PA Thailand (Physical Activity Thailand)

พัฒนาโครงการ

ชื่อพัฒนาโครงการวันที่เริ่มพัฒนา
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 5 เม.ย. 2562
2 เหยียบบำบัดกายา ด้วยการเหยียบกะลา และหินมน 14 ส.ค. 2562
3 ขยับกาย ขยายพื้นที่สีเขียว โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 2 พ.ค. 2562
4 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกระบวนการเล่น โรงเรียนคลองบางกะอี่ 11 พ.ค. 2562
5 โครงการกระโดดเชือก เล่นฮูลาฮูปเพื่อสุขภาพที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านร้องลึก จังหวัดอุตรดิตถ์ 13 พ.ค. 2562
6 กิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา 13 พ.ค. 2562
7 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 17 พ.ค. 2562
8 โครงการหนูน้อยรักษ์สุขภาพ โรงเรียนวัดม่วงงามอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี 22 พ.ค. 2562

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท