PA Thailand (Physical Activity Thailand)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการมวยไทยเพื่อสุขภาพ
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง 02222
รหัสโครงการ 22222
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชนิตา
วันที่อนุมัติ 17 มิถุนายน 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 17 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2562
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ดร วรยุทธ์ ทิพย์เที่ยงแท้
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดกระบี่
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 0.00
2 0.00
3 0.00
รวมงบประมาณ 0.00

คำเตือน : รวมงบประมาณของทุกงวด (0.00 บาท) ไม่เท่ากับ งบประมาณโครงการ (30,000.00 บาท)

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ระบุหลักการและเหตุผลของโครงการ วิเคราะห์สถานการณ์ ใช้ข้อมูลสภาพปัญหาเฉพาะพื้นที่ โดยแสดงหลักฐานข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงกับปัญหาที่ต้องการแก้ไขสำหรับกลุ่มเป้าหมาย และในพื้นที่นั้นๆ (แหล่งข้อมูล จะเป็นข้อมูลที่ชุมชนรวบรวม หรือหน่วยงานในชุมชนรวบรวมก็ได้ แต่ต้องเชื่อถือได้) และอธิบายได้ชัดเจนว่า โครงการเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างไรมุ่งเน้นที่แก้ปัญหาประเด็นสุขภาพเรื่องใด และนำหลักแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” มาปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมได้อย่างไร กรณีเป็นโครงการนำร่อง จะต้องอธิบายได้ว่าจะใช้โครงการเป็นแบบอย่างสำหรับพื้นที่อื่นๆ ได้อย่างไร สุขภาพครอบคลุมไปถึงสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณหรือสุขภาวะที่สมบูรณ์ที่ทุก ๆ ทางที่เชื่อมโยงกันปัญหาสุขภาพของประชาชนเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศชาติที่จะส่งผลไปเป็นปัญหาทุก ๆ ด้านกิจกรรมมวยไทยเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณมวยไทยเป็นศิลปะของคนไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณดังนั้นจึงควรนำกิจกรรม มวยไทยมาส่งเสริมในเรื่องการออกกำลังกายและการป้องกันตัวทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสืบสานศิลปะวัฒนาไทยอันดีงามต่อไป

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) 200 -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้และ ทักษะพื้นฐานมวยไทย

.  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 90  มีความรู้และทักษะพื้นฐานมวยไทย

90.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
22 มิ.ย. 62 ให้ความรู้และฝึกทักษะพื้นฐานมวยไทยให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 0 30,000.00 -
รวม 0 0.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์พัฒนาโครงการฉบับสมบูรณ์ (.docx) nopparut2019

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nopparut2019 nopparut2019 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 14:16 น.