PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง ุ61-น.02
รหัสโครงการ 61-น.02
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนบ้านสันติธรรม
วันที่อนุมัติ 22 กรกฎาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 สิงหาคม 2562 - 16 ธันวาคม 2562
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว ธนวรรณ จิรวัฒน์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนบ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
ละติจูด-ลองจิจูด 15.421998247129,100.8709760265
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 1 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 32,000.00
2 1 ธ.ค. 2562 16 ธ.ค. 2562 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
60.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสภาพปัจจุบัน นักเรียนโรงเรียนบ้านสันติธรรม ไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเท่าที่ควร ขาดการเอาใจใส่ดูแล ร่างกาย ตลอดจนปัญหาเรื่องของปัญหาพฤติกรรมการกิน และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอันนำมาสู่โรคอ้วนและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆจึงทำให้ร่างกายไม่แข็งแรง และมีน้ำหนักตัวมากเกินไป ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ตลอดเวลา มีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วน ตลอดจนโรคไข้หวัดเรื้อรังซึ่งมีผลต่อสุขภาพร่างกาย โรงเรียนบ้านสันติธรรม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นของการส่งเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนในทุกๆ วัย จึงได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AndHealthyเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวโภชนาการ ซึ่งจะพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับวัยเพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรงและลดภาวะน้ำหนักเกินเกณฑ์ ตลอดจนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียน

60.00 80.00
2 ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายให้กับนักเรียน

ร้อยละของนักเรียนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

60.00 80.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 63 63
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 19 19
วัยเรียน (6-12 ปี) 44 44
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ส.ค. 62 ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน 20.00 800.00 800.00
3 - 4 ส.ค. 62 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการวัยใส Happy and healthy ให้ครูและนักเรียนแกนนำ 63.00 17,450.00 17,450.00
5 ส.ค. 62 - 30 ก.ย. 62 กิจกรรมทางกายตามโครงการวัยใส Happy and healthy 63.00 19,540.00 21,020.00
16 ธ.ค. 62 สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 63.00 2,210.00 730.00
รวม 209 40,000.00 4 40,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เรียนโรงเรียนบ้านสันติธรรม มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ความรู้ ความเข้าใจภาวโภชนาการและการบริโภคอาหาร 5 หมู่ อย่างถูกวิธีมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตาม มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม และให้เกียรติผู้อื่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครู และผู้อื่น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย thanawan1234 thanawan1234 เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2562 15:09 น.