PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต โรงเรียนชัยเกษมวิทยา อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 002
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
วันที่อนุมัติ 19 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว วิมล รอดสุกา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 32,000.00
2 1 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
60.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่มีการออกกำลังกาย
60.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

สถานการณ์กิจกรรมทางกายของนักเรียนโรงเรียนชัยเกษมวิทยา พบว่านักเรียนบางส่วนเริ่มมีน้ำหนักไม่เป็นไปตามเกณฑ์น้ำหนัก-ส่วนสูงมีภาวะอ้วน มีกิจกรรมทางกายน้อย เมื่อพิจารณาทุนของโรงเรียน พบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสุนทรีย์ ชอบแสดงออก ชอบร้องเพลง ฟังเพลง การเสนอโครงการเพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในกลุ่มนักเรียน แนวทางที่สำคัญที่ควรจะทำ ประกอบด้วย 1. พัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง กิจกรรมทางกาย และสามารถออกเป็นหลักสูตรกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียนได้ 2. พัฒนาศักยภาพแกนนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกาย 3. ส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงและลดภาวะนำ้หนักเกินเกณฑ์ 4. สามารถมีกิจกรรมทางกายและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 5. สร้างโรงเรียนต้นแบบการเพิ่มกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

60.00 80.00
2 เพิ่มเวลาการทำกิจกรรมทางกายในโรงเรียน

ร้อยละของเวลาการทำกิจกรรมทางกายภายในโรงเรียน

60.00 80.00
3 เพื่อลดจำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักเกิน มีภาวะอ้วนลงพุง

ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนักเกิน มีภาวะอ้วนลงพุง

80.00 70.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 418
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 252 -
เยาวชน (15-20 ปี) 140 -
วัยทำงาน 26 -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
30 พ.ย. 62 - 2 ธ.ค. 62 ประชุมชี้แจง วางแผนการดำเนินกิจกรรม 26.00 3,460.00 3,460.00
3 - 4 ธ.ค. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 404.00 0.00 0.00
6 - 23 ธ.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการเต้นเปลี่ยนชีวิต (Dancercise for all) ให้ครูและนักเรียนแกนนำ 109.00 31,540.00 31,740.00
13 - 17 ม.ค. 63 ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 2 404.00 5,000.00 5,000.00
รวม 943 40,000.00 4 40,200.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย วิมล รอดสุกา วิมล รอดสุกา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 14:58 น.