PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกาย (สาธิตอนุบาล)
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตอน.1
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กรกฎาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ประภาพร จันทะบุรม
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ละติจูด-ลองจิจูด 16.451364996271,102.81857014552

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
40.00
2 ร้อยละของนักเรียนอายุ 4-6 ขวบ ได้มีกิจกรรมทางกายทั้งในช้ันเรียนและนอกเวลาเรียน
40.00
3 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่สัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยาน
40.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารได้เจริญก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด ซึ่งจะมีผลต่อการปรับตัวของมนุษย์ การพัฒนาด้านการศึกษาต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเด็กอายุ 5-7 ปี ปัจจุบันต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเช่นกัน ซึ่งกิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นให้นักเรียนมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชั้นเรียนลดพฤติกรรมเนือนิ่งลงและเพิ่มกิจกรรมการเคื่อนไวให้มากขึ้น ด้วยเหตุผลข้างต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายอนุบาลศึกษาจึงจัดโครงการขยับจิตพิชิตกายแข็งแรง ด้วยกิจกรรมทางกายขึ้นมาเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้ก้าวทันต่อการพัฒนาด้านเทคโยโลยีเพื่อให้นักเรียนได้มีร่างกายที่แข็งแรง สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

กิจกรรมนอกชั้นเรียน กิจกรรมนชั้นเรียน นักเรียนมีสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนากลไกการเคลื่อนไหวระบบประสาท และด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

40.00 85.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี

ร้อยละของเด็กปฐมวัย อายุก่อน 5 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (วันละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทุกวันใน 1 สัปดาห์)

80.00
3 เพื่อพัฒนาส่งเสริมนักเรียนให้ได้มีกิจกรรมทางกายมากขึ้น

ส่งเสริมให้ครูได้จัดกิจกรรมทางกายบูรณาการกับหน่วยการเรียนรู้ในชั้นเรียน

40.00 70.00
4 เพื่อปรับปรุงสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมทางกาย

จำนวนของสถานที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายมีมากขึ้นและเหมาะสมมากขึ้น

50.00 80.00
5 เพิ่มการสัญจรของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)โดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี)ในชุมชนที่สัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยาน

40.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 250
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 0
วัยเรียน (6-12 ปี) 250 250
วัยรุ่น (13-15 ปี) 0
เยาวชน (15-20 ปี) 0
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ 0
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย introng introng เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 09:24 น.