PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ก.06
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนวัดโสภา
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กรกฎาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง รำเพย เตียศรีพัฒนสุข
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสิงห์บุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 14.880333501616,100.3887878143
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 19 ก.ค. 2562 2 ส.ค. 2562 32,000.00
2 1 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพืชผักผลไม้ที่ประชาชนบริโภค มีสารพิษปนเปื้อนเกือบทุกชนิด ซึ่งเป็นภัยต่อสุขภาพ ครูจึงได้คิดและร่วมปรึกษาหารือกับนักเรียน ผู้ปกครอง ถึงพิษภัยปนเปื้อนของอาหาร ได้ข้อสรุปว่า ต่อไปเราจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง จึงร่วมกันจัดโครงการปลูกพืชผักสวนครัวไม่ต้องกลัวสารพิษ โดยมีกิจกรรมสร้างความตระหนักร่วมกันถึงพิษภัยของสารพิษ ที่ปนเปื้อนมากับผัก ผลไม้ ให้ความรู้และร่วมกันปลูกผักแปลงสาธิตที่โรงเรียน และขยายผลไปสู้บ้านและชุมชน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีพืชผักปลอดสารพิษรับประทาน

นักเรียนมีพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน

20.00 80.00
2 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน และชุมชน

โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี

20.00 80.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 80
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 10 -
วัยเรียน (6-12 ปี) 40 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 20 -
เยาวชน (15-20 ปี) 10 -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 พ.ค. 62 - 7 เม.ย. 62 สร้างความเข้าใจ 3,000.00 -
7 - 10 พ.ค. 62 ให้ความรู้การปลูกผัก ทดสอบสมรรถภาพ ครั้งที่ 1 5,000.00 -
10 พ.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 ลงมือปลูกผัก 20,000.00 -
31 พ.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8,000.00 -
4 มิ.ย. 62 - 31 ส.ค. 62 ติดตามผล 4,000.00 -
รวม 0 40,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.pdf) Tiasung

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Tiasung Tiasung เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 13:29 น.