PA Thailand (Physical Activity Thailand)

การประเมินคุณค่า (แผนที่)

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 2562 ชลบุรี โครงการ TAKE 10 ในวิชาคณิตศาสตร์ กำลังดำเนินโครงการ
2 61-ต.03 2562 ชุมพร Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา กำลังดำเนินโครงการ
3 61-ตต.10 2562 เพชรบุรี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) กำลังดำเนินโครงการ
4 61-น.02 2562 เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำลังดำเนินโครงการ
5 61-001 2562 สมุทรสงคราม test ติดตามโครงการPA กำลังดำเนินโครงการ
6 61-น.05 2562 สุโขทัย กิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา กำลังดำเนินโครงการ
7 61-น.04 2562 อุตรดิตถ์ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 กำลังดำเนินโครงการ
8 2561 กรุงเทพมหานคร เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PA กำลังดำเนินโครงการ
9 2561 นครนายก บ้านนาสูงวัย กายใจแกร่ง กำลังดำเนินโครงการ