รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0%
จังหวัดสงขลา 700.00 400.00 0.00 600.00 0.00 0.00 1,700.00 6,000.00 28%
รวม 700.00 400.00 0.00 600.00 0.00 0.00 1,700.00 8,000.00 21%
สัดส่วน(%) 41% 24% 0% 35% 0% 0% 100%