PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

8 ตุลาคม 2562
thanawan1234thanawan1234
รายงานจากพื้นที่
Project owner

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

รายงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปโครงการ

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 730.00 0.00 0.00 730.00

กิจกรรมทางกายตามโครงการวัยใส Happy and healthy

5 สิงหาคม 2562
thanawan1234thanawan1234
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ครูและนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมทางกายตามโครงการ(หน้าเสาธงทุกเช้าและช่วงกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตลอดปีการศึกษา) 1.1 กิจกรรม จิงโจ้ยืดตัว 1.2 กิจกรรม จิงโจ้ Fun For Fit 1.3 กิจกรรมเก้าอี้ขยี้พุง 1.4 กิจกรรมแอโรบิคกับตาราง9ช่อง 1.5 กิจกรรมฮูล่สฮุป 1.6กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ 2. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6 หลังโครงการ เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกาย

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ได้ผลสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหลังได้รับการพัฒนาตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
 2. นักเรียนมีสมาธิในและมีความพร้อมที่จะเรียนมากขั้น
 3. นักเรียนมีนิสัยรักการออกกำลังกาย
 4. นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมรรถภาพทางกายสมบูรณ์ สมส่วน 5.มีข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนทุกคน
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 8,920.00 0.00 0.00 0.00 12,100.00 21,020.00

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการวัยใส Happy and healthy ให้ครูและนักเรียนแกนนำ

3 สิงหาคม 2562
thanawan1234thanawan1234
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

อบรมระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม2562 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ภาคเช้า: จัดการอบรมเรียนรู้ในเรื่องโรคอ้วน การดูแลตนเองเกี่ยวกับ โภชนาการ -การบรรยาย เรื่องโรคอ้วน การดูแลตนเองเกี่ยวกับ โภชนาการ - การสาธิตการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภาคบ่าย : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย - การฝึกปฏิบัติการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ,การนั่งงอตัว, การดันพื้น ,การลุกนั่ง ,การวิ่ง - ทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6 ก่อนเริ่มโครงการ เพื่อประเมินผลสมรรถภาพทางกาย วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ภาคเช้า : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการวัยใส Happy and healthy ในหัวข้อต่อไปนี้ 1.1 หลักการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี 1.2 กิจกรรม จิงโจ้ยืดตัว 1.3 กิจกรรม จิงโจ้ Fun For Fit ภาคบ่าย : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางกาย ตามโครงการวัยใส Happy and healthy ในหัวข้อต่อไปนี้ (ต่อ) 1.4 กิจกรรมเก้าอี้ขยี้พุง 1.5 กิจกรรมแอโรบิคกับตาราง9ช่อง 1.7 กิจกรรมออกกำลังกายฮูล่าฮูป 1.6 กิจกรรมวัยใสใส่ใจสุขภาพ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ครูและนักเรียนแกนนำมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการออกำลังกายและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ
 2. ได้ผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-ประถมศึกษาปีที่6
รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
1,000.00 700.00 14,490.00 1,260.00 0.00 0.00 17,450.00

ประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงาน

1 สิงหาคม 2562
thanawan1234thanawan1234
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะครูตัวแทนนักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกิจกรรมทางกาย

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 0.00 800.00