PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง 02222
รหัสโครงการ 22222
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชนิตา
วันที่อนุมัติ 17 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ระบุหลักการและเหตุผลของโครงการ วิเคราะห์สถานการณ์ ใช้ข้อมูลสภาพปัญหาเฉพาะพื้นที่ โดยแสดงหลักฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขสำหรับกลุ่มเป้าหมาย และในพื้นที่นั้นๆ (แหล่งข้อมูล จะเป็นข้อมูลที่ชุมชนรวบรวม หรือหน่วยงานในชุมชนรวบรวมก็ได้ แต่ต้องเชื่อถือได้) และอธิบายได้ชัดเจนว่า โครงการเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไรมุ่งเน้นที่แก้ปัญหาประเด็นสุขภาพเรื่องใด และนำหลักแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างไร กรณีเป็นโครงการนำร่อง จะต้องอธิบายได้ว่าจะใช้โครงการเป็นแบบอย่างสำหรับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างไร สุขภาพครอบคลุมไปถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณหรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ที่ทุก ๆ ทางที่เชื่อมโยงกันปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศชาติที่จะส่งผลไปเป็นปัญหาทุก ๆ ด้านกิจกรรมมวยไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณมวยไทยเป็นศิลปะของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณดังนั้นจึงควรนำกิจกรรม มวยไทยมาส่งเสริมในเรื่องการออกกำลังกายและการป้องกันตัวทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสืบสานศิลปะวัฒนาไทยอันดีงามต่อไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ ทักษะพื้นฐานมวยไทย

.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 90  มีความรู้และทักษะพื้นฐานมวยไทย

90.00

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nopparut2019 nopparut2019 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 14:16 น.