PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โครงการขยับกายสบายชีวี (ขอนแก่น ) ร.ร.บ้านหนองคลอง
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้องค์กร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตอน.0
วันที่อนุมัติ 16 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 35,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองคลอง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางชุติมา กะริอุณะ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0633989395
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ละติจูด-ลองจิจูด 16.36036583721,102.55900516173place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 16 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (35,000.00 บาท)

stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย
50.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5- 13 ปี) ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์)
30.00
3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมางกายนอกเวลาเรียน
40.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้นักเรียนมีสัดส่วนที่กระชับร่ายการแข็งแรง

ร้อยละ 80 ของนักเรียน (อายุ 5-13 ปี) ได้เข้าร่วมกิจกรรมกระชับสัดส่วนทางกาย

30.00 80.00
2 เพื่อให้นักเรียนมีกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายและเพียงพอ

มีจำนวนกิจกรรมเพิ่มขึ้นและหลากหลาย ร้อยละ 80

30.00 80.00
3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงโดยการออกกำลังการอย่างสม่ำเสมอ

ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง

50.00 80.00
4 .เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมทางกายบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ในชั้นเรียน สาระละ 1 แผนจัดการเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้

40.00 80.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 130
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 28 -
วัยเรียน (6-12 ปี) 102 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 35,000.00 4 27,400.00
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 กิจกรรมแอโรบิก 0 5,450.00 5,450.00
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ฮูล่าฮูปหรรษา 0 4,950.00 4,950.00
1 ก.ค. 62 - 30 มิ.ย. 62 กิจกรรมการเรียนการสอน บูรณาการณืกับกิจกรรมทางกาย8 กลุ่มสาระ 0 7,600.00 0.00
1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมในการทำกิจกรรมทางกาย 0 17,000.00 17,000.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 19 เม.ย. 2562 11:12 น.