PA Thailand (Physical Activity Thailand)

การประเมินคุณค่า (แผนที่)

กำลังโหลดแผนที่!!!!

ข้อตกลงเลขที่รหัสโครงการปีจังหวัดชื่อโครงการสถานะโครงการ
1 61-ตอน.1 2562 ขอนแก่น กายพร้อม ใจพร้อมสาธิตประถม (ศึกษาศาสตร์) กำลังดำเนินโครงการ
2 2562 ชลบุรี โครงการ TAKE 10 ในวิชาคณิตศาสตร์ กำลังดำเนินโครงการ
3 61-ต.03 61-ต.03 2562 ชุมพร Zumbaประยุกต์ ส่งเสริมความสุข โรงเรียนบ้านหนองปลา กำลังดำเนินโครงการ
4 61-น.06 61-น.06 2562 พิจิตร ส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรคภัยด้วยลีลาบาสโลบิก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กำลังดำเนินโครงการ
5 61-น.10 61-น.10 2562 พิษณุโลก โครงการกายใจ สดใส แข็งแรง โรงเรียนบ้านหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก กำลังดำเนินโครงการ
6 61-ตต.10 2562 เพชรบุรี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกิจกรรมทางกาย โรงเรียนอ.ฮ.ลิงค์(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) กำลังดำเนินโครงการ
7 ุ61-น.02 61-น.02 2562 เพชรบูรณ์ โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย วัยใส Happy AND Healthy โรงเรียนบ้านสันติธรรม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ กำลังดำเนินโครงการ
8 61-ตอน.0 2562 มุกดาหาร การออกกำลังกายประกอบดนตรี ชีวีเป็นสุข โรงเรียนบ้านหนองกะปาด กำลังดำเนินโครงการ
9 61-กทม.0 61-กทม.0 2562 สมุทรปราการ โครงการ Active play Active learning thinking for health of klongpraratpreang school. กำลังดำเนินโครงการ
10 ุ61-ตอ.01 61-ตอ.01 2562 สระแก้ว โครงการต่อยอดสุขภาพนิสิตและอาจารย์ในชุมชนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย (ครั้งที่ 2) กำลังดำเนินโครงการ
11 61-น.05 2562 สุโขทัย กิจกรรมทางกาย แข็งแรง สุขภาพดี โรงเรียนไชยะวิทยา กำลังดำเนินโครงการ
12 61-น.04 2562 อุตรดิตถ์ ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย "วัยเรียน วัยใส ไร้พุง" โรงเรียนบ้านปางวุ้น สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 กำลังดำเนินโครงการ
13 2561 กรุงเทพมหานคร เพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เสริมกิจกรรมทางใจในสังคม สู่สุขภาวะชุมชน PA กำลังดำเนินโครงการ
14 2561 นครนายก บ้านนาสูงวัย กายใจแกร่ง กำลังดำเนินโครงการ