PA Thailand (Physical Activity Thailand)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เหยียบบำบัดกายา ด้วยการเหยียบกะลา และหินมน
ภายใต้องค์กร สำนักงานแผนงานส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ข้อตกลง 61-00-1844
รหัสโครงการ 61-น.14
วันที่อนุมัติ 19 สิงหาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 19 สิงหาคม 2562 - 31 มกราคม 2563
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วิรัตน์ เพ็งสอน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0932812323
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ละติจูด-ลองจิจูด 16.918511,99.088327place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 29 ส.ค. 2562 13 ก.ย. 2562 1 ส.ค. 2562 30 พ.ย. 2562 32,000.00
2 1 ธ.ค. 2562 31 ม.ค. 2563 8,000.00
รวมงบประมาณ 40,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมสังคม และวัฒนธรรมทำให้พฤติกรรมและแบบแผนการดำเนินชีวิตของคนเราเปลี่ยนแปลงไปส่งผลให้ประชากรเกิดการเจ็บป่วยเรื้อรังเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และพัฒนาการของบุคลากร นร.และผู้ปกครอง ได้บำบัดโดยใช้วัสดุท้องถิ่น จากข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในเขตพื้นที่ มีผู้ป่วยเบาหวาน จากการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าบางคนมีอาการแทรกซ้อนที่สำคัญคือ อาการชา ที่บริเวณปลายมือปลายเท้า จากข้อมูลเชิงประจักษ์เบื้องต้นดังกล่าว โรงเรียนชุมชนบ้านไม้งาม ได้เล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้จัดทำโครงการเหยียบบำบัดกายา ด้วยการเหยียบกะลาและหินมน ที่นวดฝ่านวดเท้าด้วยกะลา หินมน ก้นขวดน้ำอัดลม และการยืนบนไม้เอียงขึ้น เพื่อให้บุคลากร นร.ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่บริการของโรงเรียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างการปฏิบัติศาสนกิจในแต่ละวันที่สำคัญการนวดเท้าเป็นการช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตของผู้ป่วยและยังเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งด้วย

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อประยุกต์วัสดุที่มีในท้องถิ่น (กะลา,หินมน,ก้นขวดพลาสติก,ไม้เอียง) และราวไม้คู่มาใช้ในการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพ
  • มีวัสดุบำบัดจากวัสดุท้องถิ่น คือ กะลา หินมน ก้นขวดพลาสติก และไม้เอียง
    • ราวไม้คู่
0.00 50.00
2 2.เพื่อช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิต ลดอาการชาที่เท้า 3
  • สุขภาพดีขึ้น วัดจากความพึงพอใจ
  • ชอบในกิจกรรมโครงการ วัดจากการเข้าใช้
50.00
3 3. เพื่อใช้บำบัดฟื้นฟูสุขภาพ ระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวัน
  • ความพึงพอใจ ( สอบถาม)
50.00
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) 8 -
วัยเรียน (6-12 ปี) 19 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) 13 -
วัยทำงาน 10 -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
1 ประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 100 15,000.00 2 33,978.00
4 พ.ย. 62 - 10 ธ.ค. 62 การเข้าฐานในการบำบัดจุดโดยการเหยียบวัสดุตามจุดที่ฐานต่างๆ 50 10,000.00 33,978.00
16 - 20 ธ.ค. 62 สรุปผลการดำเนินการโครงการ 50 5,000.00 0.00
2 อบรมให้ความรู้ ปรับพฤติกรรมบุคลิกและการกายภาพบำบัดโดยใช้กดจุดฝ่าเท้าโดยการเดินกดจุดจากวัสดุ กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรมย่อย 50 3,502.00 1 3,502.00
10 ก.ย. 62 สร้างความเข้าใจให้กับทีม 50 3,502.00 3,502.00
hourglass_emptyไม่มีกลุ่มกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
วันที่ กิจกรรม 50 0.00 1 1,260.00
23 - 25 ก.ย. 62 ทดสอบสมรรถภาพทางกายครั้งที่ 1 50 0.00 1,260.00

อบรมให้ความรู้ ปรับพฤติกรรมบุคลิกและการกายภาพบำบัดโดยใช้กดจุดฝ่าเท้าโดยการเดินกดจุดจากวัสดุ

stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรม

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2562 21:14 น.