รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมจ่ายงบประมาณ%
ไม่ระบุจังหวัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
จังหวัดกระบี่ 1,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0%
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 15,000.00 0.00 4,000.00 1,000.00 0.00 0.00 20,000.00 41,800.00 48%
จังหวัดขอนแก่น 100.00 0.00 6,500.00 7,000.00 0.00 5,000.00 18,600.00 98,500.00 19%
จังหวัดชลบุรี 0.00 0.00 3,000.00 100.00 0.00 0.00 3,100.00 14,100.00 22%
จังหวัดพิษณุโลก 1,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 2,300.00 174%
จังหวัดสงขลา 1,700.00 400.00 3,500.00 600.00 0.00 0.00 6,200.00 15,500.00 40%
จังหวัดสิงห์บุรี 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 5,000.00 300%
รวม 33,800.00 400.00 25,000.00 8,700.00 0.00 5,000.00 72,900.00 177,200.00 41%
สัดส่วน(%) 46% 1% 34% 12% 0% 7% 100%