PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการละเล่นเด็กไทย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร (ขอนแก่น)
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตอน.1
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 16 พ.ค. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 พ.ค. 2562 - 30 กันยายน 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย บุญฤทธิ์ สินอยู่
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลโคกงาม อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ละติจูด-ลองจิจูด 16.561703668633,102.61137164118

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
65.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย
40.00
3 ร้อยละของนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมางกายนอกเวลาเรียน
50.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

65.00 80.00
2 เพิ่มการสัญจรของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)โดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ในชุมชนที่สัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยาน

70.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 128
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 128 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
17 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 ประชุม วางแผนคณะครู เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 8 กลุ่มสาระ คัดเลือกผู้รับผิดชอบ - -
8 - 12 ก.ค. 62 จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ - -
15 - 19 ก.ค. 62 ดำเนินการจัดพื้นที่ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรม - -
22 - 26 ก.ค. 62 การทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ - -
29 - 31 ก.ค. 62 ประชุมชี้แจงนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ - -
1 - 2 ส.ค. 62 การละเล่นของเด็กไทย "รีรีขาวสารและงูกินหาง" - -
5 - 9 ส.ค. 62 การละเล่นของเด็กไทย"มอญซ่อนผ้าและเดินกะลา - -
13 - 16 ส.ค. 62 การละเล่นของเด็กไทย"ม้าก้านกล้วยและชักเย่อ" - -
19 - 23 ส.ค. 62 การละเล่นของเด็กไทย"วิ่งขาโถกเถกและตีจับ" - -
26 - 30 ส.ค. 62 การละเล่นของเด็กไทย "เรือบกและวิ่งเปรี้ยว" - -
2 - 27 ก.ย. 62 สรุป ประเมินผล และรายงานผล - -
รวม 0 - 0 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย kku_สุภาวินี kku_สุภาวินี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 11:12 น.