PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)

โครงการย่อย

ชื่อโครงการย่อยกิจกรรมบันทึกวันที่เริ่มติดตาม
1 (ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ 6 1 2 เม.ย. 2562
2 test 2 1 22 มี.ค. 2561
3 test 2 22 มี.ค. 2561
4 TEST 21-23.3.19 HSMI (รอลบ) 2 1 18 มี.ค. 2562
5 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx 1 2 พ.ค. 2562
6 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 1 22 ม.ค. 2562
7 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา 1 1 13 พ.ค. 2562
8 กิจกรรมทางกาย สร้างสุข โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ (รอลบ) 1 11 พ.ค. 2562
9 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 1 3 22 ม.ค. 2562
10 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 22 ม.ค. 2562
11 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2 2 22 มี.ค. 2562
12 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 1 22 ม.ค. 2562
13 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 5 21 มี.ค. 2562
14 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 2 1 19 ม.ค. 2562
15 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 22 ม.ค. 2562
16 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 1 22 ม.ค. 2562
17 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 1 22 มี.ค. 2561
18 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 1 22 ม.ค. 2562
19 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
20 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
21 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยัยกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
22 ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 22 มี.ค. 2561
23 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 1 22 มี.ค. 2561
24 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 1 1 15 ม.ค. 2562
25 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 3 1 22 ม.ค. 2562
26 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 2 27 เม.ย. 2562
27 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ) 4 1 5 เม.ย. 2562
28 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 22 มี.ค. 2562
29 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
30 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
31 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
32 เล่นแบบบ้านๆ 22 มี.ค. 2561
33 เล่นแบบบ้านๆ 1 22 มี.ค. 2561
34 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน 2 22 ม.ค. 2562
35 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ) 3 1 19 เม.ย. 2562
36 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 8 18 เม.ย. 2562
37 แอโรบิกหรรษา (รอลบ) 4 5 เม.ย. 2562

พัฒนาโครงการ

ชื่อพัฒนาโครงการวันที่เริ่มพัฒนา
38 สงขลากีฬาริมหาด 22 มี.ค. 2561
39 เล่นแบบบ้านๆ 22 มี.ค. 2561
40 โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ 22 มี.ค. 2561
41 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 22 มี.ค. 2561
42 test PA project 22 มี.ค. 2561
43 ตาราง 9 ช่อง พัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 22 มี.ค. 2561
44 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 18 ก.ค. 2562
45 test 22 มี.ค. 2561
46 test 22 มี.ค. 2561
47 ตาราง 9 ช่องพัฒนาสมองด้วยสองมือสำหรับคนพิการ 22 มี.ค. 2561
48 โครงการพัฒนาครูกิจกรรมทางกาย (เขต3ขอนแก่น) 13 มิ.ย. 2562
49 การออกกำลังกายด้วยศิลปแม่ไม้มวยไทย 22 มี.ค. 2561
50 กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) 24 มิ.ย. 2562
51 ขยับกาย 24 มิ.ย. 2562
52 เล่นแบบบ้านๆ 22 มี.ค. 2561
53 นวัตกรรมกิจกรรมทางกายในวัยเด็ก ปี 2562 15 ม.ค. 2562
54 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กอนุบาล 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก 19 ม.ค. 2562
55 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 22 ม.ค. 2562
56 โครงการ “ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต” 22 ม.ค. 2562
57 มหกรรมคนรักสุขภาพ: ชวนเพื่อนรัก มารักษ์สุขภาพ 22 ม.ค. 2562
58 test 22 ม.ค. 2562
59 test 22 ม.ค. 2562
60 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กประถมวัย 22 ม.ค. 2562
61 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เชื่อมสัมพันธ์คนสร้างสรรค์นวัตกรรมภาคอีสาน 22 ม.ค. 2562
62 กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพทางกายของเด็กที่มี 22 ม.ค. 2562
63 ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย 22 ม.ค. 2562
64 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
65 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 22 ม.ค. 2562
66 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 22 ม.ค. 2562
67 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 ม.ค. 2562
68 รำวงย้อนยุค 22 ม.ค. 2562
69 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 22 ม.ค. 2562
70 โครงการอบรมทักษะกีฬา ลานกีฬาพัฒน์ 1 22 ม.ค. 2562
71 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 22 ม.ค. 2562
72 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 22 ม.ค. 2562
73 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 22 ม.ค. 2562
74 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 22 ม.ค. 2562
75 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต 22 ม.ค. 2562
76 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 22 ม.ค. 2562
77 พัฒนาศักยภาพ 22 ม.ค. 2562
78 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
79 : กะลาสปา สร้างสุขภาพ กาย ใจ ให้เป็นสุข 22 ม.ค. 2562
80 โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ 22 ม.ค. 2562
81 ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล) 24 มิ.ย. 2562
82 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 22 ม.ค. 2562
83 ลีลาศพาเพลิน 22 ม.ค. 2562
84 กิจกรรมทางกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนป่าแป๋วิทยา จ.เชียงใหม่ 22 ม.ค. 2562
85 test 22 ม.ค. 2562
86 กิจกรรมทางกายมนุษย์ล้อ บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 22 ม.ค. 2562
87 ก้าว...ที่ต้องไปต่อ 25 ม.ค. 2562
88 TEST 21-23.3.19 HSMI (รอลบ) 18 มี.ค. 2562
89 โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 มี.ค. 2562
90 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 22 มี.ค. 2562
91 aaaaaaaaa 23 มี.ค. 2562
92 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
93 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยัยกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
94 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี 22 มี.ค. 2562
95 โครงการสร้างสุขสุขภาพด้วยเวชศาสตร์การกีฬา 22 มี.ค. 2562
96 สุขภาพดีเร่มที่โรงเรียน 22 มี.ค. 2562
97 ลดการใช้โทรศัพท์ เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย 22 มี.ค. 2562
98 โครงการส่งเสริมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2 22 มี.ค. 2562
99 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 23 มี.ค. 2562
100 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 23 มี.ค. 2562
101 โครงการ การจัดกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในโรงเรียน 23 มี.ค. 2562
102 (ทดลอง) : โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ 23 มี.ค. 2562
103 รำวงย้อนยุคสร้างความสุขให้ชาวชุมชนบ้านใหม่เสาสูง 26 มี.ค. 2562
104 ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 13 พ.ค. 2562
105 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
106 (ตัวอย่าง) โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย Active learning บ้านบางรัก ต.........อ..........จ............ 2 เม.ย. 2562
107 (ตัวอย่าง) โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 1-3 โรงเรียนบ้านบางรัก อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 พ.ค. 2562
108 กิจกรรมเคลื่อนไหวเข้าจังหวะของนักเรียนโรงเรียนบ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาวตำบลป่ามะนาว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
109 โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) 16 เม.ย. 2562
110 พัฒนาเครือข่ายอีสาน 17 เม.ย. 2562
111 สุขกายสบายชีวา 5 เม.ย. 2562
112 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย บ้านบูรพา จ.ชลบุรี(รอลบ) 5 เม.ย. 2562
113 นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ 19 เม.ย. 2562
114 โครงการพัฒนาสมรรถภาพ นักเรียนของเรา 5 เม.ย. 2562
115 ลดพุงลดอ้วน 5 เม.ย. 2562
116 แอโรบิกหรรษา (รอลบ) 5 เม.ย. 2562
117 ปั่นลดพุง 5 เม.ย. 2562
118 โครงการส่งเสริมร่างกายให้แข็งแรง 5 เม.ย. 2562
119 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนยามเช้า (Brian gym) 5 เม.ย. 2562
120 danceเพื่อสุขภาพ 18 เม.ย. 2562
121 กิจกรรมลูกเสือเพื่อพัฒนาสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนบ้านศาลา 19 เม.ย. 2562
122 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้วส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 5 เม.ย. 2562
123 โรงเรียนส่งเสริมพัฒนาการด้านสุขภาพทางกายและใจ 5 เม.ย. 2562
124 โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning 19 เม.ย. 2562
125 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพนักเรียน โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
126 โครงการแอโรบิกเพื่อสุขภาพ 5 เม.ย. 2562
127 ลดพุง ลดโรค 5 เม.ย. 2562
128 เด็กไทยสุขภาพดี 5 เม.ย. 2562
129 ลดพุงลดอ้วน 5 เม.ย. 2562
130 ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน 18 เม.ย. 2562
131 การละเล่นพื้นบ้านเสริมสร้างสติปัญญา โรงเรียนบ้านวังไฮ สพป.มุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
132 โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว 19 เม.ย. 2562
133 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
134 หนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุขด้วยยางยืด 19 เม.ย. 2562
135 กิจกรรมทางกายเสริมสร้างสุขภาพ 19 เม.ย. 2562
136 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด 19 เม.ย. 2562
137 โครงการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ บ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรม (ขอนแก่น) 19 เม.ย. 2562
138 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ) 19 เม.ย. 2562
139 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายสบายชีวีโรงเรียนบ้านโคกกลาง 19 เม.ย. 2562
140 ส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาในโรงเรียน 19 เม.ย. 2562
141 โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) 19 เม.ย. 2562
142 ตระกร้อสัมพันธ์ 13 มิ.ย. 2562
143 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 19 เม.ย. 2562
144 โครงการบาสโลบเพื่อสุขภาพโรงเรียนค้อเขียวพิทยาภูมิ 19 เม.ย. 2562
145 ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น) 19 เม.ย. 2562
146 โครงการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟุตบอลโรงเรียนบ้านโคก1 19 เม.ย. 2562
147 ปั่นเพื่อสุขภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 19 เม.ย. 2562
148 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข 19 เม.ย. 2562
149 ขยับกายท้ายสัปดาห์ 19 เม.ย. 2562
150 โครงการออกกำลังกาย เล่นกีฬาพัฒนาสุขภาพกายใจดีชีวีมีสุข 19 เม.ย. 2562
151 ออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุขโรงเรียนบ้านหนองกะปาด 19 เม.ย. 2562
152 ส่งเสริมการเคลื่อนไหวร่างกายโรงเรียนสนามบินกิจกรรมทางกายหน้าเสาธง 19 เม.ย. 2562
153 โครงการจัดกิจกรรม Activeplayในโรงเรียนบ้านโคก 1 19 เม.ย. 2562
154 โครงการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถม จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
155 การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด 19 เม.ย. 2562
156 วัยใส ใส่ใจสุขภาพ ไร้พุงลดอ้วน 23 เม.ย. 2562
157 โครงการ พ พิณไม่สิ้นลาย 19 เม.ย. 2562
158 ส่งเสริมการเล่นกีฬาพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ โรงเรียนคำหัวช้างโนนตุ่ตป่ามะนาว ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น 19 เม.ย. 2562
159 เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ "โคกกลางมินิมาราธอน 2019" 19 เม.ย. 2562
160 ขยับกายขยายสมองโรงเรียนสนามบินด้วยกิจกรรมทางกาย 19 เม.ย. 2562
161 เครื่่องเสียงเคลื่อนที่ 19 เม.ย. 2562
162 กระชับสัดส่วนร่างกายและปรับุลิกภาพเพื่อเสริมสร้าง IQ และ EQ โรงเรียนดงหลวงวิทยา จังหวัดมุกดาหาร 19 เม.ย. 2562
163 ลดการใช้โทรศัพท์เพิ่มการขยับและออกกำลังกาย โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) จังหวัดพัทลุง 27 เม.ย. 2562
164 เพิ่มการเล่นของเด็กนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน 27 เม.ย. 2562
165 บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ 2 พ.ค. 2562
166 ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์ 27 เม.ย. 2562
167 อวดพันสุขภาพดีตามวิถีไทย 21 มิ.ย. 2562
168 โยกย้ายส่ายกายา ด้วยผ้าขาวม้า เพาะปัญญาพาเพลิน 27 เม.ย. 2562
169 เพิ่มการเล่นของเด็กเล็กโรงเรียนชะอวดวิทยา 27 เม.ย. 2562
170 ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ 28 เม.ย. 2562
171 เพิ่มกิจกรรมทางกายในผู้สูงอายุ หมู่ 4 ตำเบาเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 27 เม.ย. 2562
172 ออกกำลังถูกต้อง ป้องกันโรค 27 เม.ย. 2562
173 ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก 27 เม.ย. 2562
174 โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ ร่างกายแข็งแรง 28 เม.ย. 2562
175 สุขภาพดีทำได้ทุกวัน 27 เม.ย. 2562
176 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
177 ขยับกาย สบายชีวี ด้วยการรำมโนราห์ โดยโรงเรียนอนุบาลพรอุดม 27 เม.ย. 2562
178 โครงการสูงวัยใส่ใจสุขภาพ 1 พ.ค. 2562
179 ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่โดยใช้ท่ารำตบมะผาบและท่ารำฟ้อนดาบ 23 พ.ค. 2562
180 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
181 บ้านแหลมยางนาสดชื่น แจ่มใส ร่วมใส่ใจออกกำลังกาย 27 เม.ย. 2562
182 โครงการสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญาพัฒนาสุขภาพ 27 เม.ย. 2562
183 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 28 เม.ย. 2562
184 โครงการออกกำลัง เดินเต้น เล่นกีฬา โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง 28 เม.ย. 2562
185 รำวงย้อนยุดสร้างความสุขให้ช่าวชุมชนบ้านใหม่เสาสุง 28 เม.ย. 2562
186 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
187 โครงการการละเล่นพื้นบ้านไทยเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
188 ความฝันแห่งอนาคต 28 เม.ย. 2562
189 โครงการกีฬาในชุมชน 28 เม.ย. 2562
190 โครงการฟุตบอลสร้างสุขภาพและความรักสามัคคีให้กับชุมชนบ้านชี 28 เม.ย. 2562
191 พัฒนาความฝันสู่การเดินหน้าอนาคต 28 เม.ย. 2562
192 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 28 เม.ย. 2562
193 โครงการกีฬาในบ้านหนองฉาง 28 เม.ย. 2562
194 โครงการ E-Sport 28 เม.ย. 2562
195 ศิลปะการต่อสู่ประกอบจังหวะ คีตะมวยไทย 28 เม.ย. 2562
196 โครงการบาสเกตบอลเพื่อเด็กๆ 28 เม.ย. 2562
197 เปตองเพื่อพัฒนาสุขภาพแก่เยาวชน 28 เม.ย. 2562
198 โครงการ E-Sport 28 เม.ย. 2562
199 ปลูกผักทำสวน 28 เม.ย. 2562
200 นวดฝ่าเท้า 4 พ.ค. 2562
201 ไม้พองเพื่อสุขภาพ 28 เม.ย. 2562
202 โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ 28 เม.ย. 2562
203 ทำนาได้เงิน 28 เม.ย. 2562
204 เปตองพัฒนาสุขภาพเยาวชนกีฬาเปตองเป็นกีฬาที่่สามารถเล่นได้ในทุกเพศและทุกวัย ไม่มีความซับซ้อนในเรื่องของกฎกติกา แต่เป็นกีฬาที่สามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคีได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นกีฬาที่่เล่นได้ในพื้นที่ท่ีไม่มากนักและมีความเพลิดเพลินในเกมการเล่นในเวลาที 28 เม.ย. 2562
205 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 28 เม.ย. 2562
206 เตะหน่อย ต่อยนิด ฟิตนาน กับคีตะมวยไทยโรงเรียนวัดสีบัวทอง 28 เม.ย. 2562
207 กีฬาเปตองชุมชนบ้านบางจิก อ.หันคา จ.ชัยนาท 29 เม.ย. 2562
208 Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา 29 เม.ย. 2562
209 โครงการบริหารกายด้วยไม้พลอง เพื่อสุขภาพของชาวชุมชนบ้านบางเลา 29 เม.ย. 2562
210 โครงการออกกำลังวันละนิด จิตแจ่มใส ไร้โรคา 30 เม.ย. 2562
211 สุขนิสัยดี จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง 2 พ.ค. 2562
212 บันไดมวย 2 พ.ค. 2562
213 ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 2 พ.ค. 2562
214 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายxxxx 2 พ.ค. 2562
215 โครงการ ฮูลฮูปวัยใสใส่ใจลดอ้วนลดพุง 2 พ.ค. 2562
216 โครงการฝึกยุทธลีลามวยไทย 2 พ.ค. 2562
217 โครงการการออกกำลังกายหนองสองห้องในรูปแบบโยคะ 2 พ.ค. 2562
218 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 2 พ.ค. 2562
219 เขาวังออกกำลังทุกวันพุธ 2 พ.ค. 2562
220 สุขภาพดี ชีวีสุขสัน 2 พ.ค. 2562
221 พัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอล 2 พ.ค. 2562
222 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายโดยใช้จักรยาน 2 พ.ค. 2562
223 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 2 พ.ค. 2562
224 โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพด้วยกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กอ้วนในโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จังหวัดราชบุรี 2 พ.ค. 2562
225 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด 2 พ.ค. 2562
226 โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 พ.ค. 2562
227 โครงการอบรมผู้นำด้านการออกกำลังกายแอโรบิค 2 พ.ค. 2562
228 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมัธยม 2 พ.ค. 2562
229 โครงการพัฒนาดัชนีมวลกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2 พ.ค. 2562
230 ขยับกาย สบายชีวี 2 พ.ค. 2562
231 นวดฝ่าเท้า 2 พ.ค. 2562
232 โครงการพัฒนาหลักสูตรฟุตซอลระดับมัธยม1-3 2 พ.ค. 2562
233 โครงการส่งเสริมสุขภาพจังหวัดเชรบุรี 2 พ.ค. 2562
234 ฟุตบอล 2 พ.ค. 2562
235 พัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กมํธยม 2 พ.ค. 2562
236 สุขภาพดีที่บ้านพุตะเคียน 2 พ.ค. 2562
237 กิจกรรมออกกำลังการด้วยการเดิน วิ่ง 2 พ.ค. 2562
238 ขี่จักรยานเพื่อสุขภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนปากคลองมะขามเฒ่า 4 พ.ค. 2562
239 โครงการส่งเสริมสุขภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ฯ 2 พ.ค. 2562
240 กิจกรรมออกกำลังกาย 2 พ.ค. 2562
241 กิจกรรมออกกำลังกาย 2 พ.ค. 2562
242 วอลเลย์บอลสู่ความเป็นเลิศ 2 พ.ค. 2562
243 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายของนักเรียน 2 พ.ค. 2562
244 ประถมศึกษา 2 พ.ค. 2562
245 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพในนักเรียนโรงเรียนวัดศรีเมือง 2 พ.ค. 2562
246 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2 พ.ค. 2562
247 โครงการ 2 พ.ค. 2562
248 ออกกำลังกาย สบายชีวี ด้วยวิถี Sports Dance 5 พ.ค. 2562
249 m 7 พ.ค. 2562
250 คลองบางกะสี โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 11 พ.ค. 2562
251 สวนสนุก สุขหรรษา ช่วยชีวาพาสุขใจ 11 พ.ค. 2562
252 กิจกรรมทางกาย สร้างสุข โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ (รอลบ) 11 พ.ค. 2562
253 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียนคลองปลัดเปรียง 11 พ.ค. 2562
254 กีฬาพาสนุก 13 พ.ค. 2562
255 ยางยืดเพื่อสุขภาพ 16 พ.ค. 2562
256 ส.ว.ธ สดใสไร้พุง 11 พ.ค. 2562
257 โครงการ Zone No Fat (เขตปลอดอ้วน) 11 พ.ค. 2562
258 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
259 ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนวัดสลุดด้วยกิจกรรมลูกเสือ 11 พ.ค. 2562
260 แค่ขยับเท่ากับออกกำลังกาย 11 พ.ค. 2562
261 ลานกิจกรรม Active play good health 11 พ.ค. 2562
262 APAL รร.วัดบางพลีใหญ่ใน 11 พ.ค. 2562
263 สนามกายขยายพลัง 11 พ.ค. 2562
264 กิจกรรมกายสุข ใจสุข อารมณ์ดี 11 พ.ค. 2562
265 พัฒนาศักยภาพสมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 11 พ.ค. 2562
266 การละเล่นพื้นบ้าน 11 พ.ค. 2562
267 โครงการส่งเสิรมสุขภาพดีศรีคอลาด 11 พ.ค. 2562
268 สีล้ง ส่งเสริม สุขภาพ (โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี) 11 พ.ค. 2562
269 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ 11 พ.ค. 2562
270 ส่งเสริมสุขภาพทางกายพัฒนาสู่การเรียนรู้ 11 พ.ค. 2562
271 กิจกรรมทางกายสร้างสุขโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 11 พ.ค. 2562
272 โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยศิลปการแสดงโขน 11 พ.ค. 2562
273 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 11 พ.ค. 2562
274 กิจกรรมทางกายสร้างกายสร้างใจ โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ 11 พ.ค. 2562
275 สวนสนุกสุขสันต์ 11 พ.ค. 2562
276 โครงการจัดกิจกรรมทางกาย ผ่านทักษะชีวิต 4 ประการ 11 พ.ค. 2562
277 ส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน 11 พ.ค. 2562
278 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านกระบวนการเล่น 11 พ.ค. 2562
279 เด็กไทยสุขภาพดี 11 พ.ค. 2562
280 เรียน 11 พ.ค. 2562
281 โครงการส่งเสริมกีฬา 11 พ.ค. 2562
282 โครงการฮูล่าฮูปเพื่อสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
283 โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 11 พ.ค. 2562
284 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางกาย 13 พ.ค. 2562
285 กิจกรรมทางกาย โรงเรียนบ้านหนองกุลา 13 พ.ค. 2562
286 พัฒนาทางด้านร่างกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ 13 พ.ค. 2562
287 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 (ท่ามะเกลือ) 13 พ.ค. 2562
288 โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 13 พ.ค. 2562
289 กิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนแม่กาห้วยเคียน 13 พ.ค. 2562
290 โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง 13 พ.ค. 2562
291 ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 13 พ.ค. 2562
292 ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ 13 พ.ค. 2562
293 กิจกรรมเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายเด็กประถม 13 พ.ค. 2562
294 ปั่นจักรยาน 13 พ.ค. 2562
295 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกายเเละกีฬาเพื่อสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สุขเกษม 13 พ.ค. 2562
296 โครงการพัฒนาหลักสูตรกิจกรรมทางการเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้รมัธยมศึกษาปีที่3 13 พ.ค. 2562
297 กิจกรรมทางกาย เพาะพันธ์ุปัญญา โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 17 พ.ค. 2562
298 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
299 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
300 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
301 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
302 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
303 ออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด 17 พ.ค. 2562
304 โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 21 พ.ค. 2562
305 การละเล่นไทยใส่ใจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านปากเสียว 21 พ.ค. 2562
306 สุขภาพดี ชีวีสดใส 23 พ.ค. 2562
307 สุขภาพดี ชีวิสดใส 23 พ.ค. 2562
308 โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 27 พ.ค. 2562
309 ขยับกาย สไตล์ น.บ. 28 พ.ค. 2562
310 คีตะมวยไทยเพื่อสุขภาพ 28 พ.ค. 2562
311 โครงการพัฒนากิจกรรมทางกาย โรงเรียนวัดลำพระยา 1 มิ.ย. 2562
312 กีฬาพื่นบ้าน พัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 2 มิ.ย. 2562
313 PA SMD KKU. 24 มิ.ย. 2562
314 กินผักผลไม้ดี 400 กรัม 8 ก.ค. 2562

กิจกรรมโครงการ

รวมงบประมาณตามแผนงาน 0.00 บาท