PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ธนัชพร วันเพ็ง
ธนัชพร วันเพ็ง เมื่อ 29 พ.ค. 2566
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขนิสัยการออกกำลังกายและการเล่นกีฬามีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์สมดุลให้มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาโดยรวม ด้วยการเข้าร่วมการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพ จึงมีความสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ อนามัย และสามารถส่งเสริมความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี
ผลลัพท์: 1.นักเรียนร้อยละ 85 ได้พัฒนาการด้านน้ำหนักและส่วนสูง ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตารฐาน
2.เด็กร้อยละ 85 มีทักษะตามวัย
3.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
4.เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัยและสิ่งเสพติด
ธนัชพร วันเพ็ง เมื่อ 29 พ.ค. 2566
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนา โดยรวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพ จึงมีความสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและสามารถส่งเสริม ความรับผืดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กได้ออกกลังกายตามวัยที่เหมาะสม
2.เพื่อให้เด็กมีทักษะการพัฒนากายตามวัย
3.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
4.เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด
ผลลัพท์: เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ จำนวน 40 คน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย
ธนัชพร วันเพ็ง เมื่อ 29 พ.ค. 2566
มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนา โดยรวมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ด้วยการเข้าร่วมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ส่งเสริมสุขนิสัยและสุขภาพ จึงมีความสำคัญเพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยและสามารถส่งเสริม ความรับผืดชอบต่อตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดี
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กได้ออกกลังกายตามวัยที่เหมาะสม
2.เพื่อให้เด็กมีทักษะการพัฒนากายตามวัย
3.เพื่อให้เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
4.เพื่อให้เด็กสามารถหลีกเลี่ยงต่อภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และสิ่งเสพติด
ผลลัพท์: เด็กชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ จำนวนนักเรียน 40 คน มีความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทางด้านร่างกาย
ธนัชพร วันเพ็ง เมื่อ 29 พ.ค. 2566
การจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขนิสัยการโภชนาการอาหารครบ 5หมู่ มีความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพของผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ สมดุล มีคุณภาพ มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพจนมีวิถีชีวิตที่มีคุณภาพดี มีความมั่นใจมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีทักษะปฏิบัติด้านโภชนาการจนเป็นกิจนิสัยในการบริโภคอาหารตามวัยได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้เด็กได้บริโภคอาหารเป็นไปตามเกณฑ์มาตราฐาน
2.เพื่อให้เด็กได้บริโภคอาหารให้ครบ 5 หมู่
ผลลัพธ์
เด็กชั้นอนุบาล 2-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ จำนวน 40 คน บริโภคอาหารอย่างมีคุณภาพและถูกหลักตามโภชนาการที่ดี
ผลลัพท์: เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง