PA Thailand (Physical Activity Thailand)

กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ก.04
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 20 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 มิถุนายน 2562 - 30 สิงหาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว นงลักษณ์ มณีรอด
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ละติจูด-ลองจิจูด 14.324740429882,100.39237061056

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและผู้ปกครอง มีสุขภาพจิตเพิ่มขึ้น
50.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 180 เตียงให้การดูแลเด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคธาลัสซีเมีย เบาหวานหอบหืด และเด็กโรคไตเรื้อรัง มีทีมกุมารเวชกรรมร่วมกับครูการศึกษาพิเศษให้การดูแลเด็กในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 4 อำเภอ เครือข่ายจากโรงพยาบาลชุมชนในโซนนาคราชซ้าย ได้แก่ อำเภอเสนา ผักไห่ บางซ้าย ลาดบัวหลวง โดยผู้ป่วยเด็กธาลัสซีเมียจะเป็นเด็กในช่วงวัยก่อนเรียนและวัยเรียนซึ่งในเด็กกลุ่มนี้ต้องมารับการรักษาและรับเลือดจากโรงพยาบาลเสนาเป็นประจำทุกเดือนมีการมาตรวจตามนัดตามระดับความรุนแรงของโรคโดยเด็กกลุ่มโรคธาลัสซีเมียจะมารับบริการจากทางโรงพยาบาลเสนาในวันพฤหัสบดี ช่วงเวลา8.00 - 16.30 น. เป็นประจำ ทำให้เด็กป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียต้องขาดเรียน หากมีภาวะซีดมากจะส่งเสริมให้ป่วยด้วยโรคแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ เหนื่อยง่าย หอบ เป็นต้นสำหรับเด็กป่วยเบาหวานส่วนใหญ่มีภาวะขาดอินซูลินหากไม่ได้รับการฉีดยาที่ถูกต้อง ออกกำลังกายและเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมแล้วจะส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงเกินจนเกิดอันตรายได้ในกลุ่มเด็กป่วยโรคหอบหืดและโรคไต มีความจำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วยเด็กแต่ละราย ดังนั้นการออกกำลังกายจึงต้องใช้ผู้นำออกกำลังกายที่มีความรู้ความสามารถและสอนฝึกทักษะ ด้วยความระมัดระวัง โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรสาธารณสุขเป็นผู้ให้คำปรึกษาและสอนในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย นอกจากนี้เมื่อสำรวจความเครียดของเด็กป่วยเรื้อรังและผู้ปกครอง พบว่ามีความเครียดอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับรุนแรงปัจจุบันในโรงพยาบาลมีพื้นที่สำหรับดูแลเด็กป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลแต่เน้นการรักษาโรค ยังขาดกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพทางกายและสุขภาพจิต ในการนี้จึงมีแนวคิดจัดกิจกรรมนันทนาการและการออกกำลังกายสำหรับเด็กป่วยเรื้อรังที่มารับบริการที่โรงพยาบาลเสนา เพื่อให้เด็กป่วยมีความรู้ ทักษะในการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกาย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ส่งผลให้มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นกิจกรรมดังกล่าวยังบูรณาการการดูแลในมิติด้านจิตใจเพื่อช่วยลดความวิตกกังวลและความเครียด โดยเน้นกิจกรรมนันทนาการให้ผู้ป่วยเด็กมีสัมพันธภาพทีดีต่อกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองที่เป็นประโยชน์ทำให้ระดับความวิตกกังวลและความเครียดของเด็กป่วยและผู้ปกครองลดลง

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มสมรรถภาพทางกายในเด็กป่วยเรื้อรัง

ร้อยละเด็กป่วยเรื้อรังมีสมรรถภาพทางกายเพิ่มขึ้น

20.00 50.00
2 ลดความเครียดในเด็กป่วยและผู้ปกครองเด็กป่วย

ระดับความเครียดลดลง

50.00 20.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 40
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 30 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 10 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62 นันทนาการและการออกกำลังกาย 40.00 7,800.00 8,600.00
20 มิ.ย. 62 - 31 ก.ค. 62 เรียงความบอกเล่าเรื่องราวดีๆ 30.00 1,400.00 -
1 - 31 ก.ค. 62 ฝึกจับชีพจร สอนออกกำลังกายอย่างเบาถึงปานกลาง 30.00 14,000.00 -
1 - 30 ส.ค. 62 วาดภาพระบายสี 40.00 9,000.00 -
6 - 13 ส.ค. 62 เย็บ mask ป้องกันโรค 40.00 7,800.00 -
รวม 140 32,200.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nongluck nongluck เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 13:29 น.