PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดกิจกรรม Active Play ในโรงเรียนประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง 011
รหัสโครงการ 011
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ มข.
วันที่อนุมัติ 1 มีนาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562
งบประมาณ 88,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อินทร์ตรอง นิตยโรจน์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ละติจูด-ลองจิจูด 16.451059810951,102.81854762932
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มี.ค. 2562 31 ก.ค. 2562 1 มี.ค. 2562 31 ก.ค. 2562 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (20,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (88,500.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
60.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย
60.00
3 ครูมีความเข้าใจ PA
30.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันเด็กไทยจะมีพฤติกรรมเสี่ยงและเนือยนิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการพัฒนาสุขภาพทุก ๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายจิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญานับเป็นความสำคัญในการที่ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องเอาใจใส่ต่อเด็กเพื่อการพัฒนาคุณภาพของเด็กไทยในอนาคตและอีกประการหนึ่งยังมีผู้ปกครองจำนวนไม่น้อยที่ส่งเสริมลูกในทางที่ผิดอาทิ การห้ามลูกเล่นกีฬาเพราะจะทำให้การเรียนเสียซึ่งสิ่งนี้จะเป็นการขัดขวางพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กที่ควรจะพัฒนาตามทฤษฎีการเรียนรู้ของBloom 3 ด้านคือด้านพฤตินัย (Cognitive Domain)ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain)และด้านจิตพิสัย (AffectiveDomain)ซึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้นี้จะพัฒนาได้ดีต้องได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาในโรงเรียนดังนั้นจึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่ทางโรงเรียนและผู้ปกครองจะต้องทำความเข้าใจในการช่วยกันพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพต่อไป
เหตุใดจึงคิดทำโครงการนี้
การเรียนการสอนในโรงเรียนประกอบด้วย 8 กลุ่มสาระซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวเด็กได้มีพฤติกรรมไม่เนือยนิ่งจะอยู่ในสาระสุขศึกษาและพลศึกษานอกนั้นจะเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในชั้นเรียนและเด็กนักเรียนจะมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นส่วนใหญ่ในสาระ 7 กลุ่มสาระเนื่องจากกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนั่งอยู่ในชั้นเรียนดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นจึงมีความจำเป็นในการส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระให้มีการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนให้นักเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นและควรจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกชั้นเรียนและควรจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนทั้ง 3 ด้านของ Bloom sTaxonomy of Learning จึงเป็นเหตุผลที่ควรจัดทำโครงการนี้ขึ้นในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่ออกกำลังกาย

60.00 80.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

60.00 80.00
3 .เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้

จำนวนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนละ 1พื้นที่จำนวน 8 พื้นที่

60.00 80.00
4 การสร้างจิตอาสาให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักเรียน เช่นการดูแลความสะอาดของโรงเรียน ห้องเรียน

จำนวนนักเรีนที่มีจิตอาสา

60.00 80.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 2000
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 1,000 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 1,000 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พ.ค. 62 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจแผนการสอน 9,500.00 1,500.00
1 มิ.ย. 62 ประชุมจัดทำแผนการเรียนรู้ 5,000.00 5,000.00
1 ก.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 ทดลองใช้แผนการจัดการเรียนรู้ 10,000.00 5,000.00
1 - 30 ก.ย. 62 สรุปแผนการจัดการเรียนรู้ที่ดำเนินการสอนได้ 4,000.00 2,000.00
1 - 30 ก.ย. 62 การดำเนินการจัดทำพื้นที่เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 60,000.00 5,000.00
รวม 0 88,500.00 5 18,500.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย introng introng เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 16:16 น.