ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปิดเทอมสร้างสรรค์ ฟื้นฟูการละเล่นพื้นบ้าน แบ่งปันอาหารปลอดภัย
ภายใต้โครงการ โครงการเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ (ประเภทเปิดรับทั่วไป)
เลขที่ข้อตกลง 11
รหัสโครงการ 111
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ xxx
วันที่อนุมัติ 23 มกราคม 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 23 มกราคม 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
งบประมาณ 7,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมชาย ละอองพันธ์
พี่เลี้ยงโครงการ Momo,Yuttipong Kaewtong,pongthep.s
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 22 ม.ค. 2562 28 ก.พ. 2562 22 ม.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 3,500.00
2 1 มี.ค. 2562 31 มี.ค. 2562 4,000.00
รวมงบประมาณ 7,500.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

แผนงานกิจกรรมทางกาย

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน)
50.00
2 ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning)
70.00
3 ร้อยละของสตรีที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ
65.00
4 ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง
10.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ระบุ รายละเอียด /หลักการเหตุผล

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 200 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
ปฐมวัย (0-5 ปี) -
วัยเรียน (6-12 ปี) 100 -
วัยรุ่น (13-15 ปี) 100 -
เยาวชน (15-20 ปี) -
วัยทำงาน -
ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) -
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
ผู้พิการ -
ผู้หญิง -
มุสลิม -
พระภิกษุ -
ชาติพันธุ์ -
ผู้ต้องขัง -
หลากหลายทางเพศ (LGBTIQ) -
กลุ่มด้อยโอกาส (คนไร้บ้าน, เด็กเร่ร่อน, เด็กกำพร้า, เด็กในสถานพินิจ ฯลฯ) -
แรงงานข้ามชาติ -
อื่น ๆ -

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

50.00 70.00
2 เพื่อลด เด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนลงพุง

ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง

10.00 8.00
3 เพื่อสร้างเครือข่าย PA ในชุมชน

xxxx

0.00 1.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 ม.ค. 62 ประชุมคณะทำงาน 0 3,500.00 3,500.00
31 ม.ค. 62 ประชุมระดมความเห็นคัดเลือกการละเล่นพื้นบ้าน 10 1,000.00 -
12 ก.พ. 62 ฝึกซ้อมการแสดงกับเยาวชนในโรงเรียน 0 3,000.00 -
รวม 10 7,500.00 1 3,500.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ไฟล์พัฒนาโครงการก่อนพิจารณาโครงการ (.doc) สุทธิพงษ์

โครงการเข้าสู่ระบบโดย สุทธิพงษ์ สุทธิพงษ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 13:07 น.