PA Thailand (Physical Activity Thailand)

assignment
บันทึกกิจกรรม
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1-226 สิงหาคม 2019
26
สิงหาคม 2019รายงานจากพื้นที่ โดย พัฒน์ชญา คงภักจิตร
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพทางกาย ก่อนและหลังการปฏิบัติกิจกรรม
ปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 1 วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ปฏิบัติทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 1. ทดสอบความอ่อนตัว 2. ทดสอบดันพื้น 30 วินาที 3. ทดสอบลุก- นั่ง 1 นาที
4. ทดสอบวิ่งระยะไกล 5. ชั่งน้ำหนัก - ส่วนสูง

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งที่ 2 สูงกว่า ครั้งที่ 1

กิจกรรมพัฒนาจิต เจริญปัญญา23 สิงหาคม 2019
23
สิงหาคม 2019รายงานจากพื้นที่ โดย พัฒน์ชญา คงภักจิตร
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ปฏิบัติกิจกรรมทุกวันศุกร์ เวลา 08.30 – 09.30 น. นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะและนั่งสมาธิ

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อทำให้นักเรียนมีจิตใจได้ผ่อนคลายความตึงเครียด จิตใจผ่องใส เกิดความสงบเยือกเย็น เป็นผู้ที่มีจิตใจเมตตา กรุณา เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  และทำให้เกิดประสิทธิภาพในการศึกษาเล่าเรียน

กิจกรรมกีฬามหาสนุก21 สิงหาคม 2019
21
สิงหาคม 2019รายงานจากพื้นที่ โดย พัฒน์ชญา คงภักจิตร
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ปฏิบัติกิจกรรมวันพุธ เวลา 14.30 –15.30 น. และช่วงเวลาเลิกเรียนของทุกวัน นักเรียนชั้นอนุบาล 2 – นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ฝึกซ้อมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล, ฟุตบอล, เปตอง, และเครื่องออกกำลังกายอื่น ๆ ตามความถนัด

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ลดความเครียด ความวิตกกังวล ช่วยการนอนหลับให้ดีขึ้น และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กิจกรรมหนูหนู ฟันดี กับ สูตรคูณพาเพลิน20 สิงหาคม 2019
20
สิงหาคม 2019รายงานจากพื้นที่ โดย พัฒน์ชญา คงภักจิตร
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน เวลา 12.10 – 12.30 น. รวม 20 นาที นักเรียนชั้นประถมคึกษาปี 1- 6 แปรงฟันเพื่อการดูแลช่องปาก และท่องสูตรคูณประกอบท่าทาง ส่วนนักเรียนชั้นอนุบาล 2 –3 แปรงฟันที่ห้องเรียน

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

นักเรียนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี  และนักเรียนสามารถท่องสูตรคูณได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่วแม่นยำ และช่วยทำให้ระบบอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายมีการเคลื่อนไหว แข็งแรง คงทน และทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง

กิจกรรมโรงเรียนสะอาด ด้วยมือเรา20 สิงหาคม 2019
20
สิงหาคม 2019รายงานจากพื้นที่ โดย พัฒน์ชญา คงภักจิตร
circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ปฏิบัติกิจกรรมทุกวัน เวลา 07.30 – 07.45 น. รวม 15 นาที นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ถึง นักเรียนชั้นประถมศึกปีที่ 6 จำนวน 170 คน แบ่งออกเป็น 5 สี (คละชั้นเรียน) ปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียน ให้สะอาดพร้อมใช้งานโดยแต่ละสีแบ่งหน้าที่กัน ดังนี้ สีเหลือง – ล้างห้องน้ำชาย-หญิง สีแดง - หน้าอาคารเรียน, สนาม สีฟ้า – บริเวณหน้าโรงเรียน สีเขียว- บริเวณโรงอาหาร,สนามเด็กเล่น สีม่วง – สนามเด็กเล่น ห้องพยาบาล คุณครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 –3 ร่วมกันเก็บขยะหน้าห้องอนุบาล

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เพื่อการปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่อง ที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม