PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมนวัตกรรมทางกายเพื่อสุขภาพระดับชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง 61-00-1844
รหัสโครงการ 61-02070
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่อนุมัติ 1 กันยายน 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กันยายน 2561 - 31 มกราคม 2563
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร. สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
50.00
2 ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง
50.00
3 การออกกำลังกายในสถานศึกษา
50.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การดำเนินการส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย สสส. ได้มีการดำเนินการตั้งแต่การจัดตั้งกองทุน ในปี 2544 อย่างไรก็ตามการดำเนินการในช่วงแรกๆ ยังคงเน้นในส่วนของการออกกำลังกายอย่างมีรูปแบบ มีแบบแผน การออกกำลังกายที่ดำเนินการอยู่แล้ว ที่งานนวัตกรรมได้สนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่อง ขยายผล และเป็นแบบอย่างกับชุมชนอื่นๆ ควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลด้านสมรรถภาพทางกายในทุกครั้งที่ให้การสนับสนุนงบประมาณและแนวคิดกับโครงการ การดำเนินการในช่วงแรกๆ มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหลักในแต่ปีโดยเน้นชุมชนสถานศึกษาวัด และกลุ่มคนที่แตกต่างกัน ได้คำนึงถึงกลุ่มอายุ ได้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ การดำเนินการทั้งหมดผ่านเครือข่ายความร่วมมือของ 7 ภูมิภาค ได้แก่ (ภาคกลาง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันตก) โดยแต่ละภูมิภาคจะดำเนินการทั้งในชิงรุกและเชิงรับ จากการจัดกิจกรรมโดยคณะอนุกรรมการของแต่ละภูมิภาคในการให้ความรู้ เผยแพร่ความรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่น Webpage ของภูมิภาค หรือ Facebook) แนะนำการเสนอโครงการ ขณะที่เชิงรับ โดยการให้การสนับสนุนโครงการการออกกำลังกายของกลุ่มหรือชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ผลการดำเนินการเกือบ 15 ปีที่ผ่านมา งานนวัตกรรมการออกกำลังกายได้ให้การสนับสนุนโครงการต่างๆกว่า 1,000 โครงการ มีการรวบรวม และสรุปผลการดำเนินการ รวมทั้งกิจกรรมต้นแบบของแต่ละภูมิภาค เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับผู้สนใจอย่างต่อเนื่องทุกปี อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวนอกจากจะมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คนไทยรักสุขภาพ และยังเป็นการรวมตัวกันเพื่อการออกกำลังกายหรือ มีผู้นำ และการประสานงานเป็นหลัก สำหรับในปี 2561-2562 หากกิจกรรมการออกกำลังกาย ที่มีความหมายถึงการเคลื่อนไหวร่างกาย และเน้นการใช้กล้ามเนื้อและพลังงานมากกว่าการพักผ่อน ในระยะเวลาที่เหมาะสม ที่สามารถทำได้ครอบคลุมมากกว่าเพียงการออกกำลังกายที่ผ่านมาได้ และข้อจำกัดเมื่อการออกกำลังกายยังเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องมีแบบแผน มีการรวมตัวกัน ออกกำลังกายเป็นกลุ่ม ต้องมีชุดหรืออุปกรณ์ การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจึงสมควรต้องเปลี่ยนแนวทางไปเริ่มต้นที่ความเข้าใจ และทัศนคติเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย การมีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม และโครงการที่งานนวัตกรรมควรให้การสนับสนุน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 315000 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 50,000 -
วัยเรียน (6-12 ปี) 70,000 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 60,000 -
เยาวชน (15-20 ปี) 80,000 -
วัยทำงาน 30,000 -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 25,000 -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี

ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์)

50.00 70.00
2 เพื่อลด เด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนลงพุง

ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง

50.00 70.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
1 ก.ย. 61 - 31 ม.ค. 63 ประสานงานและดำเนินงานของคณะกรรมการ 0 - -
21 ม.ค. 62 - 31 พ.ค. 62 พัฒนาศักยภาพของคณะทำงานภูมิภาค/ประชุมคัดสรรพื้นที่ภาคีศักยภาพ 0 - -
1 ก.พ. 62 - 31 มี.ค. 62 ให้คำปรึกษาสนับสนุนส่งเสริมทีมพี่เลี้ยงให้ดำเนินงานโครงการผ่าน website 0 - -
1 พ.ค. 62 - 30 ส.ค. 62 สนับสนุนโครงการ/พิจารณาโครงการ/ตรวจเยี่ยมโครงการ 0 - -
3 มิ.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 พัฒนาศักยภาพชุมชนแต่ละภูมิภาคเพื่อให้ชุมชนพัฒนาตนเองได้ 0 - -
2 ก.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 ถอดบทเรียน/ค้นหาชุดความรู้นวัตกรรมเด่นแต่ละภาค 0 - -
3 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63 จัดประชุมประสานงานส่วนกลาง/ประชุมสรุปรายงานผลงานต้นแบบ(รูปเล่ม) 0 - -
3 ก.พ. 63 - 31 มี.ค. 63 สื่อสารรณรงค์ PA ให้กับชุมชน 0 - -
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย orapin orapin เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 12:51 น.