PA Thailand (Physical Activity Thailand)

directions_run

ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้องค์กร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-น.07
วันที่อนุมัติ 3 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วิราช น้อยศิริ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0817071065
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 1 ส.ค. 2562 15 ต.ค. 2562 32,000.00
2 16 ต.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
60.00
2 ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน
60.00
3 ร้อยละของเด็กมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี
60.00
4 ร้อยละของเด็กมีความรู้และเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบ ๕ หมู่
60.00
5 ร้อยละของเด็กมีความพุงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
60.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

สภาพปัจจุบันนี้สุขอนามัยด้านโภชนาการ นับว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่ควรจะมีความรู้ทางด้านสุขภาพอนามัย ประกอบกับโรงเรียนตั้งอยู่ในถิ่นทุรกันดาร บนพื้นที่สูงและฐานะผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ยากจนมีอาชีพทางด้านการเกษตรและรับจ้างนักเรียนมีสุขภาพอนามัยที่ไม่สมบูรณ์นัก โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับจึงตระหนักถึงภาวะปัญหาด้านสุขภาพอนามัยนักเรียนเป็นอย่างยิ่งการให้บริการด้านอนามัยโรงเรียน การรู้จักการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ การส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยการเล่นฮูลาฮุป การจัดการเรียนรู้บูรณาการผ่านการเล่น และการส่งเสริมให้นักเรียนเดินมาโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนและบ้านของเด็กอยู่ไม่ห่างไกลกันนัก มีการส่งเสริมให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวออกแรง / ออกกำลังที่เหมาะสม จะช่วยทำให้การเจริญเติบโตของระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ และระบบข้อต่างๆ ของร่างกาย พัฒนาไปอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย นอกจากนี้ จะส่งผลดีต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือด ช่วยควบคุมน้ำหนักตัว ลดการเกิดโรคที่มีสาเหตุจากการขาดการออกกำลังกาย และสร้างนิสัยให้รักการออกกำลังกายได้ด้วย เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ล้วนเป็นสิ่งที่โรงเรียนต้องดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเด็กวัยนี้กำลังอยู่ในระยะของการพัฒนาทางด้านสติปัญญา ความรู้ความเข้าใจของเด็กนั้นเกือบสมบูรณ์ เด็กต้องมีความรู้เกี่ยวกับร่างกายของตนเอง รู้จักบทบาทของตนเอง และมีความเชื่อมั่นในการดูแลตนเองมากขึ้น ดังนั้นเด็กจึงควรได้รับการส่งเสริมในเรื่องของการดูแลตนเองด้านสุขอนามัย โดยที่ให้ทำกิจกรรมที่ไม่ยุ่งยากมากเกินไป ได้แก่ การทำความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าของตนเอง การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกาย เป็นต้น จากสภาพปัญหาข้างต้น เพื่อให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน 94คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตมีพัฒนาการที่สมวัย ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคม รวมไปถึงด้านสติปัญญา โดยการหันมาออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและยังได้รณรงค์ให้เด็กเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนด้วยตนเอง เนื่องจากระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนมีระยะทางไม่ไกลมากนักรวมถึงการรู้จักและการเลือกบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการครบ5หมู่ ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อีกทั้งยังมีกิจกรรมการเล่นและการเคลื่อนไหวต่างๆ ที่บูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของสมองดังนั้นโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเล่น “เฟิร์ม ฟิต”พิชิตโรค โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ โดยเข้ารับการอบรม เชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และโภชนาการ

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

60.00 90.00
2 เพิ่มการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน

ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน

60.00 90.00
3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

ร้อยละของเด็กมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

60.00 90.00
4 เพื่อให้เด็กมีความรู้และเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบ ๕ หมู่

ร้อยละของเด็กมีความรู้ความรู้และเลือกรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการครบ ๕ หมู่

60.00 90.00
5 เพื่อให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละของเด็กมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

60.00 90.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 94 94
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 79 79
วัยรุ่น (13-15 ปี) 15 15
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 40,000.00 0 0.00
3 มิ.ย. 62 ประชุมขั้นตอนการดำเนินงาน 0 650.00 -
1 ก.ค. 62 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5หมู่ 0 22,222.00 -
1 ก.ค. 62 - 20 มี.ค. 63 กิจกรรมบูรณาการการเล่นและการออกกำลังกายในชั้นเรียน 0 0.00 -
1 ก.ค. 62 - 20 มี.ค. 63 กิจกรรมรณรงค์ให้เด็กเดิน ไป-กลับจากบ้านมาโรงเรียน 0 0.00 -
2 ก.ค. 62 วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสุขภาพและการออกกำลังกาย การเล่นฮูลาฮุป 0 17,128.00 -
16 ส.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 0 0.00 -
16 ธ.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2 0 0.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 15:10 น.