม.ย. 2562
128 ปั่นลดพุง 5 เม.ย. 2562
129 โครงการส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง 5 เม.ย. 2562
130 ทดสอบ 5 เม.ย. 2562
131 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนยามเช้า (Brian gym) 5 เม.ย. 2562
132 danceเพื่อสุขภาพ 18 เม.ย. 2562
133 กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา 19 เม.ย. 2562
134 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 5 เม.ย. 2562
135 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพทางกายและใจ 5 เม.ย. 2562
136 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 19 เม.ย. 2562
137 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพนักเรียน โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
138 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 5 เม.ย. 2562
139 ลดพุง ลดโรค 5 เม.ย. 2562
140 เด็กไทยสุขภาพดี 5 เม.ย. 2562
141 ลดพุงลดอ้วน 5 เม.ย. 2562
142 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 18 เม.ย. 2562
143 การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างสติปัญญา โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
144 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 19 เม.ย. 2562
145 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
146 หนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุขด้วยยางยืด 19 เม.ย. 2562
147 3 รำทำรุ่งลดพุ่งสูงเพิ่ม 19 เม.ย. 2562
148 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 19 เม.ย. 2562
149 โครงการ กีฬาเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม 19 เม.ย. 2562
150 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ) 19 เม.ย. 2562
151 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง 19 เม.ย. 2562
152 ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาในโรงเรียน 19 เม.ย. 2562
153 โครงการกระชับสัดส่วนร่างกายและปรับบุคลิกภาพ 19 เม.ย. 2562
154 โครงการกระชับสัดส่วนร่างกายและปรับบุคลิกภาพ 19 เม.ย. 2562
155 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 19 เม.ย. 2562
156 โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพโรงเรียนค้อเขียวพิทยาภูมิ 19 เม.ย. 2562
157 ม่วนชื่นโฮแซวเล่นแนววิถีเด็กไทยโคกงาม 19 เม.ย. 2562
158 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านโคก1 19 เม.ย. 2562
159 ปั่นเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 19 เม.ย. 2562
160 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข 19 เม.ย. 2562
161 ขยับกายท้ายสัปดาห์ 19 เม.ย. 2562
162 โครงการออกกำลังกาย เล่นกีฬาพัฒนาสุขภาพกายใจดีชีวีมีสุข 19 เม.ย. 2562
163 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุขโรงเรียนบ้านหนองกะปาด 19 เม.ย. 2562
164 ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายโรงเรียนสนามบินกิจกรรมทางกายหน้าเสาธง 19 เม.ย. 2562
165 โครงการจัดกิจกรรม Activeplayในโรงเรียนบ้านโคก 1 19 เม.ย. 2562
166 โครงการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถม จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
167 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 19 เม.ย. 2562
168 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไร้พุงลดอ้วน 23 เม.ย. 2562
169 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 19 เม.ย. 2562
170 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่ตป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
171 เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ "โคกกลางมินิมาราธอน 2019" 19 เม.ย. 2562
172 ขยับกายขยายสมองโรงเรียนสนามบินด้วยกิจกรรมทางกายหน้าเสาธง 19 เม.ย. 2562
173 เครื่่องเสียงเคลื่อนที่ 19 เม.ย. 2562
174 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
175 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 27 เม.ย. 2562
176 เพิ่มการเล่นของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 27 เม.ย. 2562
177 โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ไร้โรคา 2 พ.ค. 2562
178 กระโดดยาง สร้างสุข โรงเรียนบ้านหนอ่งเจ็ดบาท 27 เม.ย. 2562
179 สุขภาพดีด้วยแอโรบิคและกีฬา โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 27 เม.ย. 2562
180 สุขภาพดีตามวิถีไทย 27 เม.ย. 2562
181 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้าพาเพลิน 27 เม.ย. 2562
182 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 27 เม.ย. 2562
183 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ 28 เม.ย. 2562
184 เพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ หมู่ 4 ตำเบาเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 27 เม.ย. 2562
185 ออกกำลังถูกต้อง ป้องกันโรค 27 เม.ย. 2562
186 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 27 เม.ย. 2562
187 โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง 28 เม.ย. 2562
188 สุขภาพดีทำได้ทุกวัน 27 เม.ย. 2562
189 ออกกำลังถูกต้อง ป้องกันโรคโรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา 27 เม.ย. 2562
190 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
191 ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการรำมโนราห์ โดยโรงเรียนอนุบาลพรอุดม 27 เม.ย. 2562
192 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 1 พ.ค. 2562
193 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
194 บ้านแหลมยางนาสดชื่น แจ่มใส ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย 27 เม.ย. 2562
195 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญาพัฒนาสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
196 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 27 เม.ย. 2562
197 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 28 เม.ย. 2562
198 โครงการเดิน เต้น เล่น ทำงาน โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 28 เม.ย. 2562
199 รำวงย้อนยุดสร้างความสุขให้ช่าวชุมชนบ้านใหม่เสาสุง 28 เม.ย. 2562
200 โครงการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 28 เม.ย. 2562
201 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
202 โครงการการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
203 ความฝันแห่งอนาคต 28 เม.ย. 2562
204 โครงการกีฬาในชุมชน 28 เม.ย. 2562
205 โครงการฟุตบอลสร้างสุขภาพและความรักสามัคคีให้กับชุมชนบ้านชี 28 เม.ย. 2562
206 พัฒนาความฝันสู่การเดินหน้าอนาคต 28 เม.ย. 2562
207 test อ่างทอง 28 เม.ย. 2562
208 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 28 เม.ย. 2562
209 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 28 เม.ย. 2562
210 โครงการ E-Sport 28 เม.ย. 2562
211 ศิลปะการต่อสู่ประกอบจังหวะ คีตะมวยไทย 28 เม.ย. 2562
212 โครงการบาสเกตบอลเพื่อเด็กๆ 28 เม.ย. 2562
213 เปตองเพื่อพัฒนาสุขภาพแก่เยาวชน 28 เม.ย. 2562
214 โครงการ E-Sport 28 เม.ย. 2562
215 ปลูกผักทำสวน 28 เม.ย. 2562
216 นวดฝ่าเท้า 4 พ.ค. 2562
217 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
218 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 28 เม.ย. 2562
219 ทำนาได้เงิน 28 เม.ย. 2562
220 เปตองพัฒนาสุขภาพเยาวชน 28 เม.ย. 2562
221 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 28 เม.ย. 2562
222 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง 28 เม.ย. 2562
223 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท 29 เม.ย. 2562
224 Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข สุขภาพแข็งแรง 29 เม.ย. 2562
225 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 29 เม.ย. 2562
226 โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ไร้โรคา 30 เม.ย. 2562
227 สุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 2 พ.ค. 2562
228 บันไดมวย 2 พ.ค. 2562
229 ส่งเสริมสุขภาพทางกาย 2 พ.ค. 2562
230 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx 2 พ.ค. 2562
231 พัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียน 2 พ.ค. 2562
232 โครงการฝึกยุทธลีลามวยไทย 2 พ.ค. 2562
233 โครงการการออกกำลังกายหนองสองห้องในรูปแบบโยคะ 2 พ.ค. 2562
234 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวัฒนธรรมโรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 2 พ.ค. 2562
235 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 2 พ.ค. 2562
236 เขาวังออกกำลังทุกวันพุธ 2 พ.ค. 2562
237 สุขภาพดี ชีวีสุขสัน 2 พ.ค. 2562
238 พัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล 2 พ.ค. 2562
239 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยใช้จักรยาน 2 พ.ค. 2562
240 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2 พ.ค. 2562
241 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์อ.เมืองจ.ราชบุรีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน 2 พ.ค. 2562
242 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 2 พ.ค. 2562
243 โครงการอนามัยดี ช.ษ. 2 พ.ค. 2562
244 โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกาย(แอโรบิค) 2 พ.ค. 2562
245 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 2 พ.ค. 2562
246 โครงการพัฒนาดัชนีมวลกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 พ.ค. 2562
247 ขยับกาย สบายชีวี 2 พ.ค. 2562
248 นวดฝ่าเท้า 2 พ.ค. 2562
249 โครงการพัฒนาหลักสูตรฟุตซอลระดับมัธยม1-3 2 พ.ค. 2562
250 โครงการส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชรบุรี 2 พ.ค. 2562
251 ฟุตบอล 2 พ.ค. 2562
252 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมํธยม 2 พ.ค. 2562
253 สุขภาพดีที่บ้านพุตะเคียน 2 พ.ค. 2562
254 กิจกรรมออกกำลังการด้วยการเดิน วิ่ง 2 พ.ค. 2562
255 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 4 พ.ค. 2562
256 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ฯ 2 พ.ค. 2562
257 กิจกรรมออกกำลังกาย 2 พ.ค. 2562
258 กิจกรรมออกกำลังกาย 2 พ.ค. 2562
259 วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 2 พ.ค. 2562
260 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายของนักเรียน 2 พ.ค. 2562
261 ประถมศึกษา 2 พ.ค. 2562
262 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง 2 พ.ค. 2562
263 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2 พ.ค. 2562
264 โครงการ 2 พ.ค. 2562
265 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance 5 พ.ค. 2562
266 m 7 พ.ค. 2562
267 คลองบางกะสี โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 11 พ.ค. 2562
268 สวนสนุก สุขหรรษา ช่วยชีวาพาสุขใจ 11 พ.ค. 2562
269 กิจกรรมทางกาย สร้างสุข โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ (รอลบ) 11 พ.ค. 2562
270 การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
271 กีฬาพาสนุก 13 พ.ค. 2562
272 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 16 พ.ค. 2562
273 ส.ว.ธ สดใสไร้พุง 11 พ.ค. 2562
274 โครงการ Zone No Fat (เขตปลอดอ้วน) 11 พ.ค. 2562
275 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
276 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนวัดสลุดด้วยกิจกรรมลูกเสือ 11 พ.ค. 2562
277 แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย 11 พ.ค. 2562
278 ลานกิจกรรม Active play good health 11 พ.ค. 2562
279 APAL รร.วัดบางพลีใหญ่ใน 11 พ.ค. 2562
280 สนามกายขยายพลัง 11 พ.ค. 2562
281 กิจกรรมกายสุข ใจสุข อารมณ์ดี 11 พ.ค. 2562
282 พัฒนาศักยภาพสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 11 พ.ค. 2562
283 การละเล่นพื้นบ้าน 11 พ.ค. 2562
284 โครงการส่งเสิรมสุขภาพดีศรีคอลาด 11 พ.ค. 2562
285 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) 11 พ.ค. 2562
286 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ 11 พ.ค. 2562
287 ส่งเสริมสุขภาพทางกายพัฒนาสู่การเรียนรู้ 11 พ.ค. 2562
288 กิจกรรมทางกายสร้างสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 11 พ.ค. 2562
289 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปการแสดงโขน 11 พ.ค. 2562
290 Play and Learn style Watdan 11 พ.ค. 2562
291 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 11 พ.ค. 2562
292 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 11 พ.ค. 2562
293 สวนสนุกสุขสันต์ 11 พ.ค. 2562
294 โครงการจัดกิจกรรมทางกาย ผ่านทักษะชีวิต 4 ประการ 11 พ.ค. 2562
295 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 11 พ.ค. 2562
296 ิกิจกรรมทางกาย สูตรคูณประกอบท่าทาง โรงเรียนคลองบางกะอี่ 11 พ.ค. 2562
297 เด็กไทยสุขภาพดี 11 พ.ค. 2562
298 เรียน 11 พ.ค. 2562
299 โครงการส่งเสริมกีฬา 11 พ.ค. 2562
300 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
301 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
302 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านร้องลึก 13 พ.ค. 2562
303 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกาย 13 พ.ค. 2562
304 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา 13 พ.ค. 2562
305 โครงการสุขภาพวัยใส 13 พ.ค. 2562
306 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 13 พ.ค. 2562
307 ฟุตบอลห่างไกลยาเสพติดโรงเรียนบ้านสันติธรรม 13 พ.ค. 2562
308 กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนแม่กาห้วยเคียน 13 พ.ค. 2562
309 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 13 พ.ค. 2562
310 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก 13 พ.ค. 2562
311 กิจกรรมทางกาย ลดพุง แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา 13 พ.ค. 2562
312 ส่งเสริมกิจกรรม Active Play โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 13 พ.ค. 2562
313 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 17 พ.ค. 2562
314 กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเด็กประถม 13 พ.ค. 2562
315 ปั่นจักรยาน 13 พ.ค. 2562
316 โรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 13 พ.ค. 2562
317 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางการเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้รมัธยมศึกษาปีที่3 13 พ.ค. 2562
318 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 17 พ.ค. 2562
319 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
320 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
321 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
322 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
323 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
324 ออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท