PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมทางกายActive Learning
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ 61-ตอน.1
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง สพป.มุกดาหาร
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 กันยายน 2562 - 19 ตุลาคม 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสำพันธ์ แก้วโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ละติจูด-ลองจิจูด 16.715044285656,104.73427768184

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันเด็กไทยจะมีพฤติกรรมเสี่ยงและเนืองนิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อการพัฒนาสุขภาพทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการกิจกรรมทางกายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนที่ในการเรียนเพิ่มขึ้น และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกชั้นเรียน และควรมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อสร้างแผนการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาทั้ง 8 กลุ่มสาระ 2. เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้
  1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 6 ระดับในโรงเรียนจำนวน 48 แผน2. จำนวนสิ่งแวดล้อมโรงเรียนละ1พื้นที่ จำนวน 6 พื้นที่
0.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 100
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 100 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย kku_sampun kku_sampun เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 11:08 น.