PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการเล่นของนักเรียนโรงเรียนบ้านแก่นเท่าด้วยกีฬาพื้นบ้าน (รอลบ)
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ 1 พ.ค. 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 12 พ.ค. 2562 - 27 กันยายน 2562
งบประมาณ 10,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง อุไร ปัทถาพงษ์
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดขอนแก่น
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 1 พ.ค. 2562 31 พ.ค. 2562 5,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 5,000.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (5,000.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (10,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน ทุกวันใน 1 สัปดาห์)
30.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่น (อายุ 5-17 ปี) ในชุมชนที่สัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยาน
5.00
3 ร้อยละของนักเรียนที่ใช้เวลาว่างในการเล่นเกม ในช่วงพักกลางวัน ประมาณ 40 นาที
65.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

นักเรียนส่วนใหญ่ยังไม่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -
ผู้ปกครองนักเรียน 50 -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

30.00 50.00
2 เพื่อลดการใช้เวลาว่างในการเล่นเกมของนักเรียน

สังเกตการเล่นกีฬา จำนวนนักเรียนที่เล่นกีฬามากขึ้น

55.00 25.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
15 พ.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการในการทำงาน 0 6,000.00 -
20 - 31 พ.ค. 62 1 เก็บข้อมูลการใช้เวลาว่างของนักเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล 0 0.00 100.00
3 - 13 มิ.ย. 62 จัดอบรมการเล่นกีฬาพื้นบ้าน 0 4,000.00 -
รวม 0 10,000.00 1 100.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย KKU_อุไรปัท KKU_อุไรปัท เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 11:12 น.