PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการหนูน้อยสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข สนุกด้วยยางยืด
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตอน.0
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กรกฎาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ขนิตา จันปุ่ม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ละติจูด-ลองจิจูด 16.237784787112,104.731497998

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
40.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย
30.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่ออกกำลังกาย

30.00 50.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

40.00 40.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 205
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 40 -
วัยเรียน (6-12 ปี) 120 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 45 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
2 ส.ค. 62 ประชุมเตรียมการโครงการ 20.00 - -
5 ส.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 ปรับพื้นที่การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 205.00 - -
30 ส.ค. 62 จัดอบรมนักเรียนแกนนำ30คน 40.00 - -
2 ก.ย. 62 - 16 ธ.ค. 62 กิจกรรมพาน้องออกกำลังกายด้วยยางยืด 205.00 - -
6 ธ.ค. 62 ประกวดการเต้นแอโรบิคประกอบยางยืด 205.00 - -
รวม 675 - 5 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ขั้นเตรียมการ (Plan) -รับนโยบาย   -เสนอโครงการขออนุมัติ -ผู้รับผิดชอบประชุมชี้แจงการดำเนินงาน -กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ 2.ขั้นดำเนินการ (Do)   -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ -ประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง   -ดำเนินการตามกิจกรรม ดังนี้   1.ประชุมครูและนักเรียนที่รับผิดชอบ จำนวน 20 คน   2.ปรับพื้นที่การส่งเสริมการออกกำลังกาย   3.จัดอบรมนักเรียนแกนนำ 30 คน   4.กิจกรรมพาน้องออกกำลังกายด้วยยางยืด   5.จัดประกวดการเต้นแอโรบิคด้วยยางยืด ทีม 10 คน 3.ขั้นตรวจสอบ (Check)   3.1 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล   3.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 4.ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action)   4.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล   4.2 ปรับปรุงพัฒนา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียน มีสมรรถภาพทางกาย ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 95

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.doc) kku_ขนิตา จันปุ่ม
2 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 2 (.pdf) kku_ขนิตา จันปุ่ม

โครงการเข้าสู่ระบบโดย kku_ขนิตา จันปุ่ม kku_ขนิตา จันปุ่ม เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 11:11 น.