PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อ เพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้องค์กร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ข้อตกลง 61-ก.07
รหัสโครงการ 61-ก.07
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กรกฎาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมรักษ์สุขภาพชุมชนโพสังโฆ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว อัจฉรา พันธุตะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,098-2674767
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 14.838775671343,100.35656224938place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 19 ก.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 32,000.00
2 1 ธ.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน
30.00
2 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
30.00
3 ชาวชุมชนโพสังโฆ เมื่อเจ็บป่วยในแต่ละครั้ง มีความลำบากมากเพราะอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล จึงร่วมหารือกันแก้ไขป้องกันเพื่อไม่ให้เจ็บป่วย ได้ข้อยุติว่าต้องออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง ซึ่งในชุมชนมีชมรมรักษ์สุขภาพชุมชนโพสังโฆ ชมรมได้หารือกับสมาชิกและชาวชุมชนได้ข
30.00
4 ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ6-20 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)
30.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ6-20 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

30.00 80.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

30.00 80.00
3 เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน

ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน

30.00 80.00
4 1. เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง 2. เพื่อให้สมาชิกของชุมชนมีความรักสามัคคีกัน 3. เพื่อให้ชุมชนมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
  1. สุขภาพของเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุชุมชนโพสังโฆจะแข็งแรง 2.ชาวชุมชนโพสังโฆจะรักใคร่สามัคคีกัน 3.ชาวชุมชนโพสังโฆจะเป็นชุมชนที่น่าอยู่ สะอาด สวยงาม
0.00
5 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและเยาวชน

ร้อยละของเด็กและเยาวชนอายุ6-20 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

30.00 80.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 80
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 15 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 15 -
เยาวชน (15-20 ปี) 20 -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 30 -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 40,000.00 1 2,000.00
15 ก.ค. 62 ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ 0 12,620.00 2,000.00
20 ก.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 กิจกรรมออกกำลังกายให้ได้เหงื่อ 0 7,380.00 -
1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 กิจกรรมนันทนาการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 0 8,000.00 -
1 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 ปรับปรุงชุมชนให้สะอาดน่าอยู่ 0 8,000.00 -
1 พ.ย. 62 - 10 ก.ค. 62 สรุป รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 0 4,000.00 -

การดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ ดังนี้ 1.  ตรวจสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์และปลอดภัยสำหรับสมาชิกและชาวชุมชน มีการตรวจสุขภาพให้แก่สมาชิกและชาวชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อจะได้ทราบถึงสภาพร่างกายและสุขภาพของตนเองและจะปกปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างไร สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจกับกิจกรรมนี้ 2. การจัดกิจกรรมบริหารกายร่างกายยืด เหยียด ออกกำลังกายประกอบด้วยไม้พลอง และออกกำลังกายด้วยท่ามือเปล่า การเล่นกีฬาเปตอง และแอโรบิกแดนซ์ โดยจัดกิจกรรมนี้ให้กับสมาชิกและชุมชนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกเป็นอย่างมาก สมาชิกมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมนี้มาก 3.  มีกิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างความเข้าใจและ  คลายเครียดซึ่งกันและกัน สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมาก 4.  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ของชุมชน เป็นกิจกรรมที่สมาชิกโครงการร่วมกันปรับปรุง ทำความสะอาดชุมชนให้น่าอยู่ดูสวยงาม กิจกรรมนี้สร้างความพึงพอใจให้กับสมาชิกโครงการและชาวชุมชนโพสังโฆเป็นอย่างยิ่ง กิจกรรมนี้จัดให้ชุมชนเดือนละ 1 ครั้ง 5.  กิจกรรมร่วมกันประเมินผลโครงการ โดยสมาชิกโครงการและสมาชิกชุมชนมาร่วมกันประเมินว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อชุมชนโพสังโฆเพียงใด โดยจัดในช่วงสุดท้ายของโครงการ จากการประเมินผลโดยภาพรวมแล้ว ทุกคนให้ความเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อสมาชิก ชุมชนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วขอให้มีกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

จากปัญหาในการพาญาติพี่น้อง สมาชิกชุมชนโพสังโฆที่เจ็บป่วยไปโรงพยาบาล และข้อคิดคำแนะนำจากโรงพยาบาลให้สร้างสุขภาพของสมาชิกชุมชนให้แข็งแรง จะได้ไม่เจ็บป่วยและจะไม่ลำบากในการพามารักษาพยาบาล จึงได้หาวิธีการออกกำลังกายให้กับพี่น้องสมาชิกชุมชนโพสังโฆ ได้ข้อสรุปว่าให้บริหารกายให้ได้เหงื่อทุกวันแล้วสุขภาพจะดีขึ้นไม่ต้องไปหาหมอ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้ได้เหงื่อด้วยวิธีง่าย ๆ ได้แก่ การเดิน บริหารกายด้วยท่ามือเปล่า ออกกำลังกายด้วยไม้พลองบ้าง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ตรวจสุขภาพ เสวนาพูดคุยกัน และร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงชุมชนโพสังโฆ ให้สวยงาม น่าดูน่าชมอีกด้วย กิจกรรมตามโครงการบริหารกายให้ได้เหงื่อเพื่อสุขภาพของชุมชนโพสังโฆ นี้นับว่าได้ผล นอกจากสมาชิกชุมชนจะมีสุขภาพดีขึ้นแล้ว สมาชิกในชุมชน  ยังจะร่วมกันดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นอย่างดีอีกด้วย นับว่าโครงการนี้ ชาวชุมชนตอบรับ    การเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นอย่างดี

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2562 13:54 น.