PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง โรงเรียนบ้านน้ำตก
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง ุ61-ต.02
รหัสโครงการ 61-ต.02
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านน้ำตก
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว โสภิดา ตาคำ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 9.9221501907101,99.134359752242
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 32,000.00
2 1 พ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
50.00
2 ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน
50.00
3 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน
40.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน ส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียน การทำงาน ดังนั้นทุกคนจึงควรได้รับความรู้ด้านสุขภาพอนามัย รู้จักดูแลสุขภาพตนเอง และได้รับการดูแลเบื้องตน เมื่อเจ็บป่วยขณะอยู่ในโรงเรียน
ดังนั้น โรงเรียนบ้านน้ำตกจึงได้จัดทำโครงการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งเห็นว่าการออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิค และการเล่นฮูล่าฮูบเป็นวิธีที่เหมาะสม โดยการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกาย แข็งแรงผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคี และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ
"ฮูล่าฮูบ ขยับวันละนิด พิชิตพุง"

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

50.00 80.00
2 เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน

ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน

50.00 80.00
3 เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน

ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน

40.00 80.00
4 เพื่อเป็นแบบอย่างการส่งเสริมสุขภาพแก่ชุมชนต่อไป

ร้อยละของการเป็นแบบอย่าง การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

40.00 80.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 120
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 40 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 20 -
เยาวชน (15-20 ปี) 20 -
วัยทำงาน 30 -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 10 -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
ผู้ชาย -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
21 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ประชุมคณะทำงาน 50.00 9,000.00 500.00
21 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 การเล่น ฮูล่าฮูบ 40.00 0.00 0.00
21 พ.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 ค่าตอบแทนวิทยากร 1.00 5,000.00 5,000.00
16 ก.ย. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 40.00 0.00 0.00
1 ต.ค. 62 ป้ายประชาสัมพันธ์ 0.00 3,000.00 -
19 พ.ย. 62 การติดตามนิเทศโครงการฮูล่าฮูบ 40.00 0.00 0.00
1 ต.ค. 62 การเล่นฮูล่าฮูบ 40.00 0.00 0.00
รวม 171 17,000.00 5 5,500.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย โสภิดา โสภิดา เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 09:45 น.