PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมพัฒนาการทางกายสำหรับเด็กประถมศึกษาโรงเรียนบ้านวังม่วง
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง 61-น.12
รหัสโครงการ 61-น.12
วันที่อนุมัติ 3 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 34,850.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านวังม่วง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง จุรีลักษณ์ สุวรรณวงษ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ละติจูด-ลองจิจูด 16.94961011123,99.101861715317
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 29 พ.ย. 2562 0.00
2 2 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (34,850.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน ปัญหาของการจัดการศึกษาของประเทศไทย เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน จะเห็นได้ว่าประเทศเทศไทยจัดอยู่ในอันดับรั้งท้าย นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้วยังพบปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาด้านการมีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์สำหรับนักเรียนที่เรียนในเขตเมือง และน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์สำหรับ นักเรียนที่เรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งปัญหาดังกล่าวกำลังเป็นภัยคุกคามที่จะส่งผลต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางกายส่วนรวม อีกทั้งจะเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา มีความต้องการที่จะเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อยเฉลี่ยวันละ 3-4 ชั่วโมง จึงทำให้เกิดการใช้พลังงานไม่สมดุลกับการรับประทาน อาหารในแต่ละวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร จานด่วนทั้งหลาย และปัญหาการขาดแคลนด้านทุพโภชนาการ กล่าวคือน้ำหนักตัวที่ต่ำกว่า หรือเกินเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้การเรียนการสอนทำได้ไม่เต็มที่ และขาดหลักโภชนาการขาดความสนใจเกี่ยวกับการออกกำลังกาย เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และเครื่องเล่น ต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ที่เอื้อต่อการออกกำลังกายอย่างอิสระ ปัญหาการขาดการออกกำลังกาย นักเรียนจำนวนมากไม่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายจึงใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น การเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน การนั่งดูโทรทัศน์ตลอดเวลา ทำให้ร่างกายไม่มีการเคลื่อนไหวออกกำลังกาย ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพ ในระยะแรกอาจทำให้เป็นโรคอ้วน ขาดความคล่องตัว เซื่องซึม ขาดความกระตือรือร้น ไม่แจ่มใส ในระยะยาว การไม่ออกกำลังกาย ร่วมกับการบริโภคที่ไม่ดีจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพโดยใช้กิจกรรมทางกาย รวมไปถึงใช้สนามเด็กเล่นตามแนวคิดฐานปัญญา Brain Base Learning (BBL) จึงเห็นสมควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้นำกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) มาพัฒนาเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียน รวมทั้งการส่งเสริมโดยการจัดพื้นที่และอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยดำเนินการสร้างความเป็นต้นแบบด้านการใช้กิจกรรมทางกายออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียน สร้างรูปแบบสนามเด็กเล่นตามแนวคิดฐานปัญญา เพื่อเป็นแนวทางที่นำไปสู่การพัฒนาการกำหนดนโยบาย รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้มีระบบกลไกในการดำเนินงานการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียนทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งระดมทรัพยากรในพื้นที่เพื่อ สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับนักเรียน รวมถึงพัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่เป้าหมายต่อไป

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ/สุขภาพดี

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5 - 17 ปี ในโรงเรียนมีการออกกำลังกาย

0.00 100.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 23 30
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 5 -
วัยเรียน (6-12 ปี) 18 25
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 187 40,000.00 5 40,000.00
3 มิ.ย. 62 ประชุมชี้แจงคณะทำงาน 10 900.00 900.00
1 ก.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 สนามเด็กเล่นโดยใช้แนวคิดฐานปัญญา Brain Base Learning (BBL) 30 21,950.00 21,950.00
1 ก.ค. 62 - 28 ก.พ. 63 โชป้าชายด์ป้า 60 9,000.00 9,000.00
5 ส.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 27 0.00 -
21 พ.ย. 62 กระโดดเชือก ลดอ้วน 30 3,000.00 3,000.00
29 พ.ย. 62 ทดสอบสมรถภาพทางกายครั้งที่ 2 0 0.00 -
7 ธ.ค. 62 ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยฟุตบอล 30 5,150.00 5,150.00

1.จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 2.ดำเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ตั่งไว้ 3.ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงาน 4.สรุปผลการดำเนินงาน

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กและวัยรุ่นอายุ 5 - 17 ปี ในโรงเรียนมีการออกกำลังกายทุกคน

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 15:10 น.