PA Thailand (Physical Activity Thailand)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยับกายด้วยเซิ้งกรีดรีดทอค้อเขียว
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้องค์กร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตอน.1
วันที่อนุมัติ 16 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 พฤษภาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ถนอม สุทธิอาจ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0872131221,0872131221
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสกลนคร
ละติจูด-ลองจิจูด 17.295146157828,103.55099201202place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 16 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 16 พ.ค. 2562 31 ส.ค. 2562 32,000.00
2 1 ก.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิและประชากรในชุมชนออกกำลังกายน้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อวัน
50.00
2 ร้อยละของนักเรียนโรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิและผู้ปกครองมีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น
50.00
3 ร้อยละของประชากรในชุมชนและโรงเรียนไม่มีกิจกรรมฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น
10.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ออกกำลังกายวันละ 1.30 ชั่วโมงต่อวัน

ร้อยละของประชากรของนักเรียนและผู้ปกครองได้ออกกำลังกายวันละ 1.30 ชั่วโมงต่อวัน

50.00 100.00
2 เพื่อลดจำนวนผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิต,โรคเบาหวานให้ลดลง

ร้อยละของประชากรผู้มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิต,โรคเบาหวานให้ลดลง

30.00 100.00
3 เพื่อประยุกต์การออกกำลังกายด้วยการเล่นดนตรีพื้นเมืองประกอบท่าทางการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

ร้อยละของประชากรได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นดนตรีพื้นเมืองประกอบท่าทางการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

50.00 100.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 210
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 60 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 30 -
เยาวชน (15-20 ปี) 10 -
วัยทำงาน 40 -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 20 -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ 50 -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 35,000.00 3 35,000.00
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 0 13,500.00 13,500.00
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ปรับพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 0 15,000.00 15,000.00
16 ส.ค. 62 ทดสอบระบบ 0 6,500.00 6,500.00
??/??/???? 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 11:09 น.