PA Thailand (Physical Activity Thailand)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สุขภาพดี ชีวิสดใส ร.ร.หนองตูมหนองงูเหลือม
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตอน.0
วันที่อนุมัติ 16 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 พฤษภาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
งบประมาณ 32,300.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สาคร อุ่นผาง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองตูม อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ละติจูด-ลองจิจูด 16.52226136542,102.92901794844
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 19 ส.ค. 2562 30 ก.ย. 2562 32,300.00
รวมงบประมาณ 32,300.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
0.00

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

โครงการสุขภาพดี ชีวีสดใส เป็นกิจพัฒนาด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างร่างกายนักเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงเข้าใจกฏกติกาและการเล่นกีฬาประเภท ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล บาสเกตบอล และ ตะกร้อที่ถูกต้อง สร้างเสริมความสามัคคีและความสนุกสนานในการเล่น เป็นการให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการเล่นสู่การเเข่งขันซึ่งผู้เรียนต้องฝึกเทคนิคการเล่นรายบุคคลและแยกฝึกตามความถนัด ซึ่งต้องใช้เทคนิคสอดแทรกทุกทักษะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการเล่น และการวางตำแหน่งการเล่นของกีฬาแต่ละประเภท

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างใหเกิดประโยชน์ 2.นักเรียนสามารถเล่นกีฬาพื้นฐานได้ 3.นักเรียนเข้าใจพื้นฐานและวิธีเล่นกีฬาฟตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอลและตะกร้อที่ถูกต้อง4.นักเรียนเกิดความสนุกสนานและสามัคคี5.นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

1.นักเรียนร้อยละร้อยใช้เวลาว่างใหเกิดประโยชน์
2.นักเรียนร้อยละร้อยนักเรียนสามารถเล่นกีฬาพื้นฐานได้ 3.นักเรียนร้อยละร้อยเข้าใจพื้นฐานและวิธีเล่นกีฬาฟตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอลและตะกร้อที่ถูกต้อง 4.นักเรียนร้อยละร้อยเกิดความสนุกสนานและสามัคคี 5.ร้อยละ 80 ของนักเรียนนักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

0.00 0.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

0.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 203
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 35 -
วัยเรียน (6-12 ปี) 115 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 53 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 0 50,000.00 1 32,300.00
16 พ.ค. 62 - 31 มี.ค. 63 สนุกกับนานากีฬา 0 0.00 -
20 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 0 0.00 -
20 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 กิจกรรมเคลื่อนไหวทางกายก่อนดำเนินกิจกรรม 0 50,000.00 32,300.00

 

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-นักเรียนมีศักยภาพในการทำกิจกรรมต่างๆ
-นักเรียนเข้าใจพื้นฐานและวิธีเล่นกีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล
-นักเรียนเกิดความสนุกสนานและสามัคคี - นักเรียนมีศักยภาพในการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 15:40 น.