PA Thailand (Physical Activity Thailand)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทย และไลแดนซ์
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้องค์กร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ข้อตกลง 61-ต.07
รหัสโครงการ 61-ต.07
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กรกฎาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนไตรภูมิวิทยา
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร. ภาวินทร์ ณ พัทลุง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 075-315107,081-7872613
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวลดาวัลย์ ศรีวิสัย
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.436702,99.950028place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 1 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 32,000.00
2 1 พ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
80.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะโรคอ้วน ลุงพุง
30.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สุขภาพอนามัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ หากมีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วการเรียนหรือการดำเนินชีวิตประจำวันจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่ได้ สุขภาพอนามัยมีลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งสถานการณ์และแนวโน้มทางด้านสุขภาพในปัจจุบันพบว่า วิถีชีวิตของประชาชนทุกวัยต้องเผชิญกับผลกระทบที่เกี่ยวเนื่องมาจากเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอันมีผลทำให้เกิดปัญหาสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและจิตใจและกระแสโลกาภิวัฒน์ทำให้พฤติกรรมอนามัยของประชาชนทุกกลุ่มวัยร่วมทั้งในวัยเรียน มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากขาดการออกกำลังกาย และต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โรงเรียนไตรภูมิวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 165/3 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากการสังเกตสถานที่ในโรงเรียนไม่เอื้อต่อการออกกำลังกาย และสุขภาพของนักเรียนอยู่ในภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะโรคอ้วน ลุงพุง และสมรรถภาพทางกายไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทางโรงเรียนจึงคิดกิจกรรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสถานที่ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ภายใต้โครงการต.ภ.สุขภาพดีด้วยการออกกกำลังกาย โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

80.00 90.00
2 ลดภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะโรคอ้วย ลงพุง ในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะโรคอ้วน ลงพุง

30.00 40.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 998
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 710 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 212 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 76 -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1. โครงการไตรภูมิสุขภาพดีด้วยวิธีแบบมวยไทยและไลแดนซ์ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 2455 40,000.00 9 40,000.00
23 ส.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 710 1,440.00 1,440.00
25 ก.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 15 750.00 749.00
3 ต.ค. 62 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) 135 15,350.00 15,351.00
7 ต.ค. 62 ฝึกซ้อมนักเรียนแกนนำ นำออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย 70 6,500.00 6,500.00
15 พ.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 15 750.00 750.00
2 ธ.ค. 62 จัดทำตาราง 9 ช่อง 710 5,380.00 5,380.00
3 ธ.ค. 62 อบรมการเต้นไลน์แดนซ์ 75 7,640.00 7,640.00
6 ธ.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 710 1,440.00 1,440.00
12 ธ.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 15 750.00 750.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 0.00 0 0.00
??/??/???? 0 0.00 -
 1. เขียนโครงการและเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 2. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๑ เพื่อวางแผนแนวทางในการทำงาน
 3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ
 4. ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนเริ่มโครงการ
 5. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ. (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)
 6. จัดกิจกรรมฝึกซ้อมนักเรียนแกนนำ นำออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย
 7. ขยายผลการออกกำลังกายด้วยกายบริหารแบบมวยไทย โดยนักเรียนแกนนำ นำออกกำลังกายด้วยท่ากายบริหารแบบมวยไทย ในตอนเช้า ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
 8. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๒ เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินกิจกรรม
 9. จัดกิจกรรมอบรมการเต้นไลแดนซ์
 10. ขยายผลการเต้นไลแดนซ์ โดยนักเรียนแกนนำสอนการเต้นไลแดนซ์ในคาบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทุกวันศุกร์
 11. จัดทำตาราง ๙ ช่อง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการออกกำลังกาย
 12. นักเรียนใช้เวลาว่าง เล่นตาราง ๙ ช่อง
 13. ทดสอบสมรรถภาพทางกายหลังเสร็จโครงการ
 14. ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ ๓ เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
 15. สรุปและรายงานผลโครงการ
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. นักเรียนมีการออกกำลังกายและมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
 2. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่ดี ลดภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะโรคอ้วน ลงพุง
 3. นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
stars
10. เอกสารประกอบโครงการ
ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) เจนจิรา

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 09:45 น.