PA Thailand (Physical Activity Thailand)

โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทยสำหรับนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง ccc
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ -
งบประมาณ 40,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร. 1072 ต่อจรัสวิไล
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดนครปฐม
ละติจูด-ลองจิจูด

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

โรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน กระจายอยู่ในพื้นที่ชนบททุกจังหวัดทั่วประเทศ กำลังประสบปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากในยุคทุนนิยมที่ผู้คนมักหลั่งไหลเข้าสู่สังคมในเมือง ละทิ้งวิถีชนบท ผู้ปกครองที่มีฐานะดีนิยมส่งบุตรหลานไปเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหรือโรงเรียนขนาดใหญ่ในตัวเมือง โรงเรียนขนาดเล็กจึงตกอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ โดยสรุป คือ (1) ครูมีจำนวนน้อย จบไม่ตรงวิชาเอก ไม่ใช่คนในพื้นที่ มีภาระงานมาก (2) ผู้ปกครองขาดการเอาใจใส่ดูแลเด็ก ตามใจหรือปล่อยปะละเลย ไม่มีเวลามาพบปะพูดคุยกับครู ไม่มีความเชื่อมั่นโรงเรียนขนาดเล็กและครู โดยคิดว่าครูอัตราจ้างไม่เก่ง จึงมองข้ามโรงเรียนขนาดเล็กและส่งลูกไปเรียนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่หรือโรงเรียนเอกชน (3) นักเรียนมีจำนวนน้อย มีฐานะค่อนข้างยากจน ไม่มีเงิน ไม่ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อ่านหนังสือไม่ออก ไม่มีกำลังใจ มีปัญหาทางบ้าน ครอบครัวแตกแยก ติดโทรศัพท์ ขาดเรียนบ่อยเพราะต้องไปช่วยผู้ปกครองทำมาหากิน (4) ชุมชนขาดการมีส่วนร่วม โดยผู้ปกครองมองว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการผ่านโรงเรียนและครู โรงเรียนจึงหาบุคคลที่จะมาช่วยเป็นคณะกรรมการสถานศึกษายากและมักจะไม่เข้าร่วมประชุม และ (5) ขาดงบประมาณและสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามจำนวนเด็กนักเรียน (สุมิตร สุวรรณ และคณะ, 2558)
ซึ่งการดูแลรักษาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย โดยกิจกรรมการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยเสริมสร้างให้มีสุขภาพที่ดีได้ ซึ่งการส่งเสริมสุขภาพนับเป็นนโยบายการสร้างคุณภาพชีวิตที่สำคัญของรัฐบาลในปัจจุบัน โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม ให้ผ่านหน่วยงานระดับจังหวัด กระจายออกสู่อำเภอ และตำบลทั่วทุกพื้นที่ โดยให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้ออกกำลังกายด้วยวิธีการต่างๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน ซึ่งจากนโยบายดังกล่าว คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริการวิชาการให้กับชุมชนและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพของเยาวชนและประชาชนกระตุ้นให้ตื่นตัวต่อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะเป็นสัญญาณทางบวกต่อสุขภาพองค์รวมของสังคมไทย ส่งผลให้เกิดสุขภาพดีถ้วนหน้า ลดการใช้บริการซ่อมสุขภาพ ลดเวลาหยุดงานจากการเจ็บป่วย โดยภาพรวมเป็นการประหยัดงบประมาณของรัฐและหน่วยงานในการจัดระบบบริการสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ประเทศชาติมั่นคงขึ้น ดังนั้นการนำกิจกรรมมวยไทยมาใช้ในการออกกำลังกายสำหรับเยาชนในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดในด้านของบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ จึงเป็นกิจกรรมทางเลือกให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีข้อจำกัดดังกล่าว

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 200 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมชองโรงเรียน

 

0.00
2 2.เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกายด้วยมวยไทยเป็นประจำ

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
??/??/???? พัฒนาหลักสูตรในพื้นที่ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่สอดแทรกเนื้อหา วิธีการสอนที่เน้นการมีกิจกรรมทางกาย เช่น เกษตรในโรงเรียน กิจกรรมปลูกป่า เดินสำรวจสมุนไพร กีฬาและการละเล่นไทย 0 40,000.00 -
รวม 0 40,000.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย nopparut2019 nopparut2019 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 13:08 น.