PA Thailand (Physical Activity Thailand)

การประเมินคุณค่า (แผนที่)

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 333/62 123/12 2561 กระบี่ test กำลังดำเนินโครงการ
2 2561 นครนายก บ้านนาสูงวัย กายใจแกร่ง กำลังดำเนินโครงการ
3 2561 สงขลา เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PA กำลังดำเนินโครงการ