PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตต.10
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2562 - 19 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมหมาย อ่วมอินจันทร์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 12.869501588917,99.617886543274place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 24,000.00
2 1 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 6,000.00
รวมงบประมาณ 30,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
60.00
2 ร้อยละของเวลาเรียน ในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning)
60.00
3 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนนำเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย สามารถมีกิจกรรมทางกายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้
60.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

กิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียน อ.ฮ.ลิงค์ฯ พบว่านักเรียนเริ่มมีภาวะน้ำหนักเกิน มีกิจกรรมทางกายน้อย เมื่อพิจารณาทุนของโรงเรียน พบว่า โรงเรียนมีพื้นที่ขนาดใหญ่ไม่ได้ใช้งานหรือทำกิจกรรม
การเสนอโครงการเพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มนักเรียน แนวทางสำคัญประกอบด้วย
1. พัฒนาศักยภาพคณะครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย และสามารถออกเป็นหลักสูตรกิจกรรมทางกายของนักเรียนได้ 2. พัฒนาศักยภาพของแกนนำนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย สามารถมีกิจกรรมทางกายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

60.00 80.00
2 เพิ่มเวลาการเรียนรู้แบบกระฉับกระเฉงในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็ก

ร้อยละของเวลาเรียนในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่จัดการเรียนรู้และการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active-play Active-learning)

60.00 70.00
3 พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนนำเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย สามารถมีกิจกรรมทางกายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

พัฒนาศักยภาพของนักเรียนแกนนำเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย สามารถมีกิจกรรมทางกายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

60.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 155 155
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 100 100
วัยรุ่น (13-15 ปี) 45 45
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 10 10
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 437 30,000.00 6 30,000.00
1 ส.ค. 62 ประชุมชี้แจงโครงการ 20 1,500.00 1,500.00
7 ส.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะครู 20 1,500.00 1,500.00
19 - 23 ส.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 150 4,500.00 4,500.00
2 - 6 ก.ย. 62 อบรมให้ความรู้เรื่องกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียนแกนนำ 85 12,900.00 12,900.00
15 พ.ย. 62 ขยายความรู้กิจกรรมทางกายสู่นักเรียน 150 8,000.00 8,000.00
20 - 22 พ.ย. 62 กิจกรรมทางกายสู่การประกวด 12 1,600.00 1,600.00
25 - 29 พ.ย. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. นักเรียนมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายดีขึ้น ๒. นักเรียนได้รู้ ทักษะ วิธีการ ดูแลสุขภาพของตนเองโดยการออกกำลังกาย ๓. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ บอกกล่าวให้แก่บุคคลในครอบครัว และบุคคลที่อยู่ใกล้ ตัวของตนเอง

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 14:57 น.