PA Thailand (Physical Activity Thailand)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
ไม่มีการจัดกลุ่มกิจกรรม
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 0 - -
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ปรับพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 0 - -
16 ส.ค. 62 ทดสอบระบบ 0 - -
??/??/???? 0 - -
รวม 0 35,000.00 3 35,000.00