PA Thailand (Physical Activity Thailand)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
ภายใต้องค์กร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ก.06
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กรกฎาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดโสภา
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง รำเพย เตียศรีพัฒนสุข
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 089-0888569
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสิงห์บุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 14.880333501616,100.3887878143place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 19 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 32,000.00
2 1 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพืชผักผลไม้ที่ประชาชนบริโภค มีสารพิษปนเปื้อนเกือบทุกชนิด ซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพ ครูจึงได้คิดและร่วมปรึกษาหารือกับนักเรียน ผู้ปกครอง ถึงพิษภัยปนเปื้อนของอาหาร ได้ข้อสรุปว่า ต่อไปเราจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จึงร่วมกันจัดโครงการปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ โดยมีกิจกรรมสร้างความตระหนักร่วมกันถึงพิษภัยของสารพิษ ที่ปนเปื้อนมากับผัก ผลไม้ ให้ความรู้และร่วมกันปลูกผักแปลงสาธิตที่โรงเรียน และขยายผลไปสู้บ้านและชุมชน

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีพืชผักปลอดสารพิษรับประทาน

นักเรียนมีพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน

20.00 80.00
2 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน

โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี

20.00 80.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 80
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 10 -
วัยเรียน (6-12 ปี) 40 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 20 -
เยาวชน (15-20 ปี) 10 -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 40,000.00 0 0.00
1 พ.ค. 62 - 7 เม.ย. 62 สร้างความเข้าใจ 0 3,000.00 -
7 - 10 พ.ค. 62 ให้ความรู้การปลูกผัก ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 1 0 5,000.00 -
10 พ.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 ลงมือปลูกผัก 0 20,000.00 -
31 พ.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 0 8,000.00 -
4 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62 ติดตามผล 0 4,000.00 -

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2562 13:29 น.