PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

@March,01 2019 13.38
ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ โ ๑๖.๐๐ น.ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรีวัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาความร่ว

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ

@March,01 2019 13.17

ประชุมกิจกรรมทางกาย (PA) ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ  วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413

ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ

@March,01 2019 12.28
ประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพพื้นที่ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซสกาประชุมเป้ฯความร่วมมือในการบูรการกลไกการทำงานด้านสุขภาวะของชุมชน ซึ่งมีหน่วยงาน สธ. สปสช. สสส.

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกาย

@March,01 2019 12.13
ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกายเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 310 ณ สสส.การประชุมครั้งนี้เพื่อเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกาย

หัวข้อทั้งหมด

การดำเนินกิจกรรมโครงการ

 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสนอแลกเปลี่ยนแนวทางการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกิจกรรมทางกาย ประเด็นแลกเปลี่ยน 1. PA เป็นปัจจัย 1 ใน 4 ของปัจจัยหลักในการลดโรค NCDs ไม่อยากให้มอง PA เฉพาะการลด NCDs มองว่า PA เป็นปัจจัยหนึ่งที่ตอบ NCDs และ PA มีประโยชน์ด้านอื่นๆ อีกเยอะ เช่น การสร้างการมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น ตอนนี้โจทย์ PA มีดังนี้ A: PA เพิ่มขึ้น สามารถศึกษาแนวทางเศรษฐศาสตร์อย่างไร และสามารถนำไปลดภาษีได้อย่างไร B: ถ้าจะสนับสนุนให้ทุนเครือข่าย กลุ่มองค์กรต่างๆ การให้ทุนจะพิจารณาโครงการคุณภาพ การปรับคุณภาพโครงการ มีความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์หรือไม่ ตัวชี้วัดแผนกิจกรรมทางกาย ได้แก่ 1) สุขภาพดี / PA เพิ่ม / โรคอ้วนลดลง 2) กลุ่มคนมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 3) มีพื้นที่สร้างสรรค์ 4) นโยบายขับเคลื่อน สสส.เป็นงานสาธารณะสุขภาพ เช่น PA พื้นที่สุขภาวะลงงบไปปรับปรุง เป็นงานการประเมินความคุ้มค่าทางสังคม งานที่จับต้องวัดผลไม่ได้ เราพยายามวัดผลในเชิงมูลค่า เชิงคุณค่า ความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ อยากให้ทางอาจารย์ออกแบบโมเดลการประเมินความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์กลางๆ สังเคราะห์ออกมาแล้วตอบโจทย์เป้าหมายโลก เป้าหมายแผนชาติ แผนกิจกรรทางกาย สสส. การประเมินผล วิธีการจะพัฒนาข้อเสนอโครงการจะประเมินผลระดับโครงการ นัดประชุมครั้งต่อไป ชื่อประชุม PA ในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์สุขภาพ วันพุธ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:00 - 17:00 น. สถานที่ สสส. ห้อง 413@04 ก.ค. 62 17:30
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  แลกเปลี่ยน - มองคุณค่าที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ในชุมชน /ลงตามกระบวนการ - โจทย์คือ มองความคุ้มค่า/ ดูทั้ง output/outcome/impact@04 ก.ค. 62 17:09
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  การเลือกพื้นที่เป้าหมาย ได้แนะนำรายชื่อ พชอ.ต้นแบบ จำนวน 60 พื้นที่ และ รพ.สต.จำนวน 52 พื้นที่ (รพ.สต.ที่ถ่ายโอนภารกิจไปยัง อปท.) เป็นพื้นที่นำร่อง แนวทางการดำเนินงานบูรณาการกลไก พชอ. กองทุนตำบล รพ.สต. ตำบลสุขภาวะ 1) มีแผนการจัดการระบบสุขภาพและปัญหาสุขภาพที่สำคัญของชุมชน 2) มีโครงการที่มีคุณภาพดี และการดำเนินโครงการสามารถลดปัญหาสุขภาพได้ชัดเจน / กระบวนการทำอย่างไรให้โครงการมีคุณภาพ 3) มีระบบติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุง ทบทวน การดำเนินงาน         4) กลไกพี่เลี้ยง (รพสต. + Coaching team สปสช. + สสส.) ให้กับกรรมการกองทุน ผู้รับผิดชอบโครงการ/ กระบวนการควรจัดพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง สร้างพี่เลี้ยงในพื้นที่เป็นกลไกการสนับสนุน ซึ่งพี่เลี้ยงจะไปช่วยทำให้เกิดแผน โครงการ ระบบติดตามที่ดี         5) ระบบการจัดการข้อมูลผ่าน website Smartphone / ทั้งนี้พื้นที่ใดมีความพร้อมที่จะใช้โปรแกรมสามารถใช้ได้ระบบ website ในการจัดการข้อมูลได้เลย แลกเปลี่ยนเพิ่มเติม - เรื่องประเด็นพัฒนาโครงการ เดิมที่เคยพัฒนาโครงการไว้มี 5 ประเด็น ได้แก่ กิจกรรมทางกาย อาหาร ปัจจัยเสี่ยง (เหล้า, บุหรี่, สารเสพติด) ทั้งนี้จะเพิ่มเติมประเด็นเด่นๆในพื้นที่เพิ่มเติมด้วย เช่น ผู้สูงอายุ, โรคติดเชื้อ, การจัดการขยะ. อาจจะมีแรงงานนอกระบบเข้ามาด้วย - พื้นที่ดำเนินการประมาณ 100 กว่าพื้นที่ คัดเลือกพื้นที่โดยการเจรจากับพื้นที่ด้วยความยินยอม ถ้าไม่สมัครใจก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่ได้ - พัฒนาพี่เลี้ยง ใช้ตัวหลักสูตรเป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ดึงส่วนกลางมาช่วยเสริม บวกกับกลไกของกระทรวงที่มีโครงสร้างปกติมาช่วยเสริมในการทำงาน - คัดเลือกทีมงานแกนกลาง และทำ Mapping เชิงประเด็นว่าจะดำเนินการประเด็นอะไรบ้าง - ระบบข้อมูลจะเชื่อมโยงกับเว็บ สปสช. - ประชุมครั้งต่อไป ให้มีคณะทำงานจากกระทรวงสาธารสุข สสส. และสปสช.เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการต่อ@04 ก.ค. 62 16:59
 • โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

  ผอ.สน 5 สำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ บรรยาย ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 และการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มวัยเด็ก (active play) สรุปประเด็น 1. PA เจอปัญหาท้าทายเรื่องฝุ่นและสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องใหม่ เนื่องจากปัญหานี้มีผลต่อการมี PA 2. PA เข้ามาในไทย 6-7 ปี ประเด็นในประเทศไทยยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ ดังนั้นการสื่อสารเรื่อง PA ควรสร้างความเข้าใจให้มากขึ้น 3. เรื่องการออกกำลังกาย PA เป็นไดนามิก คนที่ออกกำลังกายไปสักระยะจะหยุดออกกำลังกาย แล้วหันมาออกใหม่ หรือหยุดออกไปเลยมันเป็นไดนามิกมาก 4. เรื่อง Policy PA ตอนนี้พร้อมแล้ว เช่น 1. แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ.ศ. 2561-2573) 2. สมัชชาสุขภาพเรื่อง PA /เรื่องการพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา 3. นโยบายโลก The Bangkok Declaration โจทย์คือ จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้างต่อ 5. เรื่อง Active Play  ตอนนี้ 1. เรามีองค์ความรู้  2. ได้ทำความร่วมมือกับพัฒนาหลักสูตรกับ ศธ. 3. โมเดลต้นแบบองค์กรปกครองท้องถิ่น 4. งานวิ่งทั่วประเทศ สสส.มีประมาณ 200 งานต่อปี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (active play) ในโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนฉลาดเล่นและอื่นๆ สถานการณ์ - การเรียนเฉพาะวิชาพลศึกษา ไม่เพียงพอต่อการมีกิจกรรมทางกายของเด็ก - เด็กไทยยังมีอัตราเด็กจมน้ำตายอยู่ - เด็กมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง 13.08 ชั่วโมงต่อวัน  (ติดหน้าจอ 3.09 ชั่วโมง / วิ่งแค่ประมาณเล่น 0.42 ชั่วโมง) - เรื่องสภาพแวดล้อม (นโยบาย กิจกรรม สนามเด็กเล่น/กีฬา  ชุมชน ผู้ปกครอง) อยู่ในเกณฑ์ดี แต่ว่าพฤติกรรมของเด็กยังไม่ดีขึ้น ทั้งในเรื่องการเล่น กีฬาออกกำลังกาย และเนือยนิ่ง แนวทาง - ช่วงเวลามีผลต่อการจัดการ ให้หาโอกาสอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในโรงเรียน จากที่ชั่วโมงพลศึกษาไม่เพียงพอ - แนวคิด 4 P ได้แก่ 1. Active policy ทำความเข้าใจโรงเรียน, สมัครพร้อมใจโรงเรียน, โรงเรียนส่งเสริม PA 60 นาที/วัน 2. Active program วิเคราะห์ผู้บริหาร/ครู/ผู้เรียน 3. Active people การมีส่วนร่วม        4. Active place อปท., พื้นที่ต้นแบบ 5. Active classroom ปัจจัยที่มีผลต่อ Active Play 1. หลักสูตร - เกม นันทนาการ - กิจกรรมในห้องเรียน - การเดินระหว่างห้องเรียน - เวลา - ครูออกกำลังกายเป็นตัวอย่างให้เด็ก - การสร้างความเช้าใจในกลุ่มครู - สร้างจุดเด่น/สร้างความแปลกใหม่ สภาพแวดล้อม - โรงอาหาร - พื้นที่เล่น ระบบ/กลไก - กฎระเบียบ เว็บไซต์ PAthailand วัตถุประสงค์เว็บ 1. พัฒนาโครงการ 2. มีโครงการดีๆ อยู่แล้ว ทำการติดตามรายงาน ติดตามประเมินผล เน้นคุณภาพ 4 ด้าน 1. หลักการและเหตุผล - ระบุสถานการณ์ PA - แก้อย่างไรที่เพียงพอต่างๆ เท่าไร 2. วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 3. วิธีการ/ดำเนินงาน 4. ติดตามประเมินผล ประเด็นที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชน - ชุมชนต้องวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาชุมชน PA - การวางเป้าหมายให้บรรลุเป้าหมาย - บรรลุเป้าหมายทำอะไรอย่างไร - การใช้เงิน@04 ก.ค. 62 16:50

More Info