รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม test
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 23 มีนาคม 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 23 มีนาคม 2561 - 18 กรกฎาคม 2561
งบประมาณ 6,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ eeeeeeee
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (6,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน)
55.00
2 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
60.00
3 พระสงฆ์ PA
45.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

rettfygurthustp[hjae/topjhpaehnphjnpejpbjp]dbpjdfphj

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

วัยรุ่น (13-15 ปี) มีกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 60.00
มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ร้อยละ 0.00
มีโรคอ้วน ร้อยละ
มีกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 65.00
มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ร้อยละ 0.00
มีโรคอ้วน ร้อยละ
50
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 70.00
มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ร้อยละ 0.00
มีโรคอ้วน ร้อยละ
มีกิจกรรมทางกาย ร้อยละ 80.00
มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ร้อยละ 0.00
มีโรคอ้วน ร้อยละ
200
รวมกลุ่มเป้าหมาย 250
 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

55.00 65.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

60.00 75.00
3 PA พระสงฆ์

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 - 29 มี.ค. 61 หาทีม 0 2,000.00 1,700.00
3 เม.ย. 61 ประชุม 0 4,000.00 -
รวม 0 6,000.00 1 1,700.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ไฟล์เอกสาร

โครงการเข้าสู่ระบบโดย pongthep.s pongthep.s เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 13:27 น.