PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตอน.0
วันที่อนุมัติ 16 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 35,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองกะปาด
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมหมาย คำมุงคุณ
พี่เลี้ยงโครงการ อาจารย์อินทร์ตรอง
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
ละติจูด-ลองจิจูด 16.524027670942,104.3693447113
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 35,000.00
รวมงบประมาณ 35,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของนักเรียนบ้านหนองกะปาด อายุ 5-12 ปี มีกิจกรรมออกกำลังกาย
80.00
2 2.ร้อยละของนักเรียนบ้านหนองกะปาด อายุ 5-12 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
90.00
3 ร้อยละของนักเรียนบ้านหนองกะปาดทุกคน มีการออกกำลังกายทุกวัน
100.00
4 4.ร้อยละของนักเรียนบ้านหนองกะปาดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
85.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะปาด มีกิจกรรมออกกำลัง

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะปาดมีกิจกรรมออกกำลังกาย

80.00 1.00
2 ๒.เพื่อให้นักเรียนบ้านหนองกะปาด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากโรค

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะปาด มีสุขภาพดี

100.00 1.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 41
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 41 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 35,000.00 2 38,450.00
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 1.กิจกรรมทางกายนอกเวลาเรียน 0 10,000.00 3,500.00
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 2.กิจกรรมการเรียนการสอนบูรณาการกับกิจกรรมทางกายในชั้นเรียน 0 13,000.00 34,950.00
1 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ปรับพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 0 12,000.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะปาดทุกคน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 11:20 น.