รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
จังหวัดกระบี่ 1,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0%
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0%
จังหวัดสงขลา 1,700.00 400.00 3,500.00 600.00 0.00 0.00 6,200.00 15,500.00 40%
จังหวัดสิงห์บุรี 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 300%
รวม 17,700.00 400.00 8,500.00 600.00 0.00 0.00 27,200.00 28,500.00 95%
สัดส่วน(%) 65% 1% 31% 2% 0% 0% 100%