PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้องค์กร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-น.04
วันที่อนุมัติ 24 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 24 พฤษภาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ขวัญธิชล บุญกาวิน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0861170736
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านปางวุ้น ม.7 ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ละติจูด-ลองจิจูด 17.511696473486,100.41700905251place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 32,000.00
2 1 พ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
60.00
2 นักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมีน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง
0.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยาย กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น นักเรียนในครอบครัวขาดการดูแลและชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆ ทำให้นักเรียนถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า ได้แก่ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แทปเลต ทำให้นักเรียนติดเกม ติดแชท ไม่ใส่ใจสุขภาพเท่าที่ควรกอรปกับการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะของนักเรียนโรงเรียนบ้านปางวุ้น ที่ภูมิหลังส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย ทำให้การบริโภคอาหารไม่ค่อยครบตามโภชนาการหลัก ส่งผลให้นักเรียนเป็นโรคอ้วน และเป็นโรคผอมจนเกินไป รวมถึงน้ำหนักไม่สมดุลกับอายุและวัย ส่งผลให้การเรียนรู้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าใดนัก ส่งผลให้สุขภาพร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ของนักเรียนค่อนข้างอารมณ์หงุดหงิด และสุขภาพร่างกายอ่อนแอ และมีน้ำหนักเกินเกณฑ์ และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาสุถานศึกษาให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนั้น ได้แก่คุณภาพชีวิตของผู้เรียน คือผู้เรียนต้องได้รับการตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม จนก่อให้เกิดความมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี เพราะภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงของนักเรียน ย่อมนำไปสู่การมีศักยภาพทั้งด้านสติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนให้เจริญก้าวหน้าและสูงขึ้นตามลำดับ แต่ปัจจุบันพบว่านักเรียนประสบปัญหาสุขภาพเกิดโรคอ้วน และผอม บริโภคอาหารกลุ่มแป้ง น้ำตาล ไขมันในปริมาณไม่เหมาะสมกับร่างกายและวัยที่ควรพึงได้รับ และมีการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันน้อยลงแต่โรคดังกล่างสามารถป้องกันได้โดยการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ มีกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนนั้นจะส่งการมีสุขภาพจิตที่ดี สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และส่งผลต่อการเรียนให้ดีขึ้นเป็นลำดับ
ดังนั้นโรงเรียนบ้านปางวุ้นจึงดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและวัยรุ่น อายุ 5-17 ปี มีสุขภาพที่ดี แข็งแรงอันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอแล้ว ยังมีความจำเป็นที่นักเรียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและได้รู้วิธีการยึดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนออกกำลังกายและออกกำลังกายให้ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงวัยในวัยเรียนอีกด้วย

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปัีในโรงเรียนมีการออกกำลังกาย

ร้อยละ 60 ของเด็กและวัยรุ่นในช่วงอายุ 5-17 ปี ที่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ และร้อยละ 60 ของเด็กและวัยรุ่นในช่วงอายุ 5-17 ปี มีมีน้ำหนักเกินเกณฑ์และภาวะอ้วน ลงพุงลดลง

80.00 1.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 70 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 30 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 843 40,000.00 9 40,000.00
24 มิ.ย. 62 - 23 ส.ค. 62 การอบอุ่นร่างกายและการออกกำลังกายแบบเบาตามฐานฝึกทักษะ BBL 100 1,250.00 1,250.00
16 ส.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้ง 1 100 0.00 0.00
19 ส.ค. 62 - 6 ก.ย. 62 สร้างความเข้าใจให้กับทีม 43 9,810.00 9,810.00
26 ส.ค. 62 - 13 ก.ย. 62 Aero Boxing exercise 100 1,000.00 1,000.00
16 - 17 ก.ย. 62 1.อบรมให้ความรู้และปรับพฤติกรรมในการบริโภคอาหาร 100 18,700.00 18,700.00
1 - 10 ต.ค. 62 Hula Hoop 100 1,000.00 1,000.00
1 - 29 พ.ย. 62 ฝึกทักษะพื้นฐานกีฬา 100 7,740.00 7,740.00
2 - 16 ธ.ค. 62 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อต 1 100 500.00 500.00
2 - 6 ธ.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 100 0.00 0.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนโรงเรียนบ้านปางวุ้นมีนำหนักส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 15:09 น.