PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง 61-น.06
รหัสโครงการ 61-น.06
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
วันที่อนุมัติ 19 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธรรมเนียม เพ็ชรพงษ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ละติจูด-ลองจิจูด 16.377180969174,100.02408359077
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 2 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 32,000.00
2 1 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กนักเรียน(อายุ 7-15 ปี) มีรูปร่าง สัดส่วนเหมาะสมตามวัย
60.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 7-15 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
60.00
3 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 7-15 ปี) ที่มีการออกกำลังกาย
60.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ที่มีความทันสมัยสะดวกสบายมากขึ้นทำให้วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันเปลี่ยนไปมีการออกกำลังกายน้อยลงทำให้ร่างกายอ่อนแอและมีรูปร่าง สัดส่วนเกิน ไม่เหมาะสมตามวัย อาจเกิดโรคต่าง ๆ ตามมา โรงเรียนบ้านสุขสำราญจึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ขึ้นมาโดยเห็นว่าการเต้นเป็นวิธีการออกกำลังกายวิธีหนึ่ง เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น เพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียน (อายุ 7-15 ปี) มีรูปร่าง สัดส่วน เหมาะสมตามวัย และเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียน (อายุ 7-15 ปี) ที่ออกกำลังกายในชุมชนให้เพิ่มมากขึ้น

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

จากการศึกษาการออกกำลังกายของเด็กไทย มีพฤติกรรมการออกกำลังกายน้อย และไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ขาดการสนับสนุนจากครัวเรือนและสังคม ทางโรงเรียนต้องหางบประมาณและแนวทางการจัดกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย มาสนับสนุนเด็กให้ได้รับการออกกำลังกายได้เต็มที่ พร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 7-15 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

60.00 80.00
2 เพิ่มจำนวนเด็กนักเรียน(อายุ 7-15 ปี) มีรูปร่าง สัดส่วนเหมาะสมตามวัย

ร้อยละของเด็กนักเรียน(อายุ 7-15 ปี) มีรูปร่าง สัดส่วนเหมาะสมตามวัย

60.00 70.00
3 เพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น (อายุ 7-15 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน

ร้อยละเด็กและวัยรุ่น (อายุ 7-15 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน

60.00 80.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 111
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 79 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 32 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
20 พ.ค. 62 - 20 ก.ย. 62 เคลื่อนไหวยามเช้า-เย็น 11,020.00 6,420.00
1 - 30 มิ.ย. 62 ลีลาลีลาส 8,660.00 8,660.00
1 - 31 ก.ค. 62 ลีลาบาสโลบ 8,660.00 8,660.00
1 - 31 ส.ค. 62 แอโรบิกแดนซ์ 8,660.00 8,660.00
16 ส.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 800.00 800.00
16 - 20 ก.ย. 62 ท่าสวย สุขภาพดี มีรางวัล 3,000.00 6,000.00
6 ธ.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 2 800.00 800.00
รวม 0 41,600.00 7 40,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชุมคณะกรรมการวางแผนการจัดกิจกรรม
  2. ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่ว่างไว้
  3. สรุปรายงานโครงการ และข้อเสนอแนะ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น
  2. เพิ่มจำนวนเด็กนักเรียน(อายุ 7-15 ปี) มีรูปร่าง สัดส่วนเหมาะสมตามวัย
  3. เพิ่มจำนวนเด็กและวัยรุ่น (อายุ 7-15 ปี)ที่ออกกำลังกายในชุมชน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย suksamran suksamran เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 15:10 น.