PA Thailand (Physical Activity Thailand)

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น

by Yuttipong Kaewtong @1 มี.ค. 62 13:38 ( IP : 202...135 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
 • photo , 1000x750 pixel , 101,397 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 96,861 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 100,568 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 98,619 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 104,706 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 81,994 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 108,307 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 111,470 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,935 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 115,493 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 103,645 bytes.
 • photo , 1000x750 pixel , 94,146 bytes.

ประชุมกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖2 เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสานใจ ๒ ชั้น ๖ อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อ แสวงหาความร่วมมือในการขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ ของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึง การแลกเปลี่ยนสถานการณ์การ ดำเนินงานและระดมความคิดกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนมติฯ ร่วมกัน นำไปสู่การ นำเสนอรูปธรรมการขับเคลื่อนในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๒

รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้
- เปิดการประชุม โดย ดร.วณี ปิ่นประทีป ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านสังคมและสุขภาวะ - ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม โดย นางอรพรรณ ศรีสุขวัฒนา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ - ความคืบหน้าและจังหวะก้าวการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมว่าด้วย เรื่องการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นที่ผ่านมา โดย นายสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ - แลกเปลี่ยนสถานการณ์ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯของหน่วยงานองค์กรและภาคีเครือข่ายต่างๆ รวมถึงและวางแนวทางการขับเคลื่อนแบบมี ส่วนร่วมในระยะต่อไป โดย ผศ.ดร.ภก.พงศ์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ / อนุกรรมการขับเคลื่อนและ ติดตามการดำเนินงาน ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติด้านสังคมและสุขภาวะ

Relate topics