PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ขยับกาย สไตล์ น.บ.
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ต.08
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เวชยันต์ สรรพเศียร
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวลดาวัลย์ ศรีวิสัย
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 31 ต.ค. 2562 32,000.00
2 1 พ.ย. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาทเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่ในตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง มีนักเรียน จำนวน 113 คน และบุคลากร จำนวน 14 คน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ห่างไกลจากเขตเมือง ทำให้นักเรียนไม่สามารถเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายได้ อาหารที่รับประทานส่วนใหญ่จะเป็นพวกแป้ง และน้ำตาลสูง เป็นผลให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการเกิน หรือเรียกอีกอย่างว่าเด็กมีน้ำหนักเกินในอัตราที่สูง อาจก่อให้เกิดภาวะของโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคอ้วน โรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวาน ฯลฯเด็กจะเหนื่อยง่าย ขาดความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม และความสนใจด้านการเรียนลดลงบริเวณหน้าโรงเรียนและในชุมชนมีการขายอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ขายน้ำอัดลม และขนมกรุบกรอบ ทำให้นักเรียนเกิดปัญหาสุขภาพอันเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมขาดความรู้ในเรื่องการบริโภครวมทั้งเกิดจากการขาดการออกกำลังกายอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับวัย

ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนบ้านหนองเจ็ดบาท จึงได้ตระหนักถึงภาวะสุขภาพของนักเรียน ในกลุ่มดังกล่าว จึงมีแนวคิดในการจัดทำโครงการ“ขยับกายสไตล์ น.บ.”เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านการบริโภค การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างสมดุลของร่างกายได้อย่างเหมาะสม โดยประยุกต์การออกกำลังกาย กับการละเล่น ด้วยการกระโดดยางวงประกอบจังหวะตื่นเต้นเร้าใจ ในรูปแบบการละเล่นยางวงที่หลากหลายวิธี ชักชวนเพิ่มความสนใจที่จะมาร่วมในการออกกำลังกายเพิ่มขึ้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย)

จำนวนนักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพและทักษะในเรื่องพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ ได้และสามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของตนเองได้ถูกต้อง

85.00
2 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 มีการออกกำลังกาย

ค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ

85.00
3 โรงเรียนสร้างกลุ่มต้นแบบในการขับเคลื่อนชุมชนด้านการบริโภคและการออกกำลังกายอย่างน้อย 1กลุ่ม

มีกลุ่มหรือชมรมการออกกำลังกายภายในโรงเรียนที่ดำเนินการต่อเนื่อง

80.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 212
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 20 -
วัยเรียน (6-12 ปี) 88 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน 47 -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง 57 -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
3 - 28 มิ.ย. 62 ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตามหลัก 3 อ (อาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย) 15,700.00 15,700.00
3 มิ.ย. 62 - 30 ส.ค. 62 นักเรียนเข้าร่วมโครงการ ขยับกาย สไตล์ น.บ. 13,800.00 13,800.00
2 - 30 ส.ค. 62 โรงเรียนสร้างกลุ่มต้นแบบในการขับเคลื่อนชุมชนด้านการบริโภคและการออกกำลังกายอย่างน้อย 1 กลุ่ม 10,500.00 -
7 ส.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อนทำกิจกรรม 2,000.00 1,000.00
23 พ.ย. 62 วิทยากรสอนด้วยวิธีต่างๆด้วยยางเส้นและยางวง 0.00 4,800.00
23 พ.ย. 62 จัดทำเพลงออกกำลังกายสไตล์ น.บ. 0.00 4,000.00
29 พ.ย. 62 ทดสอ่บสมรรถภาพทางกายหลังทำกิจกรรม 1,000.00 2,000.00
รวม 0 43,000.00 6 41,300.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ธิดารัตน์ ธิดารัตน์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 12:56 น.