PA Thailand (Physical Activity Thailand)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมา ร้องเล่นเต้นรำ
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้องค์กร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ต.01
วันที่อนุมัติ 2 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว จรินทร์ จันทร์เชย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0849202105,0849202105
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวลดาวัลย์ ศรีวิสัย
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ม.4 อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.083047252578,99.024182768319place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 32,000.00
2 1 พ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 6-12 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)

60.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 6-12 ปี )ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย
60.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

จากนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดี ภายใตัยุทธศาสตร์แห่งชาติ "รวมพลังสร้างสุขภาพเพื่อคนไทย เพื่อให้คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง" โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคมีส่วนร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ใช้พื้นที่เป็นพื้นฐาน บูรณาการทุกภาคส่วน สร้างกระบวนการเรียนรู้ และเน้นการมีส่วนร่วม สื่อสาธารณะ สร้างความสามัคคีและความแข็งแรงทางจิตใจ มีสำนึกสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายที่สำคัญของมิติทางกายคือให้ประชาชน อายุ 6 ปี ขึ้นไปเคลื่อนไหวออกแรงกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว การส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและกีฬา จะทำให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจสดชื่น ดังคำกล่าว ที่ว่าจิตใจที่งดงามย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง (Sound mind in soond boby) แสดงว่าร่างกายกับจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ร่างกายแข็งแรง จิตใจเบิกบานหรือในทางกลับกัน ถ้าจิตใจที่เข้มแข็ง จะเกิดพลังหรือกำลังใจทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น โรงเรียนบ้านแหลมยางนา เห็นความสำคัญของการส่งเสริมการออกกำลังกายดังกล่าว จึงได้ "จัดทำโครงการบ้านแหลมยางนา ชวนกันออกมาร้องเล่นเต้นรำ " ขึ้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่มุ่งเน้นให้มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข สภาพสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมยุคดิจิตตัล ประชาชนตั้งแต่เด็กๆจนถึงผู้สูงวัยเป็นสังคมก้มหน้าเล่นโทรศัพท์มือถือ เกมออนไลน์ นั่งติดอยู่กับที่เป็นเวลานานๆ จนไม่มีเวลาและไม่ค่อยสนในใจการออกกำลังกายเท่าที่ควร โรงเรียนบ้านแหลมยางนาจึงจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายซึ่งการออกกำลังกายเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจ การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง ผ่อนคลายอารมณ์ เสริมสร้างความสามัคคีและที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ด้วย

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1 เพื่อให้เด็กและวัยรุ่น( อายุ 6-12 ปี)มีความรู้และทักษะในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา

ร้อยละ 80 เด็กและวัยรุ่นในชุมชนมีความรู้และทักษะในการออกกำลังกาย

60.00 80.00
2 2.เพื่อเพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น ( อายุ 6-12 ปี) ในชุมชนที่ออกกำลังกาย

ร้อยละ 80 ของเด็กและวัยรุ่น ( อายุ 6-12 ปี) ในชุมชนที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

60.00 80.00
3 3.โรงเรียนบ้านแหลมยางนามีต้นแบบในการออกกำลังกาย

โรงเรียนมีกลุ่มนักเรียนต้นแบบออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1 กลุ่ม

60.00 80.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 60 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 360 40,495.00 6 40,555.00
1 มิ.ย. 62 - 16 ธ.ค. 62 การเคลื่อนไหวร่างกายเข้าจังหวะตามเสียงเพลง 60 7,440.00 7,440.00
1 มิ.ย. 62 - 16 ธ.ค. 62 วิ่งกระสอบ ฟุต ฟิต ฟอร์ ไฟ 60 4,800.00 4,800.00
1 มิ.ย. 62 - 16 ธ.ค. 62 กลองยาวพาเพลิน 60 9,600.00 9,660.00
1 มิ.ย. 62 - 16 ธ.ค. 62 วิ่งเปี้ยวมหาสนุก 60 7,855.00 7,855.00
3 มิ.ย. 62 ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่1 60 0.00 0.00
22 ส.ค. 62 ให้ความรู้หลักในการออกกำลังกาย 60 10,800.00 10,800.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 2 พ.ค. 2562 09:42 น.