PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม นวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนชัยภูมิ
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง 61-ตอน.02
รหัสโครงการ 61-ตอน.0
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชัยภูมิ
วันที่อนุมัติ 19 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กรกฎาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 35,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร จุลมาศ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอินทร์ตรอง นิตยโรจน์
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดชัยภูมิ
ละติจูด-ลองจิจูด 15.808213508052,102.018109
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 16 ส.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 16 ส.ค. 2562 16 ต.ค. 2562 0.00
2 28 ต.ค. 2562 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (35,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 มีการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่องน้อยอยู่
10.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ ได้ตระหนักถึงข้อเท็จจริงนี้จึงคิดรูปแบบการออกกำลังกายโดยใช้วัตกรรมตาราง 9 ช่องประยุกต์ เป็นการออกแบบท่าออกกำลังกายที่สร้างความสัมพันธ์ของประสาทและกล้ามเนื้อทั้งซีกซ้ายและขวาที่เท่ากันความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา ความทนทานของระบบไหลเวียนเลือดและหายใจ ใช้เพลงที่สนุกสนาน เพิ่มปฏิกิริยาการรับรู้และตอบสนองต่อการเคลื่อนที่ มีการใช้เสียงเพลงและบีสเพลงเป็นตัวกำหนดจังหวะของการเคลื่อนไหวและความหนักของงานใช้เวลาต่อเนื่องประมาณ 40 -60 นาที ช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานประมาณ 150 - 250 แคลอรี่ สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและโคเลสเตอรอลในกระแสเลือดจึงเหมาะสำหรับบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย ควรทำทุกวัน หรืออย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ เห็นความสำคัญ จึงจัดทำโครงการนวัตกรรมตาราง 9 ช่องส่งเสริมกิจกรรมทางกายสู่ชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้กิจกรรมทางกายเป็นกิจกรรมที่เสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยตาราง 9 ช่อง

จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมการออกกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง

50.00 250.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 340
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 100 50
วัยรุ่น (13-15 ปี) 100
เยาวชน (15-20 ปี) 150 150
วัยทำงาน 30 30
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 30 11
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง 30 -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
6 ก.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 1. การประชุมชี้แจงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินการ 2. การอบรมให้ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพ 3. การทดสอบสมรรถภาพ ทางกาย4. ครูและนักนักศึกษาร่วมกันออกแบบท่าออกกำลังกายด้วย ตาราง 9 ช่องกล่องประยุกต์ และไลค์ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 5. นำท่าออกกำลังก 35,000.00 0.00
5 ส.ค. 62 1. การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 40.00 3,000.00 3,000.00
21 - 22 ส.ค. 62 2. กิจกรรมอบรมให้ความรู้กลุ่มแกนนำ 50.00 16,700.00 16,700.00
26 ส.ค. 62 3. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 91.00 0.00 0.00
27 ส.ค. 62 - 3 ต.ค. 62 4. ฝึกทักษะผู้นำ และนำออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง กลุ่มแก่นนำ 91.00 2,800.00 2,800.00
6 พ.ย. 62 - 6 ธ.ค. 62 5. ขยายผลการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง สู่ 5 ชุมชน 250.00 12,500.00 12,500.00
14 ธ.ค. 62 6. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 91.00 0.00 0.00
16 ธ.ค. 62 7. สรุปส่งงวกที่ 2 91.00 0.00 0.00
รวม 704 70,000.00 8 35,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน วันที่ 5 สิงหาคม 2562   2. จัดโครงการอบรมแกนนำการออกกำลังกาย วันที่ 21-22 สิงหาคม 2562   3. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2562
      4. ฝึกทักษะแกนนำการออกกำลังกาย ในระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 3 ตุลาคม 2562   5. ขยายผลเครือค่าย สู่ 5 ชุมชนภายใน จ.ชัยภูมิ ในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - 6 ธันวาคม 2562   6. สรุปประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ในระหว่าง ธันวาคม 2562 – มกราคม 2563   7. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ธันวาคม 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. คณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน 2. แกนนำได้ความรู้ทักษะการเป็นผู้นำและจัดโปรแกรมการออกกำลังกายใส่นวัตกรรมตาราง 9 ช่อง 3. ได้ทราบผลสมรรถภาพทางกาย 4.แก่นนำได้ฝึกทักษะการนำการสอน ทำให้มีสมรรถภาพดีขึ้น 5. มีเครือข่ายการออกกำลังกาย 5 ชุมชน 6. ทราบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน 7. เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย เปรียบเทียบ ดีขึ้น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย kku_somporn2509 kku_somporn2509 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 11:09 น.