PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตอน.0
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กรกฎาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ขนิตา จันปุ่ม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ละติจูด-ลองจิจูด 16.237784787112,104.731497998
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 19 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 32,000.00
2 1 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
40.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย
30.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 205 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 40 -
วัยเรียน (6-12 ปี) 120 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 45 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่ออกกำลังกาย

30.00 50.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

40.00 40.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
3 มิ.ย. 62 ประชุมเตรียมการโครงการ 0 1,500.00 -
1 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 ปรับพื้นที่การส่งเสริมกิจกรรมางกาย 0 16,500.00 -
9 ก.ค. 62 จัดอบรมนักเรียนแกนนำ30คน 0 7,950.00 -
9 ก.ค. 62 - 6 ก.ย. 62 กิจกรรมพาน้องออกกำลังกายด้วยยางยืด 0 6,150.00 -
13 ก.ย. 62 ประกวดการเต้นแอโรบิคประกอบยางยืด 0 2,900.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์พัฒนาโครงการก่อนพิจารณาโครงการ (.pdf) kku_ขนิตา จันปุ่ม
2 ไฟล์พัฒนาโครงการก่อนพิจารณาโครงการ (.pdf) kku_ขนิตา จันปุ่ม

โครงการเข้าสู่ระบบโดย kku_ขนิตา จันปุ่ม kku_ขนิตา จันปุ่ม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 11:11 น.